Etyka w zarządzaniu biblioteką - podstawowe pytania Ethics in

advertisement
BIBLIOTEKI NAUKOWE W
KULTURZE
I CYWILIZACJI
Magdalena Karciarz
Dolno l ska Szkoła Wy sza Edukacji TWP we Wrocławiu
Biblioteka
[email protected]
Etyka w zarz dzaniu bibliotek - podstawowe pytania
Ethics in library management - basic problems
Abstrakt
Referat jest prób odpowiedzi na pytania zwi zane z etycznym aspektem zarz dzania
bibliotek , które powstaj w praktyce jej funkcjonowania. Rola etyki w bibliotekarstwie jest
szeroko dyskutowana, przy czym obok tradycyjnych pyta pojawiaj si nowe problemy
i pytania. W referacie zwrócona zostanie uwaga na powinno ci deklarowane i realizowane
przez pracowników instytucji non-profit. Na ich zwi zek z etycznym, b d nieetycznym
post powaniem i odzwierciedleniem tych postaw w zarz dzaniu bibliotek . Tak e na konflikt,
który powstaje na linii szef-pracownik wyznaczany przez prawo do prywatno ci wg
pracowników i konieczno ich kontrolowania wg pracodawcy. Jakie warto ci stanowi o
istnieniu równowagi w tym zakresie? Dlaczego powstaj nadu ycia? Jakie zastosowanie w tym
zakresie ma Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji?
Słowa kluczowe
biblioteki - zarz dzanie; etyka
Abstract
The paper is an attempt to solve problems connected with the ethical aspect of library
management, appearing in practice. The role of ethics in the librarianship has been widely
discussed and new problems and questions have emerged beside the traditional ones. The paper
draws attention to declared and implemented duties of a non-profit organization staff. It
describes the influence of their ethical or unethical behavior on the library management, as
well as the conflict between the employer and employees based on the right to privacy versus
the need to monitor respectively. What values can introduce balance? Why are there corrupt
practices? How can the Code of ethics of a librarian and information worker be applied?
Key words
library management – ethics
Schemat zarz dzania obejmuje takie etapy jak: planowanie,
organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Refleksje teoretyczne maj na
celu przedstawienie tych dylematów etycznych, które powstaj w praktyce
funkcjonowania biblioteki. Ich wielostronno zmusza do zaw enia pola
rozwa a do problemów zwi zanych z zarz dzaniem personelem we
współczesnej bibliotece. Deklarowane i realizowane powinno ci pracowników
cz sto pozostaj ze sob sprzeczno ci, zwi zek pracowników z etycznym
b d nieetycznym post powaniem oraz odzwierciedlenie tych postaw
w działalno ci biblioteki to główne problemy poruszane w niniejszym
referacie.
Etyka w zarz dzaniu bibliotek – podstawowe pytania
319
Nazw „etyka” oznacza si :
1. teori powinno ci moralnej;
2. teori faktycznie uznawanych w okre lonym rodowisku społecznym
(etos), a cz sto tak e praktykowanych w nim norm moralnych
post powania (moralno );
3. prze wiadczenia i praktyki moralne danej społeczno ci i jej
poszczególnych przedstawicieli1.
Etyka zawodowa natomiast okre la zespół norm wyznaczaj cych
okre lone obowi zki moralne zwi zane z wykonywanym zawodem
i społecznymi stosunkami zawodowymi2.
Nikogo ju nie dziwi wprowadzanie do ró nego typu instytucji
programów etycznych. Biblioteki reaguj c na zmiany zachodz ce
w zarz dzaniu, równie realizuj projekty maj ce na celu kodyfikacj norm
etycznych niezb dnych w ich działalno ci. Programy etyczne maj na celu
ujednolicenie zasad moralnych wyznawanych przez poszczególnych
pracowników zatrudnionych w danej placówce. Zasady te kształtuj si
w procesie do wiadcze ludzi wykonuj cych powierzone im obowi zki lub s
wynikiem polityki opracowanej przez dan instytucj . Na program etyczny
składa si :
1. sformalizowany kodeks zawieraj cy standardy etyczne;
2. szkolenia, na których ze standardami tymi zapoznawani s wszyscy
pracownicy;
3. komórka etyczna, której zadaniem jest monitoring przestrzegania
zasad etycznych i ich ci głe doskonalenie3.
