x60 Cechy struktury organizacyjnej a zachowania jej uczestników 1

advertisement
x60
Cechy struktury organizacyjnej a zachowania jej uczestników
1. Pojęcie
struktury organizacyjnej.Zgodnie z definicj± J. Zieleniewskiego, struktur± jakiej¶
cało¶ci nazywamy zbiór stosunków między elementami rozpatrywany z okre¶lonego
względu. Elementami struktury organizacyjnej s± czę¶ci organizacji, czyli stanowiska
pracy i komórki organizacyjne.Stosunki między stanowiskami pracy i komórkami
organizacyjnymi nosz± nazwę więzi organizacyjnych. Więzi organizacyjne, których
zbiór tworzy strukturę organizacyjn±, s± najważniejszymi wyznacznikami zachowań
ludzi w organizacji. W zależno¶ci od sposobu, w jaki te stosunki przebiegaj±, można
mówić o rozmaitych wzorach zachowań organizacyjnych.Struktura organizacyjna jest
narzędziem, za pomoc± którego realizowane s± funkcje zarz±dzania. Zatem pełni
ona funkcje regulacyjne, które kształtuj± ład wewnętrzny w organizacji . Ład
wewnętrzny okre¶la miejsce każdego pracownika w systemie organizacyjnym (
konfiguracja) oraz wyznacza poż±dane sposoby działań indywidualnych i zbiorowych
( centralizacja, specjalizacja, standaryzacja i formalizacja ).Konfiguracja okre¶la
pionowy i poziomy kształt struktury. Podział pionowy jest mierzony liczb± szczebli
organizacyjnych, natomiast podział poziomy struktury mierzony jest na każdym
szczeblu liczb± stanowisk pracy i komórek organizacyjnych.Stopień centralizacji
struktury oznacza sposób rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych. Jest on tym
wyższy, im szerszy zakres spraw zlokalizowano na wyższym szczeblu zarz±dzania.
Optymalne rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych opisuje krótko H.A. Simon: ,,
Decyzje powinny być podejmowane tam, gdzie mog± być podejmowane z największ±
znajomo¶ci± rzeczy.”Stopień specjalizacji wynika ze stopnia podziału pracy.
Im większy podział pracy, tym węższy staje się zakres działania na poszczególnych
stanowiskach pracy lub w komórkach organizacyjnych. Wi±że się to jednak z coraz
mniejsz± zdolno¶ci± przystosowawcz± organizacji do zmian zachodz±cych w
otoczeniu. Mniejszy podział pracy daje zatem możliwo¶ć szybszego i mniej
kosztownego przystosowania się do zmian otoczenia.Stopień standaryzacji odnosi
się do typowo¶ci i powtarzalno¶ci produktów oraz sposobów ich wytwarzania.Istot±
formalizacji jest ograniczenie swobody działań pracowników poprzez stwarzanie
obowi±zuj±cych wzorców zachowań. S± to różnego rodzaju ustalenia, instrukcje i
regulaminy. Formalizacja stwarza większe lub mniejsze ograniczenia poszczególnym
pracownikom w zakresie wyboru metod pracy.1
2. Typy struktur –
struktury tradycyjne i nowoczesne
Typy struktur organizacyjnych, które
dominowały w pierwszej połowie XX w. były przystosowane do ówczesnych,
wewnętrznych zewnętrznych warunków działania organizacji.
Warunki te cechowały się względn± stabilno¶ci± na rynkach zaopatrzenia i
sprzedaży, stosunkowo prostymi technologiami oraz niewielk± liczba
wykwalifikowanej siły roboczej. Wymiary stosowanych struktur organizacyjnych
charakteryzowały się więc raczej smukł± konfiguracj± i raczej wysokim stopniem
centralizacji, specjalizacji, standaryzacji i formalizacji. Struktury te były zatem mało
elastyczne. Do struktur tradycyjnych zaliczamy struktury typu: liniowego,
funkcjonalnego, liniowo-sztabowego i liniowo- funkcjonalnego.
Struktura liniowa
jest oparta na generalnej zasadzie jedno¶ci rozkazodawstwa, sformułowanej przez
H. Fayola. Zgodnie z t± zasad± każdy z pracowników podporz±dkowany jest
poleceniom jednego i tylko jednego bezpo¶redniego przełożonego, znajduj±cego się
na kolejnym wyższym szczeblu hierarchii. Zatem w kontaktach między szczeblami
organizacyjnymi obowi±zuje droga służbowa. Zasada drogi służbowej utrudnia
nawi±zywanie poziomych kontaktów między pracownikami znajduj±cymi się w
różnych pionach organizacyjnych. Poszczególne piony s± koordynowane na
najwyższych szczeblach zarz±dzania. W miarę rozwoju organizacji niezbędne staje
się delegowanie czę¶ci uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble zarz±dzania.
W strukturze funkcjonalnej bezpo¶redni zastępcy kierownika naczelnego s±
kierownikami wyspecjalizowanymi w okre¶lonej dziedzinie działalno¶ci. Koncepcję
struktury funkcjonalnej opracował F.W. Taylor. wprowadzaj±c zasadę jednolito¶ci
kierowania. Zasada jednolito¶ci kierowania polegała na obowi±zku wzajemnego
informowania się kierowników funkcjonalