Zmiany gęstości wody i ich znaczenie dla życia

advertisement
Aleksandra Figas kl II bG
 W okresie wiosny, lód
topnieje,
powierzchniowa warstwa
ogrzewa się i następuje
wymieszanie wody w
całym zbiorniku. Wtedy
po okresie zimowym
rośliny i zwierzęta się
rozwijają.
 Latem rozwój organizmów
wodnych trwa w pełni.
 W tym okresie powstaje
charakterystyczne
uwarstwienie w jeziorach:
-epilimnion
-metalimnion
- hipolimnion .
 Epilimnion – warstwa górna wody w jeziorze.
 W okresie letnim jest to warstwa o miąższości od kilku do
kilkunastu metrów nagrzanej wody, której temperatura
obniża się stopniowo wraz z głębokością. Odbywa się tu
główny proces produkcji materii organicznej z substancji
mineralnych przy współudziale promieni słonecznych.
Producentami materii organicznej są glony. Tylko
epilimnion ma zdolność przechwytywania i przerobu
napływających z zewnątrz i z pozostałych części zbiornika
substancji pokarmowych w materię organiczną. Ze strefy
tej ma miejsce eksport (przemieszczanie się) materii
organicznej do dolnych warstw wody. Natomiast w okresie
zimowym, ze względu na zmianę gęstości wody (powstaje
lód), jest to najzimniejsza część zbiornika.
 Epilimnion jest nasycony lub przesycony tlenem, ponieważ
odbywają się tu procesy fotosyntezy i zachodzą w nim
zjawiska beztlenowego rozkładu materii organicznej.
 Metalimnion - środkowa, przejściowa warstwa wody
w jeziorach. Warstwa skoku termicznego skoku stężenia
tlenu i innych substancji chemicznych . Skok temperatury
ma znaczenie kluczowe, dlatego często "termoklina" jest
traktowana jak synonim metalimnionu.
 W warstwie tej – o miąższości kilku metrów – następuje w
okresie stagnacji letniej gwałtowny spadek temperatury
wody wraz z głębokością (termoklina), a w okresie stagnacji
zimowej - jej podwyższenie. Strefa ta
dzieli epilimnion i hypolimnion, a jej gradient
temperatury oraz ruchy pionowe powodują możliwość
powrotu obumarłej materii organicznej i substancji
pokarmowych z hypolimnionu do wierzchnich warstw
wody. Od temperatury zależy rozpuszczalność substancji w
wodzie, więc jej zmiana powoduje zmianę stężenia
rozpuszczonych substancji.
 Hypolimnion – dolna warstwa w jeziorach.
 Warstwa o ustalonej niskiej temperaturze wody. W
zależności od głębokości jeziora, waha się w granicach
4 - 7 °C. Wody tam zalegające odznaczają się wysoką
żyznością oraz występowaniem deficytów tlenowych. Ze
względu na stagnację, woda przez większą część roku nie
ma kontaktu z powietrzem atmosferycznym. Następuje tu
wzrost koncentracji soli pokarmowych i wydzielają się
substancje powstające w procesach gnilnych czyli nie
rozłożona w pełni materia organiczna, metan, kwasy
organiczne, siarkowodór itp.
 Substancje te zatruwają wody jeziora, prowadząc, w
skrajnych przypadkach, do zniszczenia życia w jeziorze. W
celu ochrony jezior, oprócz ograniczenia ilości substancji
trafiających do jeziora stosuje się metody rekultywacji,
takie jak napowietrzanie warstw przydennych lub
usuwanie wody z hypolimnionu.
 W okresie jesieni na
skutek ochładzania się
powierzchniowych
warstw wody, oraz dzięki
ruchom wody
wywołanych siłą wiatru
następuje wyrównanie
temperatury w całej
misie zbiornika.
 Zimą powierzchniowa
warstwa zbiornika pokrywa
się lodem. Dzięki temu że
woda o temperaturze 4°C
posiada największą gęstość,
chłodna woda o
temperaturze 0-3°C
pozostaje przy powierzchni.
Kiedy temp. otoczenia
spadnie poniżej zera
powstaje lód którego
grubość zależy od długości
okresów z temp poniżej
zera. W tym okresie
organizmy wodne hibernują
lub żyją na dnie zbiornika.
Download