Tak skonstruowane programy etyczne pełni funkcj zewn trzn
i wewn trzn . Ich funkcja zewn trzna polega na budowaniu i
podtrzymywaniu dobrego wizerunku organizacji wraz z rosn c
samo wiadomo ci wpływu oceny publicznej na działalno
instytucji.
Funkcja wewn trzna natomiast systematyzuje etyczny wymiar obowi zków
zawodowych, misji organizacji, oraz u wiadamia, e subiektywna ocena
post powania nie stanowi o profesjonalizmie gdy „etyczne post powanie jest
nie tylko kwesti wra liwo ci moralnej , ale tak e wiedzy”4. Ogólnym celem
programu etycznego jest: niedopuszczenie do nieetycznych zachowa , ich
wykrywanie, ujawnianie oraz korygowanie zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.
Prace zwi zane z projektem Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika
informacji wyznaczaj kierunek działa osób wykonuj cych ten zawód.
Według wskaza fundament warto ci moralnych okre laj cych współczesn
misj zawodu stanowi :
− ochrona warto ci intelektualnej;
− prawo do swobodnego wyra ania my li;
1
Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3. Lublin 2002, s. 269.
Filozofia: leksykon PWN. Warszawa 2000, s. 121.
Lewicka-Strzałecka A.: Etyczne standardy firm i pracowników. Warszawa 1999, s. 66.
4
Tam e, s. 68.
2
3
Magdalena Karciarz
320
−
−
prawo do swobodnego dost pu do wiedzy, informacji i kultury;
przestrzeganie zasad neutralno ci w sprawach ideologii, ycia
politycznego i religii5.
Istotn rol w tym procesie stanowi osoba zarz dzaj ca bibliotek .
Zarz dzanie, kierowanie, kontrolowanie oraz ocenianie nale y do typowych
działa zawodowych mened era. Dlatego te mened er powinien by liderem
działa zgodnych z warto ciami etycznymi i prawnymi obowi zuj cymi
w danej organizacji. Osobowo osoby zarz dzaj cej bibliotek (lub inn
organizacj ) tworz
elementy składowe, ukształtowane w procesie
edukacyjnym oraz poprzez zdobywane do wiadczenie zawodowe.
W programach uczelni kształc cych przyszłych adeptów zawodu
bibliotekarza i pracownika informacji naukowej pojawiaj si przedmioty
obejmuj ce etyczne zagadnienia dotycz ce zarz dzania bibliotek . Rosn ca
wiadomo nowych pokole oraz zmiany, które zachodz w postrzeganiu
biblioteki jako instytucji wiadcz cej usługi nie niweluj problemów
wynikaj cych z nadu y pracowników bibliotek oraz nadu y instytucji
w stosunku do pracowników. Czy w programach studiów nie powinny znale
si przedmioty z zakresu filozofii, etyki, socjologii daj ce obraz przekształce
zachodz cych w społecze stwie?
Według projektu Kodeksu „biblioteki i o rodki informacji s
instytucjami zaufania społecznego, dla których naczeln dewiz jest dbało
o dobro publiczne we wszystkich kwestiach pozostaj cych w ich gestii”6.
Ju od pierwszego etapu pozyskiwania personelu zauwa y mo na
nieetyczne zachowania. Cz sto liczba ródeł rekrutacji zostaje ograniczona
do rekomendacji znajomych, a o przyj ciu nowego pracownika przes dzaj
osobiste „sympatie” kierownictwa. Przeprowadzenie rekrutacji i selekcji
pracowników jest procesem zło onym. Stanowi jeden z najwa niejszych
elementów wpływaj cych na skuteczne zarz dzanie bibliotek . Przygotowany
projekt Kodeksu Bibliotekarza i Pracownika Informacji okre la „podstawowe
zasady, które uznaje wi ce dla wszystkich przedstawicieli zawodu oraz
które identyfikuj misj społeczn i odpowiedzialno etyczn we wszystkich
rodowiskach jej wykonywania”7. Stanowi on cenne ródło porz dkuj ce
znacz ce oraz te subtelne ró nice wykonywanego zawodu. Szczególny nacisk
kładzie na charakter pracy, który stawia pracownika w słu bie u ytkownika,
traktuj c go z szacunkiem i staraj c si pozna jego potrzeby, zachowuj c
w swych działaniach bezstronno . Sk d wi c w bibliotekach grupy
czytelników uprzywilejowanych? Czy o sposobie obsługi czytelnika nie
stanowi osobiste sympatie? Jakie kroki nale y podj w celu ustanowienia
procedury obsługi czytelników, by czuli si traktowani na równych prawach
jakie im przysługuj ?
5
6
7
Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji: projekt. „Bibliotekarz”. 2004 nr 9, s. 3.
Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji: projekt. „Bibliotekarz”. 2004 nr 9, s. 4.
Tam e, s. 3.
Etyka w zarz dzaniu bibliotek – podstawowe pytania
321
Polskie prawo nie reguluje kwestii monitoringu w miejscu pracy.
Stwarza to warunki do nadu y ze strony pracownika oraz pracodawcy.
Pracownik biblioteki ma okre lony, zgodnie z umow , zakres obowi zków.
Pracodawca ma prawo do kontrolowania przebiegu ich wykonywania oraz
oceny ich efektywno ci. Gdzie ko czy si granica uzasadnionych czynno ci
kontrolnych? Gdzie zaczyna si
nieetyczna inwigilacja? Rozwój
nowoczesnych technologii umo liwia kontrolowanie zachowa pracowników.
Obserwuj c wydarzenia dotycz ce kradzie y w zbiorach specjalnych bibliotek
logiczne wydaje si
wprowadzanie technologicznych rozwi za
zabezpieczaj cych zbiory. Czy jednak takie działanie rozwi zuje problemy
zachowa
spowodowanych działaniami pracowników? Jak dba
o wiadomo i moraln odpowiedzialno pracowników w dbaniu o wspólne
dobro?
Bł dnym zało eniem jest, e istnieje mo liwo rezygnacji przez
pracownika ze swojej prywatno ci po przyj ciu do pracy. Zaciszne zaplecza
biblioteki cz sto stwarzały warunki przenoszenia ycia prywatnego na grunt
pracy. Rozs dnym kompromisem, który opiera si na etycznym post powaniu
zakłada, za ka dy ma prawo do prywatno ci. Przykładowo: pracownik, który
cz sto korzysta z Internetu w sprawach prywatnych, nie musi by karany lub
odsuwany całkowicie od korzystania z technologii. Okre lenie czasu, przez
jaki pracownik mo e korzysta z poczty elektronicznej, baz danych czy
Internetu rozwi zuje wiele niepotrzebnych sporów. Rzecz w tym, aby
odbywało si to w rozs dnych granicach i nie miało negatywnego wpływu
na wykonywane obowi zki słu bowe. Je eli zdania s dobrze realizowane,
a osoby korzystaj ce z usług biblioteki zadowolone, nie ma potrzeby
tworzenia sztucznych ogranicze , gdy te prowadz cz sto do demotywacji
pracownika. Pracownik wiadomy warto ci etycznych wynikaj cych z etyki
zawodu oraz przyj tego programu etycznego organizacji nie b dzie
nadu ywał danego mu zaufania. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika
informacji, który mo e by elementem składowym programu etycznego danej
palcówki, nie ma na celu tworzenia kolejnych sztywnych ram post powania
pracowników. Ma na celu zwi kszenie wiadomo ci wykonywanego zawodu
oraz odpowiedzialno ci społecznej z niego wynikaj cej. Cho Kodeks etyki
nie stanowi dokumentu o skutkach prawnych, jest on niezb dny dla
efektywnego funkcjonowania biblioteki.
Ilo problemów etycznych oraz próby ich rozwi zania wyznacza
kierunek bada istotnych dla całego rodowiska oraz kształtowania nowego
wizerunku bibliotekarza.
Bibliografia
[1] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin
2002.
[2] Filozofia: leksykon PWN. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
[3] Lewicka-Strzałecka A.: Etyczne standardy firm i pracowników. Wydaw. IFiS PAN,
Warszawa 1999.
[4] „Bibliotekarz”. 2004 nr 9.
[5] Gasparski W., Dietl J. (red.): Etyka biznesu. PWN, Warszawa 1997.
Download