Aneta 3 - Projekt (Miszta) Aneta Stefankowska ćw3

advertisement
Aneta 3.doc
(268 KB) Pobierz
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania
Ścieków
Kanalizacja
WYKONAŁA:
Aneta Stefankowska ISIW1
SPRAWDZAJĄCY:
dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
DATA ODDANIA:
26.01.2012
ĆWICZENIE 3: Projekt budowlany przepompowni ścieków, część technologiczna.
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ OPISOWA
I.
Dane ogólne
1. Cel i zakres projektu
2. Materiały i dane wyjściowe
II.
Obliczenia i opis techniczny
1. Obliczenia wstepne
CZĘŚĆ GRAFICZNA
1. Schemat pompowni ścieków, skala 1:50
2. Przekrój poprzeczny, skala 1:50
3. Schemat studzienki rozprężnej,skala 1:50
4. Lokalizacja pompowni, skala 1:50
5. Karta katalogowa dobranej pompy
CZĘŚĆ OPISOWA
I.
Dane ogólne
1. Cel i zakres projektu
Celem projektu jest zaprojektowanie przepompowni ścieków dla jednostki osadniczej.
2. Materiały i dane wyjściowe
Dopływ ścieków Qhmax
[m3/h]:
Docelowy dopływ ścieków Qhmax
[m3/h]:
74,2
98,5
Rzędna dna dopływu ścieków
Rd
[m.n.p.m.]:
Rzędna osi przewodu odprowadzającego ścieki Ro
163,12
[m.n.p.m.]:
166,52
Rzędna terenu
Rt
[m.n.p.m.]:
168,72
Maksymalna częstość włączeń pompy
n
[1/h]:
13
Długość przewodu tłocznego L
[m]:
625
II. Obliczenia i opis techniczny
OBLICZENIA WSTĘPNE
Zakładamy zastosowanie 2 pomp zatapialnych, z czego jedna będzie rezerwowa.
Na podstawie danych ustalono, że maksymalny godzinowy dopływ ścieków do punktu
posadowienia przepompowni wynosi Q
hmax
= 74,2 m3/h, a docelowo 98,5 m3/h i tę drugą wartość
będziemy brali w obliczeniach dalszych. Ścieki należy przepompować do studzienki położonej w
odległości L = 645 m.
Obliczanie wymaganej wydajności pomp:
– Dane z tematu projektu
– Pompy należy projektować na maksymalny godzinowy
napływ ściekow Q hmax
– W projekcie podano dwie wartości Q
• Q hmax [m3/h] – dopływ ściekow
• Q hmax [m3/h] – docelowy dopływ ściekow
– Przy obliczaniu Q hmax dla pompowni przyjmuje się dla
bezpieczeństwa, że maksymalne dopływy rożnych
Wydajność Q p pompowni powinna być zwiększona o
wspołczynnik bezpieczeństwa k:
Qp=k*Qhmax [
]
Wydajność Q p jest wartością wstępną służącą do doboru pompy,
ktora w rzeczywistości będzie pracowała z wydajnością w
punkcie przeciącia się charakterystyk: pompy i przewodu tłocznego.
Wspołczynnik bezpieczeństwa k:
– Przyjmowany jest w zależności od miejsca lokalizacji pompowni w systemie
kanalizacyjnym
– Im większy wspołczynnik tym większa niezawodność i bezpieczeństwo pracy
pompowni
– Powinien być dobierany ostrożnie gdyż zwiększa koszt inwestycji
– Wartość wspołczynnika przyjmuje się z przedziału:
Dla przepompowni jednopompowych i dwupompowych z założoną pracą jednej
pompy
k = 1,10 ÷ 1,40 – przepompownia z 1 pompą
Dla przepompowni dwupompowych z założoną pracą dwóch pomp w godzinach
maksymalnego dopływu
k = 0,8 ÷ 1,20 – przepompownia z 2 pompami
–Jeżeli k < 1,0 – to dopuszcza się pracę dwoch
pomp jednocześnie w godzinie o największym
dopływie ściekow (k=0,8 lub 0,9)
–Jeżeli k ≥ 1,0 – jako wydajność przepompowni
przyjmuje się wydajność 1 pompy Q p
–Wydajność pompy powinna zapewnić prędkość
przepływu w przewodzie tłocznym w przedziale
vt = 0,8 ÷ 2,5 m/s (średnica przewodow
tłocznych nie powinna być mniejsza od średnicy
Przyjęto k=1,10.
Qp = 74,2* 1,10 = 81,62 [
]
Geometryczna wysokość podnoszenia ściekow :
ℎg = H1 − H2
• H1 – rzędna wylotu przewodu tłocznego do odbiornika lub
najwyższego punktu przewodu tłocznego, [m]
• H2 – rzędna zwierciadła ściekow w zbiorniku przepompowni
=
-
= 163,12-0,1-1,0= 162,02 [m]
hg= 166,52-162,02= 4,5 [m]
Określanie średnicy przewodow tłocznych i strat ciśnienia:
• Na podstawie tych tabel można wstępnie określić jaką
należy przyjąć średnicę przewodu, aby zapewnić
wymaganą prędkość przy danym natężeniu przepływu Qs
• Przy doborze średnic należy uwzględnić straty ciśnienia w
tych rurociągach
– liniowe
– miejscowe
• Na podstawie nomogramu należy określić średnicę przewodu
tłoczącego mając:
– przepływu - Qp [dm3/s]
– prędkości - v [m/s]
• odczytujemy średnicę przewodu tłocznego d
Straty cisnienia: hst= hm+hl
Określanie wysokości miejscowych strat ciśnienia:
• ξ – wspołczynnik strat miejscowych, [-]
• v – prędkość przepływu za przeszkodą, [m/s]
• g – przyspieszenie ziemskie, g = 9,81 [m/s2]
Straty liniowe odczytujemy z nomogramu.
hm= (0,3+1,0+0,5+0,35)*
hl= 0,01*645= 6,45
= 0,25
hst= 6,45+0,25= 6,7 [m]
zatem,
Hp= 6,7+4,5= 11,2 [m]
na podstawie Qp i Hp dobieramy z katalogu pompę:
z katalogu HYDRO-VACUUM dobieram pompe FZB.3
Obliczenie wymaganej objętości zbiornika:
Qp= 81,62 [
N=13
]
]
Vrmin=81,62/8*13=0,78[m3]
Znając wymaganą objętość retencyjną Vrmin należy określić:
*średnicę zbiornika D [m]
D= 1,5 m.
*rzeczywistą wysokość retencyjną:
=
= 4*0,78/*1,52
= 0,44[m]
> 0,3 m
Zagłębienie przepompowni ściekow
Maksymalne zagłębienie przepompowni, ze względu na koszty
wykonania i trudności eksploatacyjne, nie powinno przekraczać
MAX 7,0 [m].
Głębokość przepompowni składa się z wysokości:
hc= hn+ ha + hrp + hmin [m]
hc - całkowita głębokość zbiornika przepompowni ściekow, [m],
hn - zagłębienie kanału napływowego, [m],
ha - wysokość poziomu alarmowego, [m] (minimalna wartość h=0,10 [m]),
hrp - rzeczywista wysokość retencyjna, [m],
hmin - wysokość poziomu wyłączenia, uwarunkowana minimalnym
napełnieniem zbiornika dla poszczegolnych typow pomp, [m].
Hc = hn + ha + hrp + hmin = (168,72 – 163,12) + 0,1 + 0,44 + 0,43 = 6,57[m]
Rzędna dna komory:
Hd= Ht –hc [m]
Hd -rzędna dna komory, [m.n.p.m],
Ht - rzędna terenu w miejscu posadowienia
przepompowni, [m.n.p.m]
Hd= 168,72 – 6,57= 162,15 [m]
...
Plik z chomika:
Backup01
Inne pliki z tego folderu:

Aneta 3.doc (268 KB)
kanalizacje , ćw.3 moje.doc (90 KB)

Inne foldery tego chomika:
Projekt (Miszta) Aneta Stefankowska ćw2
 Projekt (Miszta) Cezary ćw2
 Projekt (Miszta) ćw2
 Projekt (Miszta) Michał Kacprzyk ćw2
 Projekt (Miszta) Michał Kubrak i inne ćw1

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download