Teoria ewolucji.

advertisement
Teoria ewolucji.
Ślady wspólnego pochodzenia.
Dowody wspierające wspólne pochodzenie
 
 
 
 
 
 
 
Skamieniałości
Homologia
Cechy szczątkowe
Hierarchiczna klasyfikacja
Zgodność drzew dla różnych genów
Biogeografia – rozmieszczenie organizmów
Ewolucja przez dobór sztuczny
Homologia
 
Podobieństwo wynikające ze wspólnego pochodzenia
 
Parahomologia – podobieństwo (homologia) mimo odmiennej
funkcji
chwytanie
skakanie, pływanie
latanie
pływanie
bieganie
3
Oportunizm ewolucyjny
 
W ewolucji często dochodzi do zaadaptowania
istniejących struktur do nowych celów
 
 
Wyewoluowanie nowej wyspecjalizowanej struktury mniej
prawdopodobne
W efekcie rozwiązania często nieoptymalne
 
Np. połączenie przewodu pokarmowego i układu oddechowego u
kręgowców lądowych
Dawne ryby płucodyszne połykały powietrze do oddychania – uchyłki
przewodu pokarmowego dały początek płucom
  Kręgowce lądowe przystosowały do pobierania powietrza otwory
węchowe, które są po przeciwnej stronie przewodu pokarmowego
  Pełny rozdział wyewoluował u waleni (nie udławią się połykaną wodą),
częściowy u noworodków ssaków (mogą ssać i oddychać)
 
4
O niemożliwości istnienia pegazów (i nie
tylko)
 
 
5
Wszystkie ssaki, ptaki, gady i płazy mają dwie pary
kończyn (bo tyle miał ich wspólny przodek)
Nie można mieć rąk, nóg i skrzydeł jednocześnie
Cechy szczątkowe
Pas biodrowy waleni i węży
Mięśnie ucha człowieka
Nie wszystkie narządy szczątkowe są pozbawione funkcji
•  wyrostek robaczkowy
•  kość ogonowa
6
Ewolucyjne relikty
Nerw krtaniowy wsteczny (nervus laryngeus recurrens)
7
Dlaczego?
8
Inny podobny relikt
Nerw przeponowy (nervus phrenicus)
9
Ewolucyjne relikty
 
Nasieniowody
10
“Gęsia skórka”
 
 
Odruch stroszenia sierści przy termoregulacji i konflikcie
Człowiek nie ma wystarczającego owłosienia, ale odruch
został
11
Download