Wnioski z kontroli doraźnych przeprowadzonych w przedszkolach

advertisement
Wnioski
z kontroli doraźnych
przeprowadzonych w przedszkolach
województwa wielkopolskiego
rok szkolny 2011-2012
2017-07-24
1
łWydział/
Delegatura
Liczba
skontrolowanych
szkół/placówek
Liczba szkół,
w których
wydano
zalecenia
Poznań
Kalisz
Konin
Leszno
Piła
Razem
195
112
64
81
76
528
128
57
38
67
17
307
65,6%
50,9%
59,3%
82,7%
22,4%
58,1%
2
łWydział/
Delegatura
Poznań
Kalisz
Konin
Leszno
Piła
Razem
Liczba
skontrolowanych
przedszkoli
23
7
1
9
5
45
Liczba
przedszkoli,
w których wydano
zalecenia
17
7
1
8
2
35
3





Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.
Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.).
Ustawa - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r.
Nr 50, poz. 400).
2017-07-24
4



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135,
poz. 1516).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).
2017-07-24
5

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola

Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki

Przestrzeganie statutu i organizacji przedszkola

Prowadzenie dokumentacji

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
2017-07-24
6
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

Dyrektor nie przedstawił radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego
w terminie do dnia 15 września roku szkolnego.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor nie prowadził kontroli.

W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor nie wspomaga nauczycieli w realizacji
ich zadań, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie
do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawiania nauczycielom wniosków
wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
2017-07-24
7
Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

Dyrektor przedszkola zatrudnił nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.

Dyrektor zatrudnił nauczyciela
od biskupa diecezjalnego.

Prowadzenie zajęć logopedycznych powierzono nauczycielowi, który nie
posiadał kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela
logopedy w przedszkolu.
religii
bez
wymaganego
skierowania
2017-07-24
8
Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

W statucie przedszkola nie określono sposobu sprawowania opieki nad dziećmi
w czasie zajęć.

Poszkodowanemu dziecku nie zapewniono prawidłowej opieki,
nie sprowadzono fachowej pomocy medycznej .

Dyrektor nie zabezpieczył szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren
przedszkola, prowadzących na plac zabaw, w sposób uniemożliwiający wyjście
dzieci na jezdnię.

W protokole kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów przedszkola nie odnotowano daty przeprowadzenia kontroli
i daty sporządzenia protokołu.
2017-07-24
9
Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki cd.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:


Do przedszkola przyjęto dziecko w wieku poniżej 2,5 roku.
Liczba dzieci w oddziale przekroczyła 25 osób.

Dyrektor, organizując zajęcia dodatkowe w przedszkolu nie dostosował
czasu trwania tych zajęć do możliwości rozwojowych dzieci.

Przy organizacji imprezy wyjazdowej nie uwzględniono specyfiki wycieczki
i stopnia rozwoju psychofizycznego dzieci.

Nie zapoznano rodziców dzieci z: celem, trasą, programem,
harmonogramem oraz regulaminem organizowanej wycieczki.
2017-07-24
10
Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
W arkuszu organizacji przedszkola, zatwierdzonego przez organ prowadzący,
nie określono czasu pracy poszczególnych oddziałów.
 W statucie nie określono organizacji pracy przedszkola.
 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego była
realizowana w czasie krótszym niż 5 godzin dziennie.
 Ramowy rozkład dnia nie uwzględniał proporcji zalecanych warunków
realizacji podstawy programowej.
 Nauki religii nie organizowano w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych
tygodniowo.

2017-07-24
11
Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola cd.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:


W statucie przedszkola nie określono szczegółowo zakresu zadań nauczycieli
związanych ze współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
W statucie przedszkola niepublicznego brak zapisów dotyczących:
- organów przedszkola oraz zakresu ich zadań,
- praw i obowiązków pracowników przedszkola,
- sposobów uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola.
2017-07-24
12
Przestrzeganie statutu i organizacji pracy przedszkola cd.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (umuzykalniające, język obcy,
religia, zajęcia rewalidacyjne) nie dostosowano do możliwości rozwojowych
dzieci.

W statucie przedszkola nie określono dziennego czasu pracy przedszkola,
w tym czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
2017-07-24
13
Udzielanie zgodnie z prawem pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
dla dzieci uczęszczających do przedszkola i posiadających orzeczenia
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:


Dyrektor objął wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku powyżej 6 lat
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie posiadały
odroczenia od obowiązku szkolnego.
Dyrektora przedszkola nie zorganizował pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dziecku oraz wsparcia nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
2017-07-24
14
Prowadzenie dokumentacji przedszkola
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:


Dzienniki zajęć przedszkola prowadzono niezgodnie z przepisami.
Nie dokonano sprostowania oczywistej pomyłki, a miejsce sprostowania
opatrzono małą pieczęcią urzędową.
2017-07-24
15
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu
głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)
Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

Wymiar godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczestnika zajęć
wynosił 1 godzinę dziennie przez trzy dni w tygodniu.

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracował
nauczyciel prowadzący te zajęcia bez współpracy z psychologiem.

Nie organizowano indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w wymiarze 2 godzin dziennie dla każdego uczestnika zajęć.
.
2017-07-24
16
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu
głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)
Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych cd.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:

Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze nie były organizowane
w wymiarze 4 godzin dziennie dla każdego zespołu.

W dzienniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych brak danych: daty
i miejsca urodzenia dzieci oraz indywidualnych programów zajęć.

W arkuszu organizacji przedszkola nie uwzględniono zajęć rewalidacyjnowychowawczych.
2017-07-24
17
Dziękuję za uwagę
2017-07-24
18
Download