Pracownik jest bezpośrednio odpowiedzialny wobec Głównego

advertisement
Zał. D
ZAKRES PRAW, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO
W
KRYTEJ PŁYWALNI
W CHRZANOWIE
NA STANOWISKU : RATOWNIK WODNY
.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko
1. Cechy osobiste pracownika
Pracownika powinna cechować :
Wiedza, odpowiedzialność, sumienność, punktualność, obowiązkowość, uprzejmość, wysoka
kultura osobista, dążenie do pogłębiania swoich kwalifikacji zawodowych.
2. Zasady współzależności służbowej
Pracownik jest bezpośrednio odpowiedzialny wobec Głównego Mechanika
3. Zastępstwa w czasie nieobecności
W czasie nieobecności ratownika jego uprawnienia i obowiązki przejmuje osoba wskazana
przez Głównego Mechanika.
4. Zakres uprawnień pracownika
Pracownik ma prawo do :
- żądania od swego przełożonego ścisłego i jasnego określenia czynności na zajmowanym
stanowisku
- składania wniosków w zakresie usprawnień w pracy i w działalności jednostki
- złożenia wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialny a które nie będą wykonane
w określonym terminie
5. Zakres ogólnych obowiązków pracownika
-
kreowanie pozytywnego wizerunku jednostki
rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych czynności
przestrzeganie obowiązujących instrukcji, procedur i zarządzeń
przestrzeganie tajemnicy służbowej i przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
bezwzględne przestrzeganie postanowień Zakładowego Regulaminu Pracy
przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p.poż.
należyta dbałość o mienie jednostki, miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia pracy
ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań
kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy
bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw
podnoszenie umiejętności i kwalifikacji
6. Zakres szczegółowych obowiązków pracownika
Do szczegółowych zadań ratownika wodnego należy :
-
znajomość przepisów warunków bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk
pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku
stałe obserwowanie kąpiących się, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania
pomocy, podejmowanie akcji ratowniczej
egzekwowanie przepisów Regulaminu Krytej Pływalni, Regulaminu Zjeżdżalni
bieżące prowadzenie dziennika pracy
sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych ( gwizdek ) przekroczeń
obowiązującego Regulaminu
kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu , który zapewnia bezpieczeństwo kąpiących się
przygotowanie sprzętu ratowniczego i pomocniczego przed rozpoczęciem dyżuru oraz
zabezpieczenie i konserwacja po zakończeniu dyżuru
utrzymanie ładu i porządku w nieckach basenowych, plażach, pomieszczeniach
ratowników
mycie i dezynfekcja plaż oraz zespołu zjeżdżalni ( klatka schodowa wraz z obudową
poliwęglową, rynna i jej konserwacja ) zgodnie z harmonogramem
oczyszczanie powierzchni wody i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich
przedmiotów mogących spowodować okaleczenie lub inny wypadek
egzekwowanie od wszystkich wchodzących na basen konieczności stosowania natrysków
sygnalizowanie bezpośredniemu przełożonemu o wszelkich zagrożeniach i
nieprawidłowościach w pracy
wykonywanie innych doraźnych poleceń bezpośredniego przełożonego lub osoby przez
niego upoważnionej
7. Zasady odpowiedzialności pracownika
-
-
pracownik odpowiada za całokształt spraw należących do jego obowiązków oraz za
powierzone mu mienie
pracownik odpowiedzialny jest za jakościowe wykonywanie swoich obowiązków
odpowiedzialność pracownika w jednakowym stopniu dotyczy realizacji powierzonych
zadań, podejmowania przez pracownika zarówno decyzji jak i inicjatywy wymaganej na
jego stanowisku pracy
pracownika w jednakowym stopniu odpowiada za podjęte decyzje, jak i za niepodjęcie
decyzji w sytuacjach tego wymagających.
........................................
Podpis bezpośredniego przełożonego
.............................................
Podpis Dyrektora
Oświadczam, że niniejsze prawa i obowiązki są mi znane i zobowiązuje się do ich ścisłego
przestrzegania.
Niniejsze prawa i obowiązki stanowią integralną część umowy o pracę, zostały sporządzone
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
.................................................
data
...............................................
podpis pracownika
Download