Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

advertisement
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu systemowego „Krok do przodu”
realizowanego w latach 20012-2013 w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej Działaniu
7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ilość stanowisk : 1 etat
Wymiar czasu pracy : pełen etat /umowa na czas określony/
Wymagania niezbędne:
Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku
znajomość problemów społecznych
umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym
Wykształcenie:
dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
dyplom ukończenia Kolegium pracowników służb społecznych
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna
dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym
z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna,
psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie (Dz. U. z 2008 r. nr 27, poz.158 ze zm.)
Wymagania pożądane :
Specjalizacja zawodowa w zakresie pracy socjalnej
Znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, i innych przepisów
dotyczących pomocy społecznej
Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Doświadczenie zawodowe w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej
Samodzielność, operatywność, pomysłowość w szukaniu rozwiązań
Odpowiedzialność, sumienność, obiektywizm
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Świadczenie pracy socjalnej wobec uczestników projektu „Krok do przodu” realizowanego w latach
2012-2013 w Priorytecie VII Promocja integracji społecznej , Działaniu 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk , które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach o udzielenie pomocy społecznej zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej
4. Zawieranie kontraktów socjalnych
5. Ocena realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych
6. Współpraca z innymi instytucjami w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i
rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz przeciwdziałaniu i ograniczaniu patologii i skutków
negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
7. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom,
które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej
sytuacji życiowej
8. Poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, które mogą się
przyczynić do lepszego planowania pomocy dla klientów
9. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań
10. Czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw i realizacja zaplanowanych form pomocy
11. Odpowiedzialność za ustalenie diagnozy socjalnej i planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy
udzielona pomoc spełnia swoje zadania
12. Załatwianie wszystkich spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
13. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu dobro klienta, załatwianie w jego imieniu spraw
urzędowych, gdy wymaga tego jego sytuacja życiowa
14. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz
inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób
15. Pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych klientów
16. prowadzenie dokumentacji pracy
17. Inne działania wynikające z realizacji projektu
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV, list motywacyjny
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4. Kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
6.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy w zawodzie
pracownika socjalnego
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Podpisana klauzula o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 22 czerwca 2012 r do godziny 14.00 w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s Słuszków 27, 62-831 Korzeniew
(obowiązuje data i godzina wpływu oferty do GOPS)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko:
Konkurs na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie.”
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosku.
Download