Procedura postępowania w przypadku dziecka chorego 1.Rodzice

advertisement
Procedura postępowania w przypadku dziecka chorego
1.Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola
dzieci zdrowe.
2.Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z
dziećmi zdrowymi. W przypadku przyprowadzenia przez rodzica dziecka chorego
do przedszkola, nauczyciel może nie przyjąć dziecka do grupy. Nauczyciel ma
prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
3.Po każdej dłuższej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą w tym chorobą
zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia i brak przeciwwskazań do uczęszczania
dziecka do przedszkola.
4.Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy
wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w
zajęciach, wymaga fachowej opieki , lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas
powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka z
przedszkola.
5.W razie sytuacji spowodowanej nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka
nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców
dziecka (opiekunów prawnych).
6.Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków
i preparatów zdrowotnych.
7.Osoba upoważniona przez dyrektora przedszkola sprawuje opiekę nad apteczką
przedszkolną.
8.Dziecko przyprowadzane do przedszkola traktowane jest jako zdrowe
i uczestniczy we wszystkich formach zajęć w tym spacerach i wycieczkach.
Procedura postępowania w przypadku dziecka przewlekle chorego
1.W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicach (opiekunach
prawnych) spoczywa obowiązek przekazania szczegółowej i wyczerpującej
informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w jego
funkcjonowaniu. Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym
zaświadczeniem lekarskim należy składać nauczycielom grupy, do której uczęszcza
dziecko.
2.W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (prawni opiekunowie)
omawiają z nauczycielem sposób postępowania z dzieckiem, sposób udzielania
pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu
przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i
bezpieczeństwo.
3.Rodzice (prawni opiekunowie) w formie oświadczenia wyrażają zgodę na
powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie nagłego pogorszenia się stanu
zdrowia dziecka.
4.W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka
nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców
dziecka.
5.Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane formy pracy dydaktycznej, treści
nauczania, metody oraz organizację trybu dnia i zajęć do swoich możliwości
psychofizycznych.
6.Leki mogą być podawane w przedszkolu tylko w szczególnych przypadkach, po
to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji
przedszkolnej.
7.Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przedłożenia pisemnego
oświadczenia o konieczności podawania dziecku leku na terenie placówki oraz o
nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania.
8.Nauczyciele mający w grupie dziecko przewlekle chore są zobowiązani do
opracowania w porozumieniu z rodzicami szczegółowych procedur postępowania z
dzieckiem (postępowanie na co dzień, w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
sposób podawania leków) oraz poinformowania o nich pozostałych pracowników
przedszkola.
9.Dyrektor wspólnie z nauczycielami dostosowuje formy pracy dydaktycznej,
dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych
dziecka chorego, a także obejmuje je różnymi formami pomocy psychologicznopedagogicznej.
10.Dyrektor organizuje szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników
przedszkola w zakresie postępowania z chorym dzieckiem - na co dzień oraz w
sytuacji zaostrzenia objawów, czy ataku choroby.
Uwaga:
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola.
Podstawa prawna:
1)Art. 5, ust.7, pkt. 1 oraz art. 1, ust. 1 pkt. 10 ustawa o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
2)§ 2 ust. 1, pkt. 4 rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624, z
późn. zm. ).
3)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.
674 ze zm.).
4)Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 ze zm.).
5)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r, nr 6, poz. 69 ze zm.).
6)Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom
przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.
7)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z
2009 r. Nr 139, poz. 1133)
Download