Usługi na bazie platformy Java

advertisement
Us ugi na bazie platformy Java
Wyk ad 1
1. Przedstawienie zakresu tematycznego przedmiotu.
2. Omówienie zasad zaliczenia.
3. Przedstawienie literatury podstawowej i uzupe niaj cej.
4. Java jako platforma i j zyk programowania.
5. JDK, JRE – wersje Javy.
6.
rodowisko programistyczne Eclipse oraz Netbeans.
7. Kompilacja do kodu po redniego (b-kodu).
8. Interpretatory oraz Maszyny Wirtualne Javy.
9. Biblioteki Javy (java.awt, java.swing, jawa.swt).
10. Wst p do programów w Javie – aplikacje, aplety, serwlety, midlety, aplikacje oraz widgety dla
platformy Android.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards