Warstwa sesji

advertisement
PODSTAWOWE INFORMACJE
O SIECIACH
KOMPUTEROWYCH
Małgorzata Matura
Wprowadzenie
 Każda
sieć składa się ze sprzętu i oprogramowania.
Komponenty te istnieją w wielu typach i odmianach.
Przed zainstalowaniem sieci lub zakupem sprzętu
należy zapoznać się z podstawową terminologią i
technologiami związanymi z siecią.
SIEĆ KOMPUTEROWA
 To
zespół komputerów i innych urządzeń
przetwarzania danych, tak połączonych, żeby
mogły komunikować się ze sobą w celu wymiany
informacji i współdzielenia informacji oraz innych
zasobów.
POŁĄCZENIE
RADIOWE Z
INTERNETEM
HP
POKÓJ TATY
POKÓJ NASTOLATKA
Opis sieci
 Istnieje
wiele nazw sieci, zazwyczaj nazwy te
związane są z ich rozmiarem. Najbardziej
popularną nazwą jest sieć lokalna (Local Area
Network – LAN). W skład sieci LAN wchodzą co
najmniej dwa komputery i jest ona ograniczona do
jednego budynku. Jednak sieć instalowaną w domu
można nazwać inaczej. TAN oznacza sieć bardzo
małą (Tiny Area Network), a HAN sieć domową
(Home Area Network).
Znaczenie sieci.
 Wspólny
dostęp do kosztownego sprzętu ma
ogromne znaczenie, w szczególności w małych
przedsiębiorstwach. Każdy użytkownik sieci ma
możliwość drukowania na różnych drukarkach, na
przykład faktury na drukarce igłowej, raporty na
drukarce laserowej, a wykresy na drukarce
atramentowej.
 Jeżeli
jesteś użytkownikiem sieci, posiadasz
swobodny dostęp do większej przestrzeni dysku,
do aplikacji, plików i innego potrzebnego sprzętu.
 Zainstalowanie sieci komputerowej rozwiązuje
problemy z współużytkowaniem plików, folderów,
napędów CD-ROM i innych urządzeń typu skaner,
drukarka, korzystaniem z gier komputerowych czy
z Internetu.
Zalety sieci:
 Współużytkowanie
plików,
 Współużytkowanie przestrzeni dyskowej,
 Archiwizacja,
 Współużytkowanie urządzeń peryferyjnych,
 Praca z aplikacjami,
 Dostęp do Internetu,
 Rozbudowanie sieci,
Wady sieci
 Inwestowanie
czasu i pieniędzy,
 Duży stopień trudności łączenie komputerów w
sieci,
 Utrzymanie sieci i rozwiązywanie problemów,
 Problemy z zabezpieczeniem (np. przed dziećmi)
 Współużytkowanie sprzętu i plików,
 Zagadnienia ruchu w sieci,
SPRZĘT SIECIOWY.
W skład sieci wchodzą co najmniej dwa komputery. Mogą
być to komputery PC, notebooki lub laptopy, komputery
Macintosh lub inne.
 Komputery w sieci są połączone za pomocą kabli lub
przewodów, przez które transmitowane są informacje.
Istnieją też bezprzewodowe metody łączenia komputerów,
na przykład przez fale radiowe lub podczerwień.
 W zależności od liczby komputerów, typu sieci i
powierzchni biurowej stosujemy różne rodzaje
okablowania.

