Załącznik nr 1 - bip.ostrow

advertisement
Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
nr WOŚ 7624/38/06 z dnia 30.05.2006 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie zasilania zbiornika
wodnego „Piaski- Szczygliczka” w Ostrowie Wielkopolskim - wykonanie urządzeń wodnych
służących do poboru i przesyłania wód powierzchniowych rzeki Ołobok celem zasilania
zbiornika wodnego Piaski- Szczygliczka, w obrębie 0189 na działki 14/3, 14/7, 14/10, 14/13 ,
15, w obrębie 0185 działki 108/11, 108/10, 108/9, w obręb 0190 działka 2/23, położonych przy
ul. Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Na przedsięwzięcie składają się:
1. Próg żelbetowy na rzece Ołobok w km 21+155
- wysokość progu H = 0,45 m
- światło progu B = 2 x 0,8 m
- niecka wypadowa – głębokość 0,3 m
- łączna długość budowli L = 4,0 m
- posadowienie konstrukcji progu na ściance szczelnej PVC o wysokości h = 2,0 m celem
wydłużenia drogi filtracji pod budowlą
- umocnienie dna cieku oraz skarp od strony GW i DW o długości 2,0 m płytą betonową gr.
15 cm zakończone palisadą drewnianą o wysokości h = 0,8 m
- zejście do progu przewidziano za pomocą schodów skarpowych betonowych typu
Sch-2
2. Budowla wlotowa (ujęciowa do zbiornika)
- lokalizacja – rzeka Ołobok km 21 + 155
- część wlotowa – konstrukcja żelbetowa dokowa o wymiarach 2,80 x 1,40 m i grubości
przyczółków 0,20 m z kratą stalową i barierką z rur stalowych
- przewód wlotowy – rura nawojowa z żywic poliestrowych o średnicy Ø 60 cm, spadek i =
1 %, przykrycie minimalne 0,8 m
- część wylotowa – konstrukcja żelbetowa o wymiarach 1,4 x 2,0 m i grubości przyczółków
0,20 m
- połączenie wlotu i wylotu za pomocą gotowych przejść szczelnych
3. Zbiornik przed przepompownią
- konstrukcja zbiornika – zbiornik ziemny kopany o wymiarach dna 30,0 x 10,0 m i
nachyleniu skarp 1:1,5
- umocnienie skarp – stopa kiszką faszynową Ø 20, skarpy lekkimi płytami betonowymi
ażurowymi oraz darniną na płask
- droga eksploatacyjna o nawierzchni żwirowej szer. 3,0 m wokół zbiornika.
4. Pompownia
- pompownia bezobsługowa z pompami zatapialnymi typu INSTALCOMPACT w obudowie
monolitycznej wykonanej z polimerobetonu.
- Pompy – 2 szt. o wydajności 269 m3/h (ok. 75 l/s), moc pomp 2 x 1,8 kW , praca pomp
naprzemienna
- Rozdzielnia sterująca w obudowie metalowej, wyposażona w sterownik mikroprocesorowy,
który będzie sterował pracą pomp
- Rzędna pompowni 128,00 m n.p.m. ( 1,2 m powyżej wody powodziowej p = 1%)
- Teren pompowni zagospodarowany zielenią niską oraz ogrodzony
5. Rurociąg doprowadzający wodę
- rurociąg tłoczny o średnicy Dn 250 mm z rur PE80 SDR 17,6 z ściankami grubości 25,5
mm poprowadzony wzdłuż nasypu projektowanej drogi do pompowni z przeciskiem pod
ul. Strumykową, duktem leśnym i dalej przez plac parkingowy i ul. Plażową
- przejścia rurociągu pod drogami w rurze osłonowej
wylot rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika górnego projektowany jako
konstrukcja żelbetowa dokowa wykonana na mokro z betonu C30/37 (g PN-EN 206-1)
- rurociąg wyposażony w klapę zwrotną Dn 250 mm
- na początku rurociągu tłocznego, w odległości 16,0 m od pompowni, projektowana zasuwa
odcinająca Dn 250 mm i odgałęzienie boczne rurociągu, który za pomocą trójnika
połączony zostanie z istniejącym rurociągiem stalowym Dn 400 mm w istniejącej komorze
zasuw
6. Droga dojazdowa (eksploatacyjna) do pompowni
- szerokość korony – 3,0 m
- nachylenie skarp – 1:1,5
- rzędna korony – 128,00 m n.p.m.
- umocnienie korony – nawierzchnia żwirowa
- umocnienie skarp – humusowanie + obsiew
- wjazd na drogę eksploatacyjną – z ul. Strumykowej
- wjazd oznakowany znakiem drogowym „zakaz wjazdu” z adnotacja „nie dotyczy pojazdów
Miejskiego Zakładu Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim”
7. Budowla przelewowa
- lokalizacja – światło mostu drogowego na ul. Plażowej
- przelew powierzchniowy żelbetowy szer. 3,0 m dodatkowo wyposażony w przelew
szandorowy o szer. 1,0 m, który funkcjonować będzie przy niskich i średnich przepływach
w Rowie Franklinowskim
-
Download