Zagadnienia do egzaminu licencjackiego

advertisement
styczeń 2015
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego
BIBLIOTEKOZNAWSTWO
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Zagadnienie
Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów.
Typy bibliotek - w historycznym ukształtowaniu i współcześnie.
Funkcje i zadania bibliotek w historycznym rozwoju.
Sieci i systemy biblioteczne.
Podstawy prawne działalności różnych typów bibliotek.
Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów jako podstawowe procesy biblioteczne.
Selekcja, skontrum, inwentaryzacja w bibliotekach.
Opracowanie formalne zbiorów – istota, normy, automatyzacja, współczesne
problemy.
Nowoczesne klasyfikacje biblioteczno-bibliograficzne a klasyfikacje pierwotne.
Opracowanie rzeczowe - istota, normy, automatyzacja, współczesne problemy.
Procesy niszczenia zbiorów bibliotecznych, zasady profilaktyki oraz sposoby
ochrony i konserwacji.
Zasady, formy, organizacja udostępniania zbiorów.
Statystyka biblioteczna - jej zakres, formy i przydatność.
Praca pedagogiczna bibliotekarza: czytelnik - użytkownik - konsument informacji
w bibliotece.
Formy i metody pracy z czytelnikiem zbiorowym, grupowym, indywidualnym (w
tym: ze specjalnymi potrzebami).
Metody, techniki i narzędzia badania biblioteki jako systemu.
Czynniki wpływające na organizację biblioteki i efektywność procesów
bibliotecznych.
Podstawy zarządzania biblioteką. Struktury organizacyjne bibliotek. Sposoby i
style kierowania biblioteką.
Budownictwo i wyposażenie bibliotek - dawniej i dziś.
L.p.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Zagadnienie
Współpraca bibliotek - krajowa i zagraniczna; konsorcja biblioteczne;
standaryzacja pracy.
Biblioteki cyfrowe a tradycyjne.
Pragmatyka i etyka zawodu bibliotekarza.
Czytelnictwo w Polsce i na świecie – zachowania i wybory współczesnych
czytelników.
Przedmiot i cel badań nauki o bibliotece. Pola i metody badawcze.
Etapy kształtowania się nauki o bibliotece.
Związki bibliotekoznawstwa z innymi naukami.
Literatura naukowa z zakresu bibliotekoznawstwa – tendencje, tematy, instytucje,
autorzy.
Czasopisma fachowe i portale internetowe dla bibliotekarzy.
Współczesne metafory bibliotek (np. „biblioteka otwarta”, „biblioteka jako trzecie
miejsce”) i sposoby ich realizacji w wybranych bibliotekach w Polsce i na świecie.
Prognozowanie rozwoju bibliotekoznawstwa w świetle przemian zachodzących w
funkcjonowaniu współczesnych bibliotek.
styczeń 2015
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego
INFORMACJA NAUKOWA
L.p.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Zagadnienie
Znaczenia pojęcia „informacja” i „informacja naukowa”.
Ocena jakości dokumentów.
Znaczenie Internetu w działalności informacyjnej.
Użytkownicy informacji; badanie potrzeb i zachowań.
Źródła elektroniczne – dostępność, rozwój, wykorzystanie.
Początki i rozwój zorganizowanej działalności informacyjnej w świecie i w Polsce.
Dostęp do informacji publicznej – rola BIP-u.
Języki informacyjno-wyszukiwawcze - definicja, typologia.
Strategie poszukiwań informacyjnych.
Idea Open Access – charakterystyka, rozwój.
Bariery w przyswajaniu i obiegu informacji (charakterystyka, typologia) oraz
sposoby ich pokonywania.
Ekologia informacji – idea, rozwój.
Polskie czasopisma z zakresu informacji naukowej – charakterystyka.
Indeksy cytowań naukowych - budowa i wykorzystanie.
Bazy danych o organizacji nauki i badań naukowych w Polsce.
Bazy danych - definicja, typologia, zadania.
