Wskazania i zasady stosowania leczenia żywieniowego

advertisement
Małgorzata Łyszkowska
PTŻPiD
• Prawidłowa kwalifikacja chorych
• Zapobieganie niedożywieniu i wczesne
rozpoznawanie zaburzeń stanu odżywienia
• Możliwość szybkiego rozpoznawania powikłań i
ich leczenia
• Kwalifikacje zespołu zajmującego się leczeniem
żywieniowym
• Współpraca
• Kontrakty
USG (wątroba, nerki, jelito)
Bad.kontrastowe, izotopowe przewodu
pokarmowego
Bad.izotopowe nerek, wątroby
Obrazowanie naczyń żylnych (USG, angio CT)
Bad.laboratoryjne
oceniające czynność
wątroby, nerek
Funkcje
psycho-społeczne
Densytometria
Biopsja wątroby,
nerki, jelita
Leczenie żywieniowe
Glikemia
Stan nawodnienia
Stęż.: Fe, ferrytyny,
wit. A, E, 25-OHD3, B12,
czasu protrombinowego
Współpraca
Psycholog
Transplantolo-
OIT
gia
Diagnostyka
obrazowa
Histopatologia
Zespół
leczenia
żywieniowego
Dział rozliczeń
Laboratorium
Mikrobiologia
Apteka
• Lekarze bezpośrednio odpowiedzialni za
chorego leczonego żywieniowo:
– Chirurg
– Internista / pediatra
– Anestezjolog
•
•
•
•
Pielęgniarki
Farmaceuta
Dietetyk
Psycholog
• Leczenie
– operacyjne
– zachowawcze

Dokumentacja



opisy operacji
stosowane leki
badania diagnostyczne

• Żywienie pozajelitowe / drogą
przewodu pokarmowego
– czas rozpoczęcia
– sposób prowadzenia
Szkolenie opiekunów
 Dowóz sprzętu i leków
 Opieka ambulatoryjna

Problemy psychologiczne
• Operacyjne
– Pierwsza operacja – wada rozwojowa, martwica, perforacja jelit,
nowotwory, zapalenia
– Reoperacje – przetoki jelitowe, rozejście się zespolenia jelitowego,
niedrożność przewodu pokarmowego
– Implantacja centralnego cewnika / wyłonienie gastrostomii,
jejunostomii
• Zachowawcze
–
–
–
–
–
–
Żywienie pozajelitowe / do przewodu pokarmowego
Założenie zgłębnika nosowo-żołądkowego / jelitowego
Dostęp żylny obwodowy
Uzupełnianie strat płynowych
Antybiotykoterapia (zakaż.uogólnione, miejscowe)
Leczenie z powodu choroby podstawowej (np. przeciwnowotworowe)
i schorzeń innych układów
• Odpowiedni czas rozpoczęcia !!!
• Odpowiedni rodzaj i sposób żywienia
• Odpowiednie dawki i rodzaj składników
odżywczych i sposób ich podaży
• Zapobieganie powikłaniom:
– Infekcyjnym
– Metabolicznym
– Zakrzepowym
• Kwalifikacja do leczenia żywieniowego
• Ocena stanu odżywienia
• Opisy operacyjne
– Przyczyny operacji
– Rozległość resekcji (ile cm jelita usunięto lub ile cm
pozostało, zast.krętniczo-kątnicza)
– Stan pozostawionych jelit
• Stosowane leki / sposoby leczenia, ich tolerancja –
czas ich prowadzenia
• Opisy przeprowadzonych badań diagnostycznych
– Rtg, CT, MRI
– Scyntygrafia
– Histopatologia
• Szkolenie opiekunów
–
–
–
–
–
Kto
Czas
Zdolność uczenia się
Wywiad środowiskowy
Przechowywanie leków,
sprzętu

• Dowóz sprzętu i leków
–
–
–
–
–
Kto
Gdzie
Kiedy
Jakie leki, jaki sprzęt, ile
Pompy infuzyjne
Opieka ambulatoryjna



Co jaki okres czasu
Miejsce zamieszkania chorego
Możliwość współpracy z terenowymi szpitalami, lekarzem
rodzinnym
• Mechanizm wyparcia
• Depresja
• Agresja
• Konflikty rodzinne
 Zespół wypalenia
Download