WZÓR umowy depozytu

advertisement
UMOWA DEPOZYTU
zawarta w dniu ………….2014 r.
między
Biblioteką Publiczną ….…..…..……………………………………………….…………….,
(nazwa biblioteki publicznej, adres siedziby)
reprezentowaną przez: ……………………………………………….……….…………...,
zwaną dalej „Biblioteką”
a
Partnerską biblioteką szkolną Szkoły ………………………………………..………...…..,
(nazwa szkoły, adres siedziby)
reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły …………………………………….,
zwaną dalej „Szkołą”
§1
Biblioteka przekazuje Szkole w nieodpłatny depozyt, zakupione w ramach Programu
Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 – Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich
bibliotek szkolnych, w związku z zawartym przez Strony w dniu ……….2014 r.
porozumieniem, pozycje wydawnicze wymienione w wykazie załączonym do umowy i
stanowiącym jej integralną część, a Szkoła zobowiązuje się do ich zachowania w stanie
wynikającym z celu zawarcia niniejszej umowy.
§2
Pozycje, o których mowa w § 1, przekazane są Szkole w celu ich udostępniania dzieciom i
młodzieży.
§3
Szkoła może, za zgodą Biblioteki, wymieniać z innymi partnerskimi bibliotekami Biblioteki
pozycje, o których mowa w § 1.
§4
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
w szczególności dotyczące przechowania, jak również postanowienia Regulaminu Programu,
i postanowienia porozumienia, o których mowa w § 1.
§6
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Biblioteka
Szkoła
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards