Prawa i obowiązki ucznia

advertisement
Temat 17
Prawa i obowiązki ucznia.
1.
2.
3.
4.
Status prawny ucznia.
Prawa ucznia.
Obowiązki ucznia.
Przykłady kar statutowych.
1. Status prawny ucznia:
 to prawa, uprawnienia i obowiązki ucznia,
 regulacje zawarte w Konwencji o prawach dziecka – przyjęta przez ONZ 20 listopada 1989
roku,
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku,
 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (USO),
 rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. dotyczące oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów,
 statut szkoły.
 sprawiedliwość:
 uczciwe, prawe postępowanie,
 działać sprawiedliwie, to przykładać do siebie i innych ludzi zawsze tę samą miarę moralną
i starać się postępować według wyznawanych przez siebie zasad moralnych,
 traktować ludzi w podobnych sytuacjach podobnie,
 symbol sprawiedliwości:
TEMIDA – w mitologii greckiej bogini i uosobienie sprawiedliwości, prawa
i wiecznego porządku.
1
2. Najważniejsze prawa ucznia:
 prawo do nauki,
 prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwej proporcji między
wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu
z dyrektorem,
 prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego,
 prawo do informacji:
 o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 o warunkach, i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 o warunkach i trybie podniesienia proponowanej oceny.
 prawo do zakwestionowania oceny klasyfikacyjnej i oceny zachowania,
 prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczanych na ten cel,
 prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
 prawo o ochrony praw ucznia:
 Rzecznik Praw Ucznia,
 Rzecznik Praw Dziecka,
 Komitet Ochrony Praw Dziecka.
3. Obowiązki ucznia:
 obowiązek nauki – (obowiązek szkolny), rozpoczyna się on w roku, w którym dziecko kończy
6 rok życia i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat,
 przez niespełnianie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % zajęć obowiązkowych,







uczęszczanie i aktywny udział na zajęciach edukacyjnych,
estetyczny ubiór i powierzchowność,
godne reprezentowanie szkoły,
dbałość o mienie szkoły,
dbałość o zdrowie i przestrzeganie higieny osobistej,
przestrzeganie zasad kultury osobistej,
przestrzeganie prawa.
4. System kar statutowych (przykłady):
 upomnienie wychowawcy,
 upomnienie dyrektora,
 nagana dyrektora,
 przeniesienie do innej klasy,
 powiadomienie policji lub straży miejskiej,
 usunięcie ze szkoły (szkoły ponadgimnazjalne).
2
Download