KrasawaBIP - Sprawy i wnioski w urzędzie

advertisement
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.lodzkie.pl
tel. /+48/ 42 663 35 30
fax /+48/ 42 663 35 32
[email protected]
Łódź, 9 grudnia 2013 r.
RŚVI.7322.1.69.2013.AP
INFORMACJA
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145)
informuję, że w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzone jest, na wniosek Gminy Miasta
Sieradz, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:
I.
Wykonywanie urządzeń wodnych
1. Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny, poprzez:
A.
Przebudowę przepustu wałowego prowadzącego wody z urządzenia wodnego – cieku Krasowa
o następujących parametrach:

średnica
2 x Ø 1400 mm

długość
47,1 mb

rodzaj rur
z tworzyw sztucznych

rzędna wlotu
128,75 m n p m.

rzędna wylotu
128,60 m n p m.

wlot
umocnienie dna i skarp materacami gabionowymi

wylot
przyczółek żelbetowy (z możliwością piętrzenia)

współrzędne geograficzne (oś przepustu)
N 5135’23,42’’
wlot
wylot
N 5135’25,00’’
E 1844’51,8’’
E 1844’52,24’’
B. Wykonanie doszczelnienia konstrukcji wału w jego km 1+ 035 ÷ 1+ 065 (w rejonie przepustu)
poprzez zabicie grodzic, o następujących parametrach:

długość odcinka

rzędna korony ścianki/uszczelnienia

długość zabicia ścianki szczelnej
30 mb

długość oczepu
26 mb

długość ścianki
5,0 m

głębokość zabicia grodzic
5,0 m

rzędna korony wału:
w km 1+035
w km 1+065
132,19 m n p m
132,20 m n p m
wymiary wału projektowane:
szerokość korony
średnia wysokość
nachylenie skarp
3,0 m
2,0 ÷
1:2

30 mb
pm

projektowane umocnienie:
na koronie wału jak i na skarpach
humusowanie + obsiew miesz. traw

współrzędne geograficzne:
w km 1+035
w km 1+065
N 5135’25,36’’ E 1844’51,52’’
N 5135’24,28’’ E 1844’53,27’’
C. Wykonanie umocnienia nawierzchni na koronie wału, przejeździe wałowym, na łącznikach
oraz wykonanie schodów skarpowych o następujących parametrach:

Nawierzchnia na koronie wału, podjazdach wałowych i łącznikach (F = 453,5 m 2)

warstwa ścieralna z kostki
10 cm
krawężnik kamienny
L = 206 mb
bariero-poręcz
L = 148 mb
Nawierzchnia na skarpach / w rejonie korony przejazdu (F = 30 m 2)
bruk z kostki gr. 16 cm na betonie
gr. 15 cm
D. Wykonanie schodów skarpowych o następujących parametrach:

lokalizacja schodów
km 1+037,5 i 1+043,5

konstrukcja schodów
betonowa

szerokość
1,30 m
2. Wykonywanie obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych w skład którego wchodzą:
A. Próg stały stabilizujący dno na rz. Żeglinie w km 1+059 o następujących parametrach:

lokalizacja (oś) -
rzeka Żeglina (km 1+059)

współrzędne geog.(oś)-
N 5135’25,72’’ E 1844’52,56’’

rzędna dna
128,20 m n p m

rzędna progu
128,37 m n p m.

wysokość progu
0,17 cm

szerokość w dnie
4,00 m

konstrukcja przelewu
ścianka szczelna z oczepem stalowym

umocnienie poszuru
L=4,0 m (materace gabionowe + palisada z kołków)

umocnienie ponuru
L=24,0 m (materace gabionowe + palisada z kołków)
B. Ujęcie brzegowe (przyczółek wlotowy ujęcia) w km 1+062 rzeki Żegliny o następujących
parametrach:

lokalizacja
rzeka Żeglina (km 1+062)

współrzędne geograf.
N 5135’25,6’’ E 1844’52,59’’

konstrukcja ujęcia
przyczółek żelbetowy

średnica
DN 400

rzędna dna
128,20 m n p m

rzędna progu
128,37 m n p m. (na wlocie do przyczółka)
C. Rurociąg doprowadzający o następujących parametrach:

średnica
DN 400

długość
22,8 mb

spadek
9,4‰

rzędna wlotu
128,20 m n p m.

rzędna wylotu
128,00 m n p m

współrzędne geograficzne:
N 5135’25,6’’ E 1844’52,59’’
wlot
wylot
-
N 5135’25,11’’ E 1844’51,85’’
D. Studnia napływowa ujęcia z osadnikiem o następujących parametrach:

współrzędne geograf.
N 5135’25,11’’ E 1844’51,85’’

średnica
DN 1500

rzędna dna / włazu
127,10 m n p m / 132,30 m n p m
E. Pompownia ujęcia (sucha) o następujących parametrach:

współrzędne geograf.
N 5135’25,03’’ E 1844’51,93’’

średnica
DN 2000

rzędna dna
127,02 m n p m

rzędna włazu
132,45 m n p m

rzędna tłoczenia
131,175 m n p m

min. poziom wody
128,00 m n p m

wydajność
25 ÷ 50 l/s

wysokość podnoszenia
max. 3,17 m

moc
P1 = ~3,0 kW
F. Studnia zbiorcza/rozprężna o następujących parametrach:

współrzędne geograf.
N 5135’24,91’’ E 1844’52,15’’

średnica
DN 1500

rzędna dna
128,05 m n p m

rzędna włazu
132,30 m n p m
G. Rurociąg odpływowy o następujących parametrach:

współrzędne geograficzne
wlot
N 5135’24,91’’ E 1844’52,15’’
wylot
N 5135’24,88’’ E 1844’50,59’’

średnica
DN 400

długość
23,4 mb

spadek
2,15‰

rzędna wlotu
128,55 m n p m

rzędna wylotu
128,50 m n p m

H. Wylot w formie studni przelewowej o następujących parametrach:

współrzędne geograficzne
N 5135’24,88’’ E 1844’50,59’’

średnica
DN 1200

rzędna dna
128,11 m n p m.

rzędna góry/przelewu
129,11 m n p m
3. Przebudowa urządzenia wodnego – cieku Krasowa poprzez zamontowanie urządzeń służących do
ujmowania wód tj:
A. Ujęcia brzegowego w km 0+022 cieku Krasawa (w korpusie przyczółka wlotowego)
o następujących parametrach:

współrzędne geograf.
N 5135’25,64’’ E 1844’52,61’’

konstrukcja ujęcia
rurowe (w korpusie przyczółka)

średnica
DN 400

rzędna dna rur. -
128,65 m n p m
B. Rurociągu doprowadzający wodę do studni zbiorczej/rozprężnej o następujących parametrach:


współrzędne geograf.
wlot
N 5135’25,64’’ E 1844’52,61’’
wylot
N 5135’24,91’’ E 1844’52,15’’
średnica
DN 400

długość
-
8,5 mb

spadek
-
5,9‰

rzędna wlotu
-
128,65 m n p m

rzędna wylotu
-
128,60 m n p m
II. Wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią rzeki Żegliny, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu
wałowego Krasowy oraz budowa ujęcia wód rzeki Żegliny i krasowy do zasilania starorzecza Żegliny
w Sieradzu”
Akta sprawy znajdują się w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w Wydziale
Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Łódź, ul.
Piłsudskiego 8, pokój 409, tel. 0-42 66 33 610, fax.: 0-42 66 33 532) gdzie można w terminie do
18 grudnia 2013 r. zapoznawać się z dokumentacją oraz zgłaszać uwagi i wnioski.
z up. Marszałka Województwa
Andrzej Woźniak
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Download