Załącznik - BIP / Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 2218/205/12
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 października 2012 r.
UCHWAŁA NR ………………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia ……………………. 2012 r.
w sprawie przekształcenia w jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie i Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e i f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)),
w związku z art. 69 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na przekształcenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie i Szpitala Kolejowego im. dr med.
Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w jedną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1)
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2)
Dz. U z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz 2012 r., poz. 742.
UZASADNIENIE
Województwo Mazowieckie jest aktualnie podmiotem tworzącym m.in. dla 23 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie i Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera
w Pruszkowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Szpitalem Kolejowym”, udziela świadczeń finansowanych
ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w 3 oddziałach chorób wewnętrznych, oddziale
kardiologicznym, oddziale chirurgicznym z pododdziałem ortopedycznym, oddziale neurologicznym,
udarowym,
urologicznym,
intensywnej
terapii,
gastrologicznym,
diabetologicznym,
stacji
dializ,
nefrologicznym, rehabilitacji kardiologicznej. Szpital realizuje również świadczenia w rodzaju ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, świadczenia odrębnie kontraktowane oraz rehabilitacja.
Działalność
Szpitala
Kolejowego
prowadzona
jest
na
nieruchomości
zlokalizowanej
w Pruszkowie przy ul. Warsztatowej 1.
Mazowieckie
w
Pruszkowie,
Specjalistyczne
zwane
dalej
Centrum
„Centrum”,
Zdrowia
realizuje
im.
świadczenia
prof.
w
Jana
ramach
Mazurkiewicza
umów
zawartych
z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień, leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Najwyższe wartości umów
występują w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym m.in. w świadczeniach opiekuńczoleczniczych psychiatrycznych dla dorosłych, leczenie uzależnień od alkoholu, świadczenia psychiatrii sądowej
w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych. W przypadku leczenia szpitalnego umowa obejmuje
świadczenia realizowane w oddziale neurologii oraz oddziale udarowym.
Działalność Centrum prowadzona jest na nieruchomościach zlokalizowanych w Pruszkowie przy
ul. Partyzantów 2/4, ul. Mariańskiej 1, ul. Sadowej 13 i 15, a także w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.
Celowość przekształcenia tych dwóch podmiotów leczniczych w jedną spółkę handlową wynika z faktu
umiejscowienia ich w bliskim sąsiedztwie oraz tego, iż łączenie działalności jednoprofilowych szpitali
psychiatrycznych ze szpitalami wielospecjalistycznymi zakłada Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego. Program ten nakłada na samorządy województw obowiązek stopniowego zmniejszania liczby
łóżek psychiatrycznych, których w szpitalach jednoprofilowych nie powinno być więcej niż 300. Natomiast
docelowo planuje się tworzenie oddziałów psychiatrycznych w strukturze szpitali wieloprofilowych.
W obecnej formule, biorąc pod uwagę wielkość obu szpitali, profil i wymogi rynku, możliwości ich
dalszego samodzielnego rozwoju są
ograniczone.
Konsolidacja dwóch podmiotów leczniczych
–
jednoprofilowego i wielospecjalistycznego, wpłynie pozytywnie na racjonalizację zarządzania zasobami obu
szpitali, w tym zmniejszenie kosztów administracyjnych i obniżenie kosztów zmiennych - głównie dzięki
oszczędności na zakupach (większa możliwość negocjowania cen towarów i usług) oraz optymalizację
wykorzystania posiadanej przez obie jednostki infrastruktury, a także pozwoli na zapewnienie kompleksowej
diagnostyki i leczenia osobom chorym psychicznie.
