Nr sprawy: ZP/1/11/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ

advertisement
Nr sprawy: ZP/1/11/2014
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Galerii Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie
ZNAK SPRAWY: ZP/1/11/2014
DANE WYKONAWCY:
1. Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Adres: ulica: ………………………………………………………………………. kod: …………………..……….. miejscowość: …………………………………………….………..………….....
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… tel. ……………….……………………………… fax……………………...………………………..
REGON: ……………………………………………… NIP: ………………………………………………….
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego ”Dostawy i montażu systemu nagłośnienia Galerii
Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie” – ZP/1/11/2014
OFERUJEMY
wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach:
a) cena ryczałtowa brutto: …………………………………….zł
słownie złotych:………………………………………………………………………………………
b) podatek VAT w wysokości 23% ………………………….zł
słownie złotych:………………………………………………………………………………………
c) cena ryczałtowa netto………………………………………zł
słownie złotych:………………………………………………………………………………………
Strona | 1
KALKULACJA OFERTOWA:
Lp.
I
Karta 49
Karta 50
II
Karta 51
Karta 52
Karta 53
Karta 54
Karta 55
Karta 56
Karta 57
Przedmiot zamówienia
Nazwa producenta / model / kod produktu
System nagłośnienia hall'u
głównego
Cyfrowy mikser akustyczny wraz z
systemem transmisji dźwięku
Szafa z urządzeniami systemu
nagłośnienia hallu głównegostandard 19’’
Nagłośnienie mobilne
Cyfrowy mikser akustyczny wraz z
cyfrowym systemem transmisji
dźwięku
System do zdalnej kontroli i
sterowania cyfrowego mikserów
akustycznych
Liniowe źródła dźwięku wraz z
rejestratorami dźwięku
Aktywny system nagłośnienia wraz z
procesorami dźwięku
Zestaw mikrofonów
bezprzewodowych
Zestaw mikrofonów
instrumentalnych wraz z
okablowaniem i akcesoriami
Kabina symultaniczna wraz z
kompletnym systemem do
Wartość netto
w PLN
Wartość brutto
w PLN
Strona | 2
Karta 58
tłumaczeń dla 150 odbiorników
wraz z odpowiednimi skrzyniami
transportowymi typu CASE
System audio do oprowadzania grup
dla 25 odbiorników wraz ze skrzynią
transportową typu CASE
GWARANCJA: ……………………………..…….. miesięcy od daty odbioru ostatecznego.
TERMIN WYKONANIA UMOWY: …………….……….……… dni od daty zawarcia umowy.
OŚWIADCZENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oświadczamy, że w cenie ryczałtowej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść żądane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości ……………………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………) co stanowi 10% całkowitej ceny oferty (brutto) w następującej
formie: ………………………………………………………………………………………………..
Oświadczamy, że przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom (wykaz prac powierzonych
podwykonawcom stanowi załącznik do niniejszej oferty – Załącznik nr 8 do SIWZ).
Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, a w szczególności termin zapłaty faktury w ciągu
30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.
Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować osobami i podmiotami, które posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Przyjmujemy do wiadomości, że protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Oświadczamy, że dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zostały złożone w osobnej kopercie oznaczonej TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA.*)
Strona | 3
9. Oświadczamy, że do oferty nie zostały dołączone dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.*)
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wymieniony w SIWZ tj. do czasu zawarcia umowy z wygrywającym przetarg, lecz nie
dłużej niż 60 dni, licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
11. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do
SIWZ.
12. Zobowiązujemy się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia każdorazowo potwierdzić fakt otrzymania korespondencji od Zamawiającego w
tym samym dniu, najpóźniej w dniu następnym do godziny 24.00.
13. Oświadczamy, że w przypadku wyboru mojej/naszej oferty:
a) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zawarcia umowy na określonych w SIWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) osobą upoważnioną do podpisania umowy będzie:
.........................................................................................................................................
c) osobą wyznaczoną do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy będzie:
....................................................................................................................................
14. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i formularze :
a) …………………………………………………………………………………………
b) .....................................................................................
c) .....................................................................................
d) ………………………………………………………………………………………..
e) ………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy:
Podpis/y ..................................... , .........................................
Data .................................
*/ niepotrzebne skreślić
Strona | 4
Download