ód*, dnia - Sprawy i wnioski w urzędzie

advertisement
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.lodzkie.pl
tel. /+48/ 42 663 35 30
fax /+48/ 42 663 35 32
[email protected]
Łódź, dnia6.02.2015 r.
RŚ VI. 7322.1.8.2015.MC
Otrzymują w/g rozdzielnika
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.
145 ze zmianami) informuję, że w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzone jest, na
wniosekz dnia 21.01.2015 r. L.dz. Mosty 2015/01/00729 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z/s ul. Wronia 2, 00-874 Warszawa (reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Krzysztofa Markowicza),
postępowanie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięcia „Budowa drogi ekspresowej S14 zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od DK 91 (DK 1) w m. Słowik do węzła „Łódź Lublinek” w ramach
zadania „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic” – odcinek
I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” na:
1. prowadzenie przez wody rzeki Ner obiektu mostowego w km 100+376 rzeki - mostu MS-48 o
następujących parametrach:
 światło poziome 73,6 m, rzędna spodu konstrukcji mostu 171,80 m n.p.m.
 współrzędne geograficzne: 51°42’57,93"N 19°21’3,64"E,
2. wykonanie budowli regulacyjnych i robót w wodach rzeki Ner -zmiana ukształtowania i wykonanie
umocnień koryta rzeki - w/g poniższej tabeli:
L.p.
Odcinek rzeki
Ner [km]
100+180,0 ÷
100+445,0
Współrzędne
geograficzne
51°43’3,20”N
19°20’58,22”E ÷
51°42’56,32”N
19°21’6,06”E
Długość
odcinka
rzeki [m]
Zakres prac i projektowane
parametry rzeki i umocnienia
265,0
wykonanie budowli regulacyjnych oraz
robót w wodach, w tym wykonanie
umocnień koryta i dostosowanie go do
parametrów:
szerokość w dnie 12,0m;
nachylenie skarp 1:2;
spadek podłużny: 0,13%;
umocnienie: typ 5;
rzędna dna na granicy umocnień (woda
górna): 163,55 m n.p.m.;
rzędna dna na granicy umocnień (woda
dolna): 163,20 m n.p.m.;
Umocnienia koryta - typ 5:
 dno – narzut kamienny z kamienia o grubości 8-10cm warstwą 24-30cm,
 stopa skarpy – podwójna kiszka faszynowa Ø20cm z faszyny leśnej,

skarpy – geokrata o wysokości 25cm wypełniona kamieniami o średnicy 5-7cm do pełnej wysokości
skarpy (powyżej zwierciadła wody przestrzeń między kamieniami będzie wypełniona gruntem
rodzimym z obsiewem mieszanką traw).
Umocnienie zostanie rozpoczęte i zakończone palisadą z palików Ø15 cm, o długości L=1,5 m.
Akta sprawy znajdują się w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w Wydziale Środowiska
i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Łódź, ul. Piłsudskiego 8, pokój
409, w godz. 8:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 0-42 66 33 610,
fax.: 0-42 66 33 532) gdzie można w terminie do 19.02.2015 r. zapoznawać się z dokumentacją oraz
zgłaszać uwagi i wnioski.
Sprawę prowadzi główny specjalista – Małgorzata Czechowska,
telefon kontaktowy 42 663 3610.
Z up. Marszałka Województwa Łódzkiego
Ryszard Deluga
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Uprzejmie proszę o wywieszenie, na tablicy ogłoszeń, załączonej informacji na okres do do 19.02.2015 r.
włącznie a po upływie tego terminu proszę o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia informacji na adres
tutejszego Departamentu.
Rozdzielnik:
1. Pan Krzysztof Markowicz – pełnomocnik - Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice,
2. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
3. Urząd Miasta w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
4. 5 + BIP a/a
Download