JAVA 2: Programowanie w języku JAVA. Aplikacje webowe – mgr

advertisement
JAVA 2: Programowanie w języku JAVA. Aplikacje webowe – mgr inŜ. Adam Czubak
ZałoŜenia i cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zaawansowane zagadnienia programowania w języku obiektowym
JAVA ze szczególnym uwzględnieniem Servletów, JSP i JSF.
Wymagane uprzednie zaliczenie przedmiotów: Programowanie w języku JAVA.
Metody dydaktyczne: laboratorium komputerowe z zastosowaniem systemu operacyjnego
Windows i środowiska programistycznego NetBeans, serwera GlassFish lub JBoss.
Download