Dzięki powstaniu jednego zintegrowanego podmiotu leczniczego na terenie Pruszkowa, możliwa będzie
wspólna realizacja polityki zdrowotnej dla danego obszaru, a także szersze zabezpieczenie pod względem
medycznym pacjentów (zwłaszcza pacjentów z chorobami psychicznymi). Powstały podmiot stanie się dużym,
strategicznym podmiotem na rynku świadczeń medycznych, odpowiednio przystosowanym do głębokich reform
dokonujących się w systemie ochrony zdrowia, a równocześnie gwarantującym bezpieczeństwo ciągłości
świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Dodatkowo będzie atrakcyjnym partnerem do współpracy
z uczelniami wyższymi, zyskując możliwość rozwoju usług edukacyjnych i udzielania świadczeń medycznych
na najwyższym poziomie.
Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej zmieniła zasadniczo podstawy prawne i zasady funkcjonowania samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przepis art. 59 tej ustawy wprowadził obowiązek pokrywania przez
podmiot tworzący wyniku finansowego jednostki jeżeli po dodaniu kosztów amortyzacji wynik ten będzie miał
wartość ujemną, a jednostka nie będzie mogła pokryć go samodzielnie. W przypadku nie pokrycia ujemnego
wyniku finansowego podmiot tworzący ma obowiązek podjęcia decyzji o przekształceniu SPZOZ w spółkę
handlową lub o jego likwidacji.
Zgodnie z art. 216 ustawy obowiązek podmiotu tworzącego dotyczący zmiany formy organizacyjnoprawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jego likwidacji, jeżeli ujemny wynik
finansowy tego zakładu nie może być pokryty w sposób określony w art. 59, powstanie po raz pierwszy
po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych SPZOZ za 2012 rok.
Z analizy wyników finansowych Szpitala Kolejowego i Centrum z lat poprzednich i planów
finansowych na rok bieżący wynika, iż obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego, przekształcenia
bądź likwidacji przez podmiot tworzący może powstać również w stosunku do tych jednostek. Dane finansowe
Szpitala Kolejowego przedstawiono w załączniku nr 1. Dane finansowe Centrum przedstawiono w załączniku
nr 2.
Wskazać należy także, iż biorąc pod uwagę wartości wskaźników zadłużenia dla przedmiotowych
jednostek, wg danych za rok 2011 i planów finansowych na rok 2012 r., prawdopodobnie na koniec 2012 r.
wskaźniki te nie przekroczą poziomu 0,5, dlatego przy przekształceniu obu SPZOZ-ów w spółkę podmiot
tworzący nie będzie zobligowany do przejmowania ich zobowiązań. Jednakże ze względu
na możliwość
uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 218 950, 00 zł, planuje się przejęcie części zobowiązań
Centrum, co powinno dodatkowo pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową powstałej spółki. Zakłada się
także, iż w celu zabezpieczenia stabilności finansowej i umożliwienia dalszego rozwoju, powstały podmiot
zostanie wyposażony w nieruchomości będące własnością Województwa Mazowieckiego, a oddane Centrum
w nieodpłatne użytkowanie.
Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji celowej jest, zgodnie z art. 197 ustawy o działalności
leczniczej, wpisanie spółki powstałej z przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
do rejestru przedsiębiorców nie później niż w dniu 31 grudnia 2013 r. Dniem przekształcenia SPZOZ-ów
w spółkę, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej będzie dzień wpisania spółki do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem powstały podmiot wstąpi we wszystkie prawa i
obowiązki,
których
podmiotami
były
SPZOZ-y,
jeżeli
przepisy
ustawy
nie
stanowią
inaczej
a pracownicy jednostek na mocy art. 81 ustawy o działalności leczniczej staną się pracownikami spółki,
za wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie powołania.
Organem dokonującym przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową zgodnie z art. 75 ustawy o
działalności leczniczej jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiana formy prawnej funkcjonowania podmiotu wpłynie również m.in. na:
1) zwiększenie nadzoru właścicielskiego przez powołanie w spółce rady nadzorczej o znacznie większych
kompetencjach i odpowiedzialności niż rada społeczna SPZOZ;
2) większą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki osób wchodzących w skład zarządu;
3) możliwość skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym w przypadku ujemnego wyniku
finansowego;
Tryb i procedurę przekształcenia regulują przepisy ustawy o działalności leczniczej.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Download