Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy

advertisement
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności
pomiędzy Członków Zarządu ATM S.A.
1. Zarząd Spółki działając kolektywnie jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do:
-
-
wytyczania strategii rozwoju Spółki i przedstawianie jej Radzie Nadzorczej,
wdrożenia i realizacji strategii Spółki,
opracowanie i przygotowania budżetu i planów finansowych Spółki zarządzania majątkiem
Spółki,
zaciągania zobowiązań finansowych i zawierania umów,
ustanowienia i odwoływania prokurentów oraz powoływania i odwoływania pełnomocników,
uchwalania struktury organizacyjnej i regulaminów wewnętrznych Spółki,
ustalania założeń polityki kadrowo-płacowej, w szczególności obsadzania ważnych stanowisk
kierowniczych w Spółce i podmiotach z nią powiązanych, określania zasad zatrudniania,
wynagradzania i polityki personalnej,
tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników,
zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki,
udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Spółki,
składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat.
2. W szczególności do zakresu kompetencji i odpowiedzialności Prezesa Zarządu należy:
-
organizacja pracy i nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Spółki: Pion
Techniki, Pion Finansowy, Wydział Administracyjny, Wydział Informatyki, Dział Prawny,
ustalanie zasad i nadzór nad poprawnością realizacji działalności operacyjnej i finansowej
Spółki,
planowanie i realizacja struktury zatrudnienia w podległych mu jednostkach organizacyjnych,
monitoring realizacji budżetu przez Spółkę,
organizacja i nadzór nad relacjami inwestorskimi oraz nad kontaktami z GPW, KDPW i KNF,
nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi i stowarzyszonymi.
planowanie i nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez Spółkę,
organizacja działań związanych z wprowadzaniem przez spółkę norm jakości oraz uzyskiwania
niezbędnych zezwoleń i certyfikatów,
nadzór nad tymi fragmentami działalności Spółki, gdzie wymagana jest jednoosobowa
odpowiedzialność Kierownika Jednostki organizacyjnej.
3. W szczególności do zakresu kompetencji i odpowiedzialności Wiceprezesa Zarządu należy:
-
organizacja pracy i nadzór nad Pionem Sprzedaży i Marketingu,
wyznaczanie celów handlowych dla jednostek biznesowych Spółki i nadzór nad ich realizacją,
opracowanie systemu motywacyjnego dla pracowników handlowych Spółki i nadzór nad jego
realizacją,
planowanie i realizacja struktury zatrudnienia w podległych mu jednostkach organizacyjnych,
planowanie i nadzór nad działalnością promocyjną i marketingową Spółki,
planowanie i nadzór nad polityką handlową i produktową Spółki,
nadzór nad właściwą realizacją wsparcia technicznego w działalności handlowej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards