Federacja Organizacji Bibliotekarskich

advertisement
EUROPEJSKA FEDERACJA ORGANIZACJI BIBLIOTEKARSKICH
W Europie, a szczególnie w krajach Europy Środkowej i Południowej brak jest
organizacji ze środowiska bibliotekarskiego, która zajmowałaby się wymianą informacji na
temat systemów funkcjonowania bibliotek, ich rozwoju oraz specyfiki działania w
poszczególnych krajach. Poszerzenie Unii Europejskiej zwiększa jej zasięg terytorialny.
Sytuacja wymaga podejmowania nowych inicjatyw, które ułatwią współpracę w wielu
dziedzinach życia, w tym również w kulturze. Biblioteki jako instytucje kultury o
szczególnym charakterze ze względu na ich znaczenie w działalności upowszechnieniowej,
informacyjnej, edukacyjnej
powinny mieć możliwość stałej współpracy i wymiany
doświadczeń dotyczących realizacji swoich zadań statutowych. Taką szansę daje powołanie
nowej federacji organizacji bibliotekarskich. Włączenie Polski w struktury Unii Europejskiej
pozwala poprzez federacje realizować nowe zadania naszego kraju wynikające z
kształtowania i koordynowania współpracy kulturalnej z sąsiednimi krajami
w sferze
działalności edukacyjnej i informacyjnej.
Zakres terytorialny
Europejskie organizacje działające w obszarze książki i czytelnictwa. W pierwszym etapie
przewiduje się powołanie trzonu federacji składającego się z krajów Grupy Wyszechradzkiej,
oraz Litwy Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy.
Cele
1. Współpraca organizacji bibliotekarskich oraz wymiana informacji o polityce
kulturalnej w państwach objętych działaniem Federacji.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie kreowania modelu nowoczesnej biblioteki
XXI wieku.
3. Wymiana informacji o kierunkach informatyzacji bibliotek.
4. Wypracowanie stałych form współpracy bibliotek dotyczącej zadań z zakresu
regionalizmu.
5. Tworzenie lobbingu na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa w krajach
członkowskich.
Formy działania
1. Współorganizowanie konferencji, warsztatów szkoleniowych, wyjazdów studyjnych.
2. Organizowanie praktyk dla pracowników bibliotek w krajach członkowskich.
3. Realizowanie wspólnych programów wydawniczych dla celów informacyjnych
i szkoleniowych.
4. Tworzenie warunków do współpracy na rzecz wdrażania sprawnej europejskiej sieci
wymiany informacji z zakresu działalności bibliotecznej.
5. Tworzenia programów edukacyjnych aktywizujących społeczność lokalną.
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMIERZEŃ
związanych z powołaniem Federacji
18-24 kwiecień 2004 - wyjazd studyjny do Estonii, Łotwy i na Litwę.
maj 2004
- wyjazd studyjny na Białoruś i Ukrainę
czerwiec 2004
- wyjazd studyjny do Czech, Słowacji oraz na Węgry
październik 2004
- powołanie w Warszawie, przy współudziale Ministerstwa Kultury
Europejskiej Federacji Organizacji Bibliotekarskich
Download