SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY Kierunek

advertisement
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY
Kierunek – Pielęgniarstwo/Położnictwo
Przedmiot - Podstawy gastrologii w pediatrii
Odpowiedzialny za realizację programu:
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa
Adiunkt: dr n. med. Dorota Strecker
Lek. med. Anna Woźniak-Prajwowska
Forma zajęć: wykłady
Liczba godzin:
Wykłady – 15 godz. (piel-II rok II° ST, poł-II rok II° ST i NST)
– 17 godz. (piel-I rok II° ST i NST)
Bez nauczyciela – 5 godz. (piel-II rok II° ST, poł-II rok II° ST)
– 3 godz. (piel-I rok II° ST i NST)
Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu
1. Nabycie wiedzy z zakresu rozwoju przewodu pokarmowego w wieku dziecięcym .
2. Zapoznanie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci z chorobami przewodu
pokarmowego oraz różnymi technikami odżywiania chorych.
3. Nabycie wiedzy z zakresu wad wrodzonych i chorób przewodu pokarmowego oraz
postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i leczniczego w tych stanach.
4. Nabycie wiedzy z zakresu pielęgnacji dziecka po spożyciu substancji żrącej lub ciała
obcego.
5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozpoznawania stanów ostrych i
zagrażających życiu dzieci oraz przedstawienie możliwości podtrzymania zdrowia i życia
dziecka w tym okresie.
6. Kształtowanie chęci niesienia pomocy chorym dzieciom, współpracy z rodzicami.
7. Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi członkami personelu medycznego
(lekarz, pielęgniarka).
Warunki zaliczenia
Zaliczenie ustne – semestr zimowy lub letni
Materiał nauczania
Tematy wykładów
1. Zasady żywienia niemowląt i dzieci zdrowych
2. Najczęstsze błędy w żywieniu dzieci zdrowych
3. Wady wrodzone przewodu pokarmowego
4. Żółtaczka przedłużona niemowląt
5. Choroba refluksowa przełyku, GERD
6. Zapalenia żołądka. Zakażenie Helicobacter pylori.
7. Celiakia – objawy, diagnostyka, leczenie
8. Alergia pokarmowa w wieku dziecięcym
9. Krwawienie i krwotok z przewodu pokarmowego.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Biegunki ostre i przewlekłe. Stany odwodnienia.
Nieswoiste zapalenia jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
Zapalenia wątroby.
Zapalenie trzustki
Spożycie substancji żrących. Ciało obce w przewodzie pokarmowym.
Diety lecznicze. Zasady i techniki żywienia dzieci chorych. Wskazania do odżywiania
dojelitowego i pozajelitowego.
Wyniki nauczania przedmiotu (co student powinien wiedzieć, znać i umieć)
W wyniku realizacji treści nauczania student powinien nabyć wiedzę:
1. o zasadach prawidłowego rozwoju przewodu pokarmowego u dzieci
2. zasadach i technikach prawidłowego żywienia dzieci z chorobami przewodu pokarmowego
3. jakie objawy są typowe dla chorób przewodu pokarmowego u dzieci
4. o identyfikowaniu wad wrodzonych przewodu pokarmowego
5. w rozpoznawaniu zagrożeń życia u dziecka z chorobami przewodu pokarmowego w
każdym okresie jego życia, w tym także u noworodków i wcześniaków, metodach ich
leczenia i zapobiegania
6. jak przygotować dziecko do badań diagnostycznych przewodu pokarmowego
7. jak ocenić stan ogólny dziecka z choroba przewodu pokarmowego ,
8. jak ocenić stan nawodnienia dziecka
9. jak rozpoznać reakcję na ból i współuczestniczyć w postępowaniu przeciwbólowym
10. jak udzielić pierwszej pomocy dziecku po spożyciu substancji żrącej, ciała obcego
Literatura
Podstawowa:
1. Gastroenterologia dziecięca Red.: Iwańczak F., Warszawa, Wydawnictwo Medyczne
Borgis 2003.
2. Gastroenterologia praktyczna. Biblioteka pediatry 33. Red.: Socha J., Warszawa, PZWL
1999.
Uzupełniająca:
1. Rozdział &: Choroby jelita cienkiego w: Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Red.
Konturek S.J., PZWL Warszawa 2006
2. Choroby jelita grubego u dzieci. Red. Korzon M, Kamińska B, Szarszewski A.
Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2004.
Download