Formularz ofertowy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem

advertisement
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
pieczęć Wykonawcy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem
Jeżowe 136 a, 37- 430 Jeżowe
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na „Kompleksową organizację szkoleń dla
uczestników projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej, przedstawiam następujące informacje:
1. Ofertę przetargową składa:
nazwa: …………………………………………………………………………………………....,
adres siedziby: …………………………………………………………………………………...,
telefon: …………………………., fax: ………………………, e-mail: ……………………….,
NIP: ……………………………… REGON: …………………………………………………….
2. Oferujemy następujące ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Lp.
Liczba
uczestników
Tytuł szkolenia
1.
Profesjonalny sprzedawca – handlowiec z obsługą kasy
fiskalnej
12
2.
Kucharz małej gastronomii
8
3.
Trening kompetencji i umiejętności społecznych
20
4.
Doradztwo zawodowe
20
Cena
jednostkowa
za uczestnika
Wartość
szkolenia/kursu
Razem wartość
Cena oferty) = ……………………….. zł
słownie: ………………………………………………………………………………………….
Strona 1 z 2
Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Jeżowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie: do dnia 31.08.2015 r.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj.: płatność przelewem do 30 dni od daty przedłożenia
faktury.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zaproszeniu do złożenia
oferty i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do
przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
8. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować na okres świadczenia usługi salą wykładową
dostosowaną do liczby uczestników z uwzględnieniem wymagań i warunków określonych
w zaproszeniu do złożenia oferty.
10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
przedstawimy
Zamawiającemu
pełny
program
i
harmonogram
dotyczący
realizacji
poszczególnych kursów.
Załączniki do oferty:
1. ……………………………………………..,
2. ……………………………………………..,
3. ……………………………………………..,
4. ……………………………………………..,
5. ……………………………………………..,
6. ……………………………………………..,
………………………………………………….
miejscowość i data
……………………………………………………….
podpis i pieczęć
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)
Strona 2 z 2
Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Jeżowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Download