ód*, dnia - Sprawy i wnioski w urzędzie

advertisement
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.lodzkie.pl
tel. /+48/ 42 663 35 30
fax /+48/ 42 663 35 32
[email protected]
Łódź, dnia18.02.2015 r.
RŚ VI. 7322.1.14.2015.MC
Otrzymują w/g rozdzielnika
INFORMACJA
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.
145
ze
zmianami)
informuję,
że
w
Departamencie
Rolnictwa
i
Ochrony
Środowiska
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzone jest,na
wniosek z dnia 5.02.2015 r. L.dz. Mosty 2015/02/00282Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z/s ul. Wronia 2, 00-874 Warszawa (reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Krzysztofa Markowicza),
postępowanie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięcia „Budowa drogi ekspresowej S14 zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od DK 91 (DK 1) w m. Słowik do węzła „Łódź Lublinek” w ramach
zadania „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic” – odcinek
II projektowanej drogi S14- węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 (DK1) w m. Słowik.
1. prowadzenie przez wody rzeki Wrząca – Sokołówka obiektów mostowych (według tabeli nr 1 ):
tabela nr 1
1)
L.p.
km rzeki
Wrzącej Sokołówki
1.
1+807
2.
1+874
3.
2+035
4.
2+308
Współrzędne
geograficzne
1)
51°50’13,21"N
19°22’41,44"E
51°50’13,40"N
19°22’44,93"E
51°50’13,18"N
19°22’52,83"E
51°50’10,48"N
19°23’5,42"E
Nazwa
obiektu
Nazwa drogi
Światło
poziome
[m]
MD-21.1
droga
dojazdowa
D22
11,0
180,70
MS-21
S14
15,0
181,05
13,5
182,98
13,5
183,78
MD-20
MGP-22
łącznica AL
L03L
Al.
Włókniarzy
Rzędna spodu
konstrukcji [m
n.p.m.]
2. rozbiórkę istniejącego przepustu okularowego o średnicy 2xØ 1,0 m, L=5,4 m usytuowanego w km
1+920 rzeki Wrząca – Sokołówka, współrzędne geograficzne: 51°50’13,16"N 19°22’47,36"E,
3. wykonanie budowli regulacyjnych i robót w wodach rzeki Wrząca-Sokołówka (w/g tabeli nr 2),
4. kształtowanie nowego koryta rzeki Wrząca-Sokołówka (przełożenie i korekta trasy odcinka koryta
rzeki wraz z zasypaniem istniejącego i wykonaniem nowego koryta) oraz zmiana ukształtowania i
wykonanie umocnień koryta rzeki (w/g tabeli nr 2):
tabela nr 2
L.p.
Odcinek rzeki
Wrzącej Sokołówki [km]
Współrzędne
geograficzne
Długość
odcinka
rzeki [m]
Zakres prac i projektowane
parametry rzeki i umocnienia
1) odcinkowe przełożenie koryta rzeki
1+700,0 ÷
2+396,4
1.
51°50’12,79"N
19°22’36,45"E ÷
51°50’9,60"N
19°23’9,01"E
696,4
wraz z zasypaniem istniejącego koryta
o łącznej długości 510,5 m;
2) wykonanie budowli regulacyjnych
oraz robót w wodach, w tym
wykonanie umocnień koryta i
dostosowanie go do parametrów:
 szerokość w dnie 1,0m;
 nachylenie skarp 1:1,5 ÷ 1:3,0;
 spadek podłużny dna: 0,20% ÷ 0,50%;
 w km 2+385,7 ÷ 2+393,6 bystrotok o
spadku dna 5,00%;
 umocnienie: typ 4 i typ 5;
 rzędna dna na granicy umocnień (woda
górna): 180,10 m n.p.m.;
 rzędna dna na granicy umocnień (woda
dolna): 177,16 m n.p.m.;
Odcinek koryta rzeki w zakresie jej przebudowy przewiduje się umocnić. Przewidziano umocnienia koryta
rzeki określone na potrzeby opracowania, jako:
 typ 4:
 dno - nieumocnione,
 stopa skarpy – kiszka faszynowa Ø20cm z faszyny leśnej,
 skarpy – darnina grubości 8-10cm do pełnej wysokości skarpy;
 typ 5:
 dno – nieumocnione,
 stopa skarpy – podwójna kiszka faszynowa Ø20cm z faszyny leśnej,
 skarpy – geokrata o wysokości 25cm wypełniona kamieniami o średnicy 5-7cm do pełnej wysokości
skarpy (powyżej zwierciadła wody przestrzeń między kamieniami będzie wypełniona gruntem rodzimym z
obsiewem mieszanką traw).
Umocnienie zostanie rozpoczęte i zakończone palisadą z palików Ø15 cm, o długości L=1,5 m.
Akta sprawy znajdują się w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w Wydziale Środowiska
i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Łódź, ul. Piłsudskiego 8, pokój
409, w godz. 8:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 0-42 66 33 610,
fax.: 0-42 66 33 532) gdzie można w terminie do 5.03.2015 r. zapoznawać się z dokumentacją oraz zgłaszać
uwagi i wnioski.
Ponadto mając na uwadze art. 10 § 1 KPA, zgodnie z którym organ administracji publicznej obowiązany jest
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im
wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
informuję o możliwości zgłaszania w ramach prowadzonego postępowania wniosków i uwag dotyczących
niniejszej sprawy.
Informuję również, że w myśl art. 41 § 1 i 2 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu,
w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Sprawę prowadzi główny specjalista – Małgorzata Czechowska,
telefon kontaktowy 42 663 3610.
Z up. Marszałka Województwa Łódzkiego
Ryszard Deluga
Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rozdzielnik:
Uprzejmie proszę o wywieszenie, na tablicy ogłoszeń, załączonej informacji na okres do 5.03.2015 r.
włącznie a po upływie tego terminu proszę o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia informacji na adres
tutejszego Departamentu.
Rozdzielnik:
1. Pan Krzysztof Markowicz – pełnomocnik - Mosty Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice,
2. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
3. Urząd Miasta Zgierza, ul. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
4. 5 + BIP a/a
Download