zobacz - Wydział Ekonomiczno

advertisement
Tytuł
Ogólnodostępne bazy danych i interaktywne narzędzia wizualizacji danych.
Cel
Cel ogólny: ogólnym celem kursu jest zapoznanie uczestników z ogólnodostępnymi bazami danych
porównawczych na poziomie globalnym, europejskim i lokalnym, a także dostępnymi interaktywnymi
eksploratorami danych i narzędziami wizualizacji.
Prowadzący
dr Marta Petelewicz ([email protected]),
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
Program
Terminy
spotkań
Program zajęć oferuje teoretyczne wprowadzenia koncentrujące się działaniach podejmowanych
przez różne instytucje, na poziomie globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym w celu
diagnozowania sytuacji społeczeństw, grup wyróżnionych ze względu na różne kryteria oraz
społeczności lokalnych. Szczególnie związanych z pomiarem, dobrostanu, jakości życia,
zrównoważonego rozwoju, postaw, uwzględniając również wskaźniki ekonomiczne, środowiskowe
oraz zdrowie publiczne. W związku z rozwojem technicznych możliwości pozyskiwania i obróbki
danych zasoby informacyjne instytucji są coraz bogatsze, a jednocześnie coraz bardziej dostępne
użytkownikom zewnętrznym. W ramach warsztatów uczestnicy zdobędę wiedzę i umiejętności
związane z poszukiwaniem i selekcjonowaniem potrzebnych danych, ich przetwarzania, obróbki oraz
efektywnego wykorzystywania w raportach i prezentacjach. Będą przeprowadzać analizy o
charakterze porównawczym w perspektywie dynamicznej i przestrzennej. W ramach kursu omówione
zostaną zasoby statystyczne: ONZ, WHO, OECD, Eurostatu, bazy danych powstające w ramach
badań sondażowych ESS, EVS; Google Public Data Explorer a także udostępniane przez GUS
(Euroreg, BODL). Ponadto będzie możliwość zapoznania się z alternatywnymi propozycjami pomiaru
sytuacji społecznej proponowanymi przez niezależne think thanki czy organizacje pozarządowe.
30 godzin dydaktycznych 10x3 godz.: SOBOTY:
22.10 godz. 9.45 - 13.05;
5.11 godz. 9.45 - 13.05;
19.11 godz. 9.45 - 13.05;
10.12 godz. 9.45 - 13.05;
21.01 godz. 9.45 - 13.05;
4.03 godz. 9.45 - 13.05;
18.03 godz. 9.45 - 13.05;
22.04 godz. 9.45 - 13.05;
13.05 godz. 9.45 - 13.05;
27.05 godz. 9.45 - 13.05
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel. +48 42 635 51 18
fax +48 42 635 40 25
[email protected]
www.eksoc.uni.lodz.pl
Download