Zrównoważone działania w środowisku warunkiem

advertisement
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
„Zrównoważone działania w środowisku warunkiem dalszego rozwoju regionu”
Lp. Działanie
1. Zajęcia terenowe w Grupowej Oczyszczalni Ścieków
2.
3.
4.
5.
Termin
Osoby odpowiedzialne
Klasy, grupy
wrzesień
K. Ałaszewska
R. Dzwonnik
Klasa II B i II C
Wychowawcy klas
Wszystkie klasy
Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych w
projekcie
Uczniowie
uczestniczący w
kołach
przedmiotowych
Rola Grupowej Oczyszczalni Ścieków w ochronie zasobów
środowiska/ poznanie procesu technologicznego i etapów
oczyszczania ścieków( wywiad z pracownikiem), poznanie
parametrów jakościowych i ilościowych oczyszczalni,
różnorodność biologiczna osadów czynnych –„bakterie na
usługach człowieka”, wpływ działalności oczyszczalni na
funkcjonowanie miasta i zdrowie mieszkańców.
Pogadanki na godzinach wychowawczych w gimnazjum i
wrzesień liceum. Profilaktyka zdrowego stylu życia " Człowiek i
październik
przyroda-wrogowie czy przyjaciele". Przeciwdziałanie
uzależnieniom od nikotyny.
Gromadzenie informacji( w ramach kół zainteresowań, wrzesień - listopad
zajęć dodatkowych oraz pracy własnej). Poszukiwanie
informacji
dotyczących
zasobów
przyrody
w
przewodnikach, atlasach, mapach regionu łódzkiego na
stronach www, rocznikach statystycznych, w albumach.
Zajęcia terenowe w ujęciu wody w miejscowości Myszaki
Gospodarka Wodna warunkiem rozwoju regionu /
poznanie procesu technologicznego poboru i uzdatniania
wody( wywiad z pracownikiem), poznanie parametrów
jakościowych i ilościowych ujęcia wody, bioindykatoryorganizmy wskaźnikowe czystości wody, wpływ ujęcia
wody na funkcjonowanie środowiska
Wycieczka do ,,Elektrowni" Bełchatów / poznanie procesu
październik
Klasa II C
K. Kawa
I. Ziobro
październik
T. Ociepa
IA
6.
technologicznego, produkcji energii elektrycznej, jego
wpływu na środowisko, sposobów i metod redukcji
zanieczyszczeń w środowisku ( IOS), poznanie wielkości
emisji substancji szkodliwych do środowiska
Konkurs fotograficzny przeznaczony
dla wszystkich uczniów SZSO nr 2 .pt ,,Zasoby regionu”
październik
Badanie natężenia ruchu drogowego i poziomu hałasu. /
dla uczniów kl. III LO/ 6 grup. Pomiary terenowe, analiza
studyjna (opracowanie statystyczne zebranych danych,
prezentacja graficzna wyników). Ocena wpływu transportu
na zdrowie i życie mieszkańców. Zajęcia studyjneopracowanie wyników ankiet.
październik
Kącik czytelniczy. Przygotowanie kącika czytelniczego
„Formy ochrony przyrody naszego regionu” w bibliotece
szkolnej dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
9. Elektrownia Bełchatów w kształtowaniu ekosystemu
regionu”- prelekcja / / 2 grupy
Prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela elektrowni
na temat ,,Elektrownia Bełchatów w kształtowaniu
ekosystemu regionu".
10. Ulotka „Ekodekalog”. Opracowanie zasad ekologicznego
zachowania w codziennym życiu. Przedstawienie w formie
plakatu i druk ulotki
11. Ulotka ,,Dekalog zdrowego życia". Opracowanie ulotki
„Dekalog zdrowego życia”. Przedstawienie w formie
plakatu i druk ulotki.
12. Ankieta wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,
mieszkańców Bełchatowa dotycząca gospodarki wodnej
w regionie. Przygotowanie kwestionariusza ankiety,Zajęcia
październik
7.
8.
M. Mielczarek
IB
IC
B. Kuchciak
R. Dzwonnik
E. Krzak
D. Teodorczyk
Wszystkie klasy LO i
gimnazjum
biblioteka
Dla wszystkich
uczniów
październik
Klasy trzecie
gimnazjum
listopad
K. Ałaszewska
S. Marczak
listopad
Biologia
S. Marczak
listopad
II a
studyjne- opracowanie wyników ankiet
13. Badania ankietowe „Stan sanitarny powietrza”/ dla
uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców miasta
.Przygotowanie kwestionariusza i ankieta wśród uczniów,
rodziców, nauczycieli, mieszkańców Bełchatowa dotycząca
stanu sanitarnego powietrza Zajęcia studyjneopracowanie wyników ankiet
14. Wywiad z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska
UM oraz Starostwa Powiatowego. / dla uczniów
kl. III LO/ 2 grupy. Wywiad „ Stan środowiska naturalnego
regionu. Działania władz administracyjnych na rzecz
ochrony zasobów przyrody”
15. Warsztaty meteorologiczne / dla uczniów gimnazjum i
liceum / 6 grup
16. Wiem prawie wszystko o relacji człowiek-środowisko”.
Konkurs wiedzy przeznaczony dla uczniów gimnazjum w
formie quizu polegający
na rywalizacji zespołów 2 osobowych reprezentujących
poszczególne klasy.
17. Wiem prawie wszystko o relacji człowiek-środowisko”.
Konkurs wiedzy przeznaczony dla uczniów liceum w
formie quizu polegający
na rywalizacji zespołów 2 osobowych reprezentujących
poszczególne klasy.
18. Małe kino-projekcja filmów przyrodniczych.
19. Przygotowanie kącika czytelniczego „Jakość środowiska
a zdrowie" w bibliotece szkolnej dla wszystkich uczniów
i nauczycieli
20. Wykonanie prezentacji multimedialnej „Zanieczyszczenie
powietrza a zdrowie człowieka”
listopad
listopad
R. Dzwonnik
grudzień
R. Dzwonnik
B, Kuchciak
K. Ałaszewska
R. Dzwonnik
grudzień
grudzień
K. Ałaszewska
R. Dzwonnik
grudzień-styczeń
grudzień
K. Ałaszewska
biblioteka
II a i II d
Dla wszystkich
uczniów
grudzień
K. Ałaszewska
Kl. I A, I B
21. Wykonanie prezentacji multimedialnej „Walory
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
przyrodnicze regionu”.
Przygotowanie i wykonanie wystawy „Formy ochrony
przyrody w województwie łódzkim”.
Konkurs plastyczny przeznaczony
dla uczniów gimnazjum i uczniów I klas liceum . „Czyste
powietrze-warunkiem zdrowego życia”
Eksperymentarium : / dla uczniów kl. I i II LO i uczniów I i
II klasy gimnazjum/ 6 grup Warsztaty stacjonarne:
-badanie pobranych z różnych miejsc regionupróbek wody
,na obecność różnych substancji chemicznych
(zastosowanie minifotometrów),
-przygotowanie filtru wody i przeprowadzenie
doświadczeń z jego wykorzystaniem,
-wykorzystanie wody w gospodarce energetycznej,
(doświadczenia i prezentacje z wykorzystaniem hydrocaru,
turbiny wodnej, zestawu modeli energii odnawialnej ),
- wykorzystanie zestawu demonstracyjnego
„ Negatywne skutki palenia papierosów” do wykazania
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie
człowieka
Prowadzący zajęcia – nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych SZSO nr2
Warsztaty meteorologiczne / dla uczniów gimnazjum i
liceum / 6 grup
Przygotowanie kącika czytelniczego „Walory regionu"
w bibliotece szkolnej dla wszystkich uczniów i nauczycieli
Przygotowanie i wykonanie wystawy „Walory środowiska
regionu".
Kampania edukacyjna „Środowisko-wspólna sprawa z
grudzień
styczeń
styczeń
styczeń- luty 2017
marzec
marzec
marzec
kwiecień
B. Kuchciak
IC
29.
30.
31.
32.
33.
Mickiewiczem - ekozabawa”. Akcja wykonania wspólnego
plakatu z udziałem dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola i
szkoły podstawowej oraz mieszkańców miasta.
Uroczysko Święte Ługi
Warsztaty terenowe w Uroczysku Święte Ługi /Święte Ługi
przykładem zrównoważonego działania człowieka w
środowisku/ Ocena stanu czystości powietrza na
podstawie skali porostowej, analiza bioróżnorodności
regionu, funkcjonowanie ekosystemu leśnego i wodnego,
formy ochrony przyrody regionu, walory środowiska,
Arboretum i Muzeum Lasu w Rogowie
Bioróżnorodność Arboretum walorem przyrodniczym
regionu/ Adaptacja roślin do różnych warunków
środowiska, poznanie wpływu obcych gatunków roślin na
funkcjonowanie rodzimej flory, racjonalna
gospodarowanie lasem, szkodniki lasu, wykorzystanie
metody dendrochronologicznej do oceny warunków
wzrostu drzew, fotoplener /
Warsztaty meteorologiczne / dla uczniów gimnazjum i
liceum / 6 grup
Przedborski Park Krajobrazowy
Warsztaty terenowe w Przedborskim Parku
Krajobrazowym / Warunki naturalne środowiska a
bioróżnorodność regionu/ Poznanie charakterystycznych
cech różnorodnych siedlisk np. buczyny torfowisk,
roślinności kserotermicznej, pomiary podstawowych
parametrów klimatu, i ich wpływu na zróżnicowanie fauny
i flory, ocena stanu czystości powietrza na podstawie skali
porostowej,
Ocena stanu czystości powietrza w Bełchatowie i
maj
maj
maj
maj-czerwiec
maj-czerwiec
okolicach. / dla uczniów kl. I i II LO/ 2 grupy Bioindykacja (
wykorzystanie znajomości organizmów wskaźnikowych do
oceny stanu środowiska)
Dokumentacja fotograficzna zebranych okazów, mapa
czystości powietrza na podstawie skali porostowej,
Prowadzący zajęcia – nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych SZSO nr2
34. Lekcje biologii, geografii dla uczniów gimnazjum i liceum
Zajęcia dotyczące ochrony przyrody w Polsce i w regionie
35. Lekcje obejmujące problematykę chorób układu
oddechowego i krążenia oraz wpływu czystości powietrza
na zdrowie. Profilaktyka antynikotynowa.
36. Pokaz podsumowujący działania projektowe.
Wystawa fotografii konkursowych ,,Zasoby regionu"
Wystawa prac plastycznych ,,Czyste powietrze-warunkiem
zdrowego życia"
Wystawa dokumentacji działań projektowych:
- mapa regionu,
- wyniki badań i pomiarów,
- analizy,
- opracowania statystyczne,
- podsumowująca prezentacja multimedialna.
maj-czerwiec
maj- czerwiec
początek czerwca
Download