 Należy
pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego
sprzętu. Może on być różny w zależności od
wybranej metody, szybkości sieci, typów plików i
danych, które będą przesyłane. Prawie zawsze,
trzeba zainstalować karty sieciowe we wszystkich
komputerach podłączonych do sieci. Karty te
umożliwiają komunikację pomiędzy komputerami.
 Może pojawić się też potrzeba podłączenia do sieci
drukarek, skanerów, kamer cyfrowych i innych
urządzeń peryferyjnych
OPROGRAMOWANIE SIECIOWE
 Instalacja
sieci wymaga odpowiedniego
oprogramowania. Systemy operacyjne Windows
95 i 98 posiadają podstawowe oprogramowanie
sieciowe.
 Najważniejszym komponentem oprogramowania
sieciowego jest język, za pomocą którego
komputery komunikują się między sobą, nazywany
jest on protokołem.
W
skład systemu Windows wchodzą trzy dostępne
protokoły. Każdy z nich posiada wady i zalety.
Konieczne jest zainstalowanie oprogramowania,
które obsługuje kartę sieciową, a także aplikacje
wspomagające współużytkowanie plików i
folderów.
 Większość potrzebnych programów wchodzi w
skład systemu operacyjnego Windows. Można
oczywiście kupić dodatkowe oprogramowanie,
które polepszy jakość usług sieciowych. Np.
współużytkowanie dostępu do Internetu z innymi
komputerami.
Komunikacja w sieci
 Podstawowym
pojęciem związanym z
komunikacją w sieci komputerowej jest protokół i
struktura protokołu. Protokół to zbiór reguł
określających zasady nawiązywania komunikacji,
szybkość transmisji, format przesyłania danych
oraz sposób potwierdzania przyjęcia informacji
pomiędzy urządzeniami w sieci.
 W 1978 roku został opracowany standard OSI, w
tym modelu protokoły zostały pogrupowane w
warstwy, odpowiadające kolejnym etapom
przesyłania informacji w sieci komputerowej.
MODEL WARSTWOWY SIECI
Warstwy przedstawiają sieć od strony funkcjonalnej.
każdej z nich definiuje się określone funkcje i usługi:
W
KOMPUTER A
KOMPUTER B
Warstwa aplikacji (zastosowań)
Warstwa aplikacji (zastosowań)
Warstwa prezentacji
Warstwa prezentacji
Warstwa sesji
Warstwa sesji
Warstwa transportowa
Warstwa transportowa
Warstwa sieciowa
Warstwa sieciowa
Warstwa transmisji danych
Warstwa transmisji danych
Warstwa fizyczna
Warstwa fizyczna




Warstwa aplikacji: określa
sposoby dostępu do środowiska
sieciowego. Umożliwia

udostępnianie plików, stron
WWW, drukarek.
Warstwa prezentacji: definiuje
i standaryzuje format danych, 
przeprowadza kodowanie i
kompresję danych. W tej
warstwie powstają pliki np.
JPEG, MP3, MPEG,

Warstwa sesji: jest
odpowiedzialna za prawidłową
wymianę danych, nadzoruje
połączenie. Wznawia je po
przerwaniu.
Warstwa transportu: zapewnia
prawidłową kolejność pakietów po
złożeniu ich w stacji odbiorczej.
Warstwa sieciowa: ustanawia
połączenie między stacjami i
dezaktywuje je po zakończeniu
sesji.
Warstwa łącza danych: zapewnia
niezawodność łącza danych.
Współpracuje ze sterownikami
urządzeń sieciowych, np. kart
sieciowych.
Warstwa fizyczna: odpowiada z a
transmisję danych w komputerze,
do tej warstwy należą urządzenia
fizyczne: karty, modemy,
koncentratory i media transmisyjne
(kable, fale radiowe)
TYPY SIECI LOKALNYCH

Sieć typu „peer to peer” ( każdy z każdym), składa się
z komputerów o takim samym priorytecie ważności.
Każdy komputer może pełnić zarówno rolę klienta, jak i
serwera. Sieci te są realizowane tam gdzie liczba
komputerów nie przekracza kilkunastu, a organizacja
pracy i użytkowanie oprogramowania nie wymaga
szczególnego nadzoru. Mankamentem sieci tego typu
jest brak administratora, co może prowadzić do chaosu
w składowaniu zbirów i bezpieczeństwie danych. Może
być obsługiwana przez proste systemy operacyjne.

Sieć typu „klient-serwer” nazywana jest siecią z
dedykowanym serwerem. Jeżeli liczba komputerów
przekracza 10, warto jednemu z nich wyznaczyć rolę
nadrzędną (serwera) i składować na nim dane oraz
programy, z których będą korzystać upoważnieni
użytkownicy. Serwer powinien być zawsze włączony, a
zatem upoważniona osoba może mieć do niego dostęp bez
konieczności oczekiwania na włączenie komputera przez
innego użytkownika. Osoba nadzorująca pracę serwera,
czyli administrator, decyduje o tym, komu i jakie zasoby
można przydzielić. Określa również sposób korzystania z
tych zasobów. Może je np.. Udostępnić tylko do odczytu
lub ograniczyć dostęp do określonych godzin.
TOPOLOGIE SIECIOWE
fizyczna: określa sposób fizycznego
połączenia urządzeń sieciowych.
 Topologia
logiczna: określa sposób komunikacji
urządzeń sieciowych.
 Topologia

Topologia magistrali: kolejne komputery są łączone
ze sobą za pomocą odcinków kabla koncentrycznego i
tzw. trójników, natomiast komputery stanowiące
zakończenie łańcucha połączeń wyposaża się w
terminatory. Istnienie jednego toru transmisji może
być przyczyną zjawiska zwanego kolizją, tj. zderzenia
pakietów. Występuje ono wtedy kiedy równocześnie
dwie stacje usiłuje nawiązać połączenie. Zaletą
magistrali jest prostota instalacji. Wadą duża
podatność na awarie. Wystarczy przerwa na jednym
odcinku kabla, aby komputery podzieliły się na dwie
grupy nie współpracujące ze sobą. Lokalizacja
przerwy jest trudna i czasochłonna. Transmisja do
Mb/s.
MAGISTRALA:
terminator
terminator

Topologia gwiazdy: poszczególne komputery są
połączone ze sobą za pośrednictwem urządzenia
nazywanego koncentratorem (hub, swich)
Połączenia między komputerami a koncentratorem
realizuje się przy wykorzystaniu kabla
czteroparowego czyli tzw. skrętki. Obecność
koncentratora pozwala na odłączenie i dołączenie
komputerów bez konieczności przerywania pracy
sieci. Dzięki temu jej rozbudowa, jest niezwykła
prosta. Lokalizacja usterek jest znacznie szybsza.
Pomimo równoczesnego istnienia dwóch kierunków
transmisji, w dalszym ciągu istnieją możliwości
wystąpienia kolizji pomiędzy pakietami.
GWIAZDA:
KONCENTRATOR
 Topologia
pierścienia: w tej konfiguracji
komputery połączone są dwużyłowym kablem
transmisyjnym, tworzącym obwód zamknięty.
Wewnątrz obwodu krąży tzw. token – pakiet
aktywujący stacje robocze. Stacje są kolejno
wybierane i aktywowane. Każda otrzymuje limit
czasu,w którym ma prawo wysłać informacje. Po
wyczerpaniu limitu token aktywuje następną stację
itd.. W danym przedziale czasu w sieci może
pojawić się informacja przechodząca tylko od
jednej stacji. Transmisja danych do 100Mb/s. Nie
są szeroko stosowane ze względu na wysokie
koszty realizacji.
PIERŚCIEŃ:
DEFINICJE:
Serwer: główny komputer w sieci, wykonujący
określone usługi na rzecz innych komputerów.
 Stacja robocza: komputer pracujący w sieci,
umożliwiający korzystanie z jej zasobów.
 Administrator: osoba lub grupa osób nadzorująca i
odpowiadająca za poprawna pracę sieci komputerowej
oraz poszczególnych urządzeń w sieci.
 Koncentrator (hub, switch): urządzenie wieloportowe,
do którego dołączane są poszczególne komputery.
Sygnał wysyłany przez komputer jest rozdzielany na
pozostałe wyjścia, dzięki czemu dociera do innych
dołączonych do niego komputerów

most: (bridge): urządzenie dwuportowe, stosowane w
sieci zawierającej kilkadziesiąt komputerów, dzieląc
je na mniejsze grupy, najczęściej te komputery pełnią
podobne funkcje (np. dział kadr, dział serwisu).
Dzielenie sieci na grupy nazywane jest segmentacją.
Mosty zmniejszają ruch pomiędzy segmentami.
 Router: to urządzenie, które kieruje ruchem w sieci,
odczytuje nagłówek adresowy pakietu i kierują go do
odpowiedniego segmentu sieci.

Download