Umowa kupna-sprzedaży pojazdu SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

advertisement
................................
(miejscowość, data)
Umowa kupna-sprzedaży pojazdu
Sprzedający:
Imię: ..........................................................................................................................................................................
Nazwisko: ..................................................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: .............................................................................................................................
Adres zameldowania: .................................................................................................................................................
PESEL: .......................................................................................................................................................................
NIP: ............................................................................................................................................................................
Kupujący:
Imię: ..........................................................................................................................................................................
Nazwisko: ..................................................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: .............................................................................................................................
Adres zameldowania: .................................................................................................................................................
PESEL: .......................................................................................................................................................................
NIP: ............................................................................................................................................................................
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pojazd:
marka/model ................................................. nr rejestracyjny...................................................................................
nr VIN nadwozia/podwozia (ramy) ..........................................................................................................................
rok produkcji ............................................................... przebieg ..............................................................................
kolor .......................................................... uwagi ....................................................................................................
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność
i jest wolny od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz że nie jest przedmiotem żadnego
postępowania ani zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ......................................................................................... ,
słownie: ..................................................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za
kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący kwituje
jednocześnie odbiór w/w pojazdu.
§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza, że zna stan
techniczny pojazdu, oraz że zapoznał się z dokumentami i oznaczeniami pojazdu i nie wnosi z tego tytułu
żadnych zastrzeżeń.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, a w
szczególności opłata podatku od czynności cywilno-prawnych obciążają .......................................................... .
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY
KUPUJĄCY
Download