Porównanie informacji faktograficznej i bibliograficznej (przykłady)
Definicja, cechy, typologia wydawnictw informacyjnych.
Źródła informacji – definicja i typologia.
L.p.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Zagadnienie
Warsztat informacyjny - jego elementy i cechy.
Idea "Biblioteki 2.0".
Funkcje i zadania bibliotekarza/pracownika informacji we współczesnej
bibliotece.
Zawartość pojęciowa terminów: proces informacyjny, użytkownik, potrzeby
informacyjne, relewancja.
Systemy informacyjno-wyszukiwawcze: definicja, podział.
Nauka o informacji jako autonomiczna dyscyplina badawcza.
Metody badawcze nauki o informacji.
Początki i rozwój nauki o informacji.
Pole badawcze nauki o informacji (informatologii).
Informacja jako poboczny i jako główny przedmiot badań różnych dyscyplin.
Cechy środków przekazu informacji - od najdawniejszych po współczesne.
Relacje: dane - informacja - wiedza.
Model obiegu informacji Shannona.
Utrwalanie informacji: jej nośniki i ich cechy.
Wynalazki przyspieszające przekaz (przenoszenie się) informacji.
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego
BIBLIOLOGIA
L.p.
65.
Zagadnienie
Książka jako środek przekazu
66.
Funkcje książki w ujęciu bibliologów polskich
67.
„Pracownicy książki” – pojęcie, grupy (kategorie) pracowników książki
68.
Problematyka księgarska jako przedmiot badań bibliologii
69.
Bibliofilstwo w dziejach książki: istota postaw bibliofilskich, przejawy i owoce
bibliofilstwa
70.
Czytelnik i czytelnictwo jako przedmiot badań w bibliologii
71.
Ewolucja formy książki w dziejach: główne postaci książki
72.
Encyklopedia jako typ książki, przemiany w dziejach, słynne edycje
73.
74.
75.
Książka dla dzieci jako typ książki: przemiany w dziejach, słynne edycje
Kultura książki w cywilizacjach starożytnego Wschodu (Sumer, Asyria, Egipt):
pisma, formy książki, kolekcje/biblioteki, zasięg społeczny
Kultura książki w kulturze helleńskiej i hellenistycznej (Grecja, Rzym): pismo,
formy książki, kolekcje/biblioteki, zasięg społeczny
76.
77.
Kultura książki Islamu
Kultura książki europejskiego Średniowiecza: ewolucja i zasięg pisma, system
wytwarzania książki, typy książek
78.
79.
80.
81.
82.
Biblioteki i bibliotekarstwo wieku XVII w Europie
Biblioteki europejskiego Średniowiecza: geografia bibliotek, ich typy i funkcje
Jan Gutenberg i wynalazek druku
Kultura książki europejskiego Renesansu: wybitni drukarze
Kultura książki polskiego Renesansu: wybitni typografowie i ich edycje
L.p.
83.
84.
Zagadnienie
Kultura książki wieku XVII w Europie: drukarstwo i księgarstwo
Kultura książki polskiego Oświecenia: ośrodki wydawnicze, typografowie, ich
dzieła
85.
86.
Prasa i czasopisma: geneza i ewolucja (XVII-XVIII w., świat i Polska)
Biblioteki epoki Oświecenia – geografia, typologia, rozwój nowych form
udostępniania ksiązki (wypożyczalnie, gabinety lektury)
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Przemiany technologii druku w XIX-XX w.
Formy i rola cenzury w dziejach książki
Cenzura w dziejach książki polskiej XIX-XX w.
Dawna (rzemieślnicza) oprawa książkowa: morfologia, typy opraw.
Architektura i wyposażenie bibliotek – kierunki ewolucji, przyczyny przemian
Ewolucja informacji o książce i jej reklamy w dziejach
93.
Biblioteka Narodowa w Warszawie jako instytucja
94.
badań księgoznawczych
Wrocław jako miasto wielonarodowej kultury książki:
kultury książki i ośrodek
Download