KARTA DOBORU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKOW HYDRO

advertisement
PRZEPOMPOWNIA (TŁOCZNIA) ŚCIEKÓW P VIII
Lokalizacja : dz.nr 573/ ul. Rolnicza
Maksymalny dopływ ścieków
Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest
przepompownia
Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do
przepompowni
Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego
ścieki
Rzędna osi przewodu tłocznego w przepompowni
Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika
lub w najwyższym punkcie na trasie do odbiornika
Długość przewodu tłocznego
Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego
Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie
rurociągu tłocznego
Q max [l/s]
Rt
[m n.p.m.]
1,7
100.90
Rdop
[m n.p.m.]
96,74
Ddop
[mm]
200
PVC
99,70
100,3
Rtł_ps [m n.p.m.]
Rtł_max [m n.p.m.]
Ltł
[m]
Dtł
[mm]
2 zał.900 ,obejście 3 szt
studz. Ø 425 i 1szt studz. Ø
1000
Hodb
[m]
Rwgr
[m n.p.m.]
Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków
Rzędna zwierciadła wód gruntowych w miejscu
posadowienia przepompowni
Miejsce zlokalizowania przepompowni (teren zielony, zieleń
droga)
Średnica wewnętrzna zbiornika z kręgów
Ø
z betonu B45
[mm]
330
110-PE
0
1,5
2500
Download