WARSTWA BIZNESOWA

advertisement
WARSTWA BIZNESOWA
Warstwa biznesowa zawierająca całą logikę biznesową aplikacji. Umożliwia dostęp
do źródeł danych, przekazując dane z bazy danych do warstwy aplikacji w dogodnym
formacie. Warstwa osłania system informatyczny przed warstwą prezentacji widoczną przez
klienta. Do głównych zadań tej warstwy należy wykonywanie logiki biznesowej aplikacji
poprzez odwoływanie się do warstwy baz danych systemu, kontrolowanie przebiegu
transakcji oraz zarządzanie bezpieczeństwem wykonywanych przetwarzań biznesowych.
Sposób komunikacji z warstwą aplikacji i baz danych
Komunikacja warstwy biznesowej z warstwą baz danych realizowana będzie za
pomocą narzędzia JDBC (ang. Java DataBase Connectivity - łącze do baz danych w języku
Java). Jest to interfejs programowania umożliwiający niezależnym od platformy aplikacjom
napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za pomocą języka SQL. W celu
ułatwienia dostępu do bazy danych użyte zostanie narzędzie TopLink firmy Oracle.
Umożliwia ono łatwy dostęp do danych przechowywanych w bazie danych oraz dostęp do
tych danych za pomocą obiektów Javy, dzięki czemu łatwo przetworzyć dane do postaci
używanej przez warstwę aplikacji.
TopLink wbudowany jest w górną warstwę JDBC i wprowadza poziom atrakcji ukrywający
szczegóły przechowywania danych.
Komunikacja z warstwą aplikacji możliwa jest dzięki obiektom i listom obiektów
Javy, które zawierają odpowiednio zmodyfikowane dane.
Szczegóły działania warstwy
Aplikacja Javy wykorzystuje TopLink API w celu komunikacji z warstwą TopLink;
warstwa TopLink przekształca wywołania aplikacyjne w komendy SQL przekazywane do
systemu zarządzania bazą danych poprzez JDBC. Dostęp do bazy danych ułatwiają takie
elementy jak:
- deskryptory – opisują powiązanie pomiędzy klasą Java a tabelą w bazie danych
- odwzorowanie – opisuje powiązanie pomiędzy atrybutem klasy a kolumna tabeli
Deskryptory i odwzorowania całej aplikacji zgromadzone są w jednym projekcie, który
zawiera wszystkie metadane niezbędne do realizacji odwzorowań obiektowo-relacyjnych.
Transakcje realizowane są na poziomie modelu obiektowego, z wykorzystaniem kopii
roboczej w celach bezpieczeństwa. Podczas transakcji wykonywane są zmiany jedynie na
danych , które zostały zmienione przez użytkownika. Dopiero zatwierdzenia transakcji w
bazie danych kończy przetwarzanie transakcyjne.
Przed przekazaniem danych z bazy danych do warstwy aplikacji, sprawdzana jest ich
spójność. Dane przygotowywane są w takie sposób, aby warstwa aplikacji mogła w zadanego
obiektu wybrać w prosty sposób potrzebne dane. W tym celu wykorzystywane są widoki oraz
normalizacja.
Download