Niniejszy dokument określa cele oraz zasady stosowania systemu

advertisement
Załącznik nr 5
SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSZKOLU
Procesy emocjonalno-społeczne są wyznacznikiem życiowych sukcesów , bo
wpływają na sposób przeżywania świata, komunikację społeczną, zrozumienie innych.
Wpajanie wychowankom systemu wartości poprzez rozumienie słów: dobro, zło,
prawda, przyjaźń, radość, smutek oraz rozwijanie takich umiejętności jak
współdziałanie i zgodne współżycie w grupie - to jedno z wielu zadań
wychowawczych przedszkola.
Wychowując przedszkolaka musimy nauczyć dziecko przestrzegania pewnych norm i
reguł życia w zespole koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu
w placówce. Wdrażamy także dziecko do prezentowania właściwych postaw wobec
przestrzeni kulturowo-społecznej, w której żyją. Nie jest to możliwe bez określenia
celów strategicznych oraz głównych kierunków realizacji systemu motywacyjnego.
Niniejszy dokument określa cele oraz zasady stosowania systemu
motywacyjnego w Publicznym Przedszkolu Nr 13 w Pile, które
zostały wyłonione wspólnie przez radę pedagogiczną
i reprezentantów rodziców podczas spotkania warsztatowego
w dniu 3 grudnia 2015 r.
Poniższe wytyczne realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli
poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz
poprzez stosowanie oddziaływań wychowawczych wzmacniających pozytywne
zachowania dziecka i zmniejszających/eliminujących zachowania niepożądane.
Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu zachowania ciągłości
stosowanych oddziaływań wychowawczych. Cała społeczność przedszkolna, w tym
pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
System motywacji oparty jest na motywacji
zewnętrznej (wzmocnienia pozytywne, nagrody,
pochwały) jaki i motywacji wewnętrznej ( odczuwanie
satysfakcji, uczucie zadowolenia, duma z własnych
osiągnięć, wiara we własne możliwości).
CEL OGÓLNY
nabywanie właściwych nawyków, umiejętności i postaw,
eliminowanie zachowań niepożądanych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
kształtowanie właściwych postaw w zakresie higieny,
rozwijanie umiejętności samoobsługowych
korzystanie z przyborów toaletowych, korzystanie ze swojego ręcznika
prawidłowe korzystanie z toalety i mycie rąk po
staranne mycie zębów
poszanowanie intymności
dbanie o schludny wygląd
przestrzeganie umów grupowych w zabawach
samorzutnych
spokojne funkcjonowanie w sali zabaw – unikanie biegania i hałasu
unikanie złości i zachowań agresywnych
pomaganie kolegom w różnych sytuacjach, dzielenie się zabawką,
stosowanie zwrotów grzecznościowych
poszanowanie dla pracy innych, dbałość o porządek.
wyrabianie umiejętności zabawy i pracy w grupie,
zespole w trakcie zajęć zorganizowanych, w
szczególności:
respektowanie poleceń nauczyciela
współdziałanie z kolegami nad wykonaniem zadania
skupianie uwagi na danej czynności
słuchanie innych
sygnalizowanie w miarę możliwości chęci wypowiadania się
kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania
posiłków i właściwego zachowywania się przy stole
prawidłowa postawa przy stole
posługiwanie się sztućcami, korzystanie z kubka
eliminowanie głośnych rozmów
nie przeszkadzanie innym w jedzeniu
w miarę możliwości zjadanie swojej porcji, próbowanie nieznanych potraw
przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza
budynkiem przedszkolnym
przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
nie oddalanie się od grupy, reagowanie na wezwania dorosłych
zachowanie postawy asertywnej w stosunku do obcych osób
bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym
poszanowanie przyrody
Zasady budowania systemu motywacyjnego:
NAGRODY
nagroda powinny być stosowane zaraz po wystąpieniu
zachowania pożądanego
powinna być stosowana głównie w miejscu zaistnienia
sytuacji, którą chcemy wzmocnić
nie zabierać nagrody „za karę”
nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek
a nie tylko efekty
achować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień
łączyć nagrody konkretne ze społecznymi
KARY
kara nie powinna poniżać dziecka ani godzić w jego
godność osobistą,
przed wymierzeniem kary zawsze należy wysłuchać
wyjaśnień dziecka
nie można jej wymierzać w gniewie, w przypływie złego
humoru i samopoczucia
kara powinna być sprawiedliwa i adekwatna do
negatywnego czynu popełnionego przez dziecko
winna być dostosowana do możliwości odbioru przez
dziecko czyli być zrozumiała
nie powinno się karać za to samo „dwa razy”
FORMY WZMOCNIEŃ POZYTYWNYCH
(NAGRADZANIA)
słowne – pochwała indywidualna, przed grupą oraz
rodzicem
gestem – uśmiech, pogłaskanie, uścisk ręki, „przybicie
piątki”, itp.
uwagą – rozmowa, zwracanie uwagi na dziecko, czas
poświęcony tylko temu dziecku, itp.
rzeczowe – medale, naklejki, pieczątki, dyplomy, drobne
słodycze, itp.
FORMY WZMOCNIEŃ NEGATYWNYCH ( KARANIA)
słowne – upomnienie, odnoszenie się do umowy
(kodeksu grupy), negacja niewłaściwego zachowania,
itp.
gestem – smutna mina, chwilowe odizolowanie od
zabawy, itp.
uwagą – poświęcenie uwagi innemu dziecku lub
atrakcyjnej dla winowajcy czynności, itp.
rzeczowo – chwilowe pozbawienie dziecka mozliwosci
zabawy wybraną zabawką, brak nagrody, itp.
Download