Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu

advertisement
Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Dotyczy postępowania nr XI/ŻAM/TIE/2016
Łódź dnia 03.02.2017
PROTOKÓŁ Z WYBORU
najkorzystniejszej oferty według zasady konkurencyjności
W dniu 5 stycznia 2017 r. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich rozpoczęło procedurę wyboru
na trenera szkolenia pn.”Podstawowe kompetencje zawodowe” dla maksymalnie 8 kobiet –
uczestniczek projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do
pracy!” w okresie styczeń 2017 – luty 2017;
w ramach Projektu „Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa Łódzkiego 2014 – 2020.
 Prośbę o złożenie oferty cenowej zamieszczono na stronie internetowej
zamawiającego:
www.tie.com.pl,
na
Bazie
Konkurencyjności
Funduszy
Europejskich https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov oraz wysłano
za pomocą poczty elektronicznej do następujących podmiotów:
 Joanna Gruszczyńska <[email protected]>,
 Ewelina Król <[email protected]>,
 Piotr Gruszczyński <[email protected]>,
ustalając termin udzielenia odpowiedzi na dzień 12 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.
 Do oceny ofert powołano Komisję w składzie:
a) Magdalena Obijalska – Przewodnicząca Komisji;
b) Paweł Dembowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
c) Agata Król – Sekretarz.
 Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 3 luty 2017 r.
 Nazwiska i adresy osób/nazwy i adresy firm od których otrzymano ofertę cenową:
Nazwa oferenta
Kwota za
godzinę brutto
Termin i sposób
dostarczenia oferty
[PLN]
Joanna Gruszczyńska, ul. Lodowa 50 m.12 92313 Łódź
70,00
osobiście 12.01.2017 r.
1
Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Ready to Grow Agata Matuszewska, ul.
Przybyszewskiego 209c/33, 93-120 Łódź
75,00 Mailowo 10.01.2017 r.
 Kryteria wyboru ofert:
1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1
godzinę realizacji zadań trenera szkolenia pn. ”Podstawowe kompetencje zawodowe””
otrzyma najtańsza oferta według wzoru (Załącznik nr 1):
zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegających ocenie)
x 60 pkt.
cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. W ramach kryterium „doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w podobnej tematyce”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy)
doświadczenia – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających
posiadanie doświadczenia w pracy jako doradca zawodowy. Oferent będzie przyznawał
punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
 do 49 godzin przeprowadzonych szkoleń o podobnej tematyce– 0 punktów (kryterium
dopuszczające)
 od 50 do 100 godzin przeprowadzonych szkoleń o podobnej tematyce– 10 punktów;
 od 101 do 200 godzin przeprowadzonych szkoleń o podobnej tematyce – 20 punktów;
 powyżej 200 godzin przeprowadzonych szkoleń o podobnej tematyce – 30 punktów.
Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 3),
które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do
oferty dokumentów.
3. W ramach kryterium „Proponowany przez wykonawcę program szkolenia”(Załącznik nr
4) oferent będzie przyznawał punkty w przedziale od 0 do 10.
4. Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę wg ww.
wzoru. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w treści niniejszego zapytania.
 Oferty spełniły kryteria obligatoryjne i otrzymały następującą liczbę punktów:
Nazwa i adres Oferenta
Kryterium 1
Kryterium 2
Kryterium
Razem
liczba
2
Projekt: „ŻŁOBEK AKADEMIA MALUSZKA-SZANSĄ DLA KOBIET W POWROCIE DO PRACY!”
realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w partnerstwie z Fundacją „Projekt: Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Cena brutto
Doświadczenie 3
punktów
Joanna Gruszczyńska, ul.
Lodowa 50 m.12 92-313
Łódź
60 pkt.
30 pkt.
10 pkt.
100 pkt.
Ready to Grow Agata
Matuszewska, ul.
Przybyszewskiego
209c/33, 93-120 Łódź
55 pkt.
30 pkt.
10 pkt.
95 pkt.
 Zamawiający postanowił podjąć współpracę z Panią Joanną Gruszczyńską.
Protokół sporządziła: Agata Król
 Podpisy członków Komisji:
1. Przewodniczący Komisji……………………………
2. Zastępca przewodniczącego Komisji……………………………………..
3. Sekretarz………………………….
3
Download