deklaracja udzia*uw projekcie / kwestionariusz osobowy

advertisement
Projekt pn. „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy
dla województwa łódzkiego”
NR RPLD.10.02.02-10-0011/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”
Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”
………………………………….
nazwa zakładu pracy
……………………………
miejsce i data
Zaświadczenie
Oświadczam, że Pan/Pani …………………………………………………… zatrudniona/y od …………. do
…………… na stanowisku ……………………………………………………. nie otrzymał/a propozycji
przedłużenia umowy o pracę/ umowa została wypowiedziana/ rozwiązana z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, tj. z powodu likwidacji stanowiska/stanowisk pracy z przyczyn
ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
……………………………………………..
Podpis i pieczęć pracodawcy
Eureka Technology Park Sp. z o.o.
ul. Innowatorów 8, Dąbrowa k/Poznania, 62070 Dopiewo
NIP 7811846450, REGON 301322506
tel: (61)2240000, fax: (61)2240040
www.eurekagroup.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards