polityka ochrony środowiska upaid sp. z oo

advertisement
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA UPAID SP. Z O.O.
I.
DEKLARACJA
uPaid sp. z o.o. (dalej „Spółka”) deklaruje, że prowadzi działalność gospodarczą w
sposób zapewniający ochronę środowiska naturalnego oraz akceptuje powszechnie
przyjęte zasady zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane przez Spółkę mają
na celu zbudowanie i utrzymywanie zaufania klientów indywidualnych i biznesowych
do wysokiej jakości świadczonych przez Spółkę usług.
Polityka ochrony środowiska uPaid Sp. z o.o. jest odpowiednia do skali wpływu
funkcjonowania Spółki na środowisko naturalne oraz na zachowania innych
podmiotów wchodzących w bezpośrednie lub pośrednie relacje ze Spółką.
II.
PODNOSZENIE STANADARDÓW
Spółka przykłada wysoką wagę do odpowiedniego przeszkolenia swoich pracowników
i stałych współpracowników do działań sprzyjających ochronie środowiska oraz stale
podnosi standardy i udoskonala wewnętrzne praktyki w tej dziedzinie. Głównym
celem udoskonalania zasad niniejszej polityki i rozpowszechniania ich wśród zespołu
Spółki jest dążenie do minimalizacji szkód wywieranych przez Spółkę na środowisko
naturalne i większa świadomość ekologiczna pracujących w niej i współpracujących z
nią osób.
III.
ZASADY POSTĘPOWANIA
W celu realizacji niniejszej polityki Spółka wprowadza następujące zasady
postępowania obowiązujące wszystkie osoby zatrudnione w Spółce:
1. Prowadzenie zadań w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawnymi w zakresie ochrony środowiska mającymi zastosowanie do
działalności Spółki i wewnętrznymi standardami środowiskowymi wyrażonymi
w niniejszej polityce.
2. Włączenie elementu analizy oddziaływania na środowisko podczas planowania
przedsięwzięć biznesowych oraz na etapie wdrożeń realizowanych projektów z
dążeniem do uzyskania pozytywnego wyniku takiego oddziaływania np.
poprzez wybór surowców produkcji i metod pracy niezagrażających
środowisku.
3. Poszukiwanie i wdrażanie przez kadrę zarządzającą i pracowników w obszarze,
w którym działają, skutecznych sposobów na poprawę dbania o środowisko
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
naturalne, w tym unowocześniania infrastruktury i wdrażanie nowych
przyjaznych środowisku naturalnemu technologii.
Ochrona zasobów wodnych poprzez oszczędzanie wody w miejscach
wykonywania działalności Spółki.
Odpowiednia gospodarka odpadami poprzez selekcjonowanie śmieci w
miejscach wykonywania działalności Spółki.
Unikanie nadmiernego powielania materiałów w formie papierowej.
Efektywne wykorzystywanie wszystkich pozostałych zasobów będących w
posiadaniu Spółki.
Komunikowanie partnerom biznesowym wymogów Spółki w zakresie ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz koordynacja wspólnych praktyk w
tej dziedzinie przy realizowanych wspólnie projektach.
NADZÓR I KONTROLA
Niezależnie od tego, że wszyscy pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do
indywidualnego dbania o przestrzeganie zasad wyrażonych w niniejszej polityce i
wzajemnej kontroli w tym względzie, Spółka wyznacza Zarząd jako organ
odpowiedzialny za skuteczną realizację zasad niniejszej polityki.
W tej mierze do zadań Zarządu należy:
1. Organizacja szkoleń i spotkań z ekspertami dla pracowników dotyczących
zaznajomienia się z zasadami niniejszej polityki i ogólnymi standardami
środowiskowymi w praktyce oraz mających za zadanie motywowanie
pracowników do działań zgodnych ze wspomnianymi zasadami.
2. Okresowa ocena realizacji wdrożeń zasad polityki w Spółce i zgłaszanie
odpowiednich wniosków wynikających z tej oceny do kierowników
poszczególnych komórek organizacyjnych, a także formułowanie na podstawie
wspomnianej oceny ogólnych strategicznych celów do realizacji w dziedzinie
ochrony środowiska przez Spółkę.
3. Przyjmowanie, analizowanie i wdrażanie w życie sugestii i pomysłów
pracowników na nowe oraz poprawę już obowiązujących zasad ochrony
środowiska.
V.
OBOWIĄZYWANIE POLITYKI
Polityka ochrony środowiska uPaid Sp. z o.o. jest powszechnie dostępna dla
wszystkich pracowników i stałych współpracowników Spółki oraz na życzenie dla
osób spoza Spółki.
W powyższej wersji polityka obowiązuje od: 1 czerwca 2016 r.
Krzysztof Drzyzga
Prezes Zarządu uPaid Sp. z o.o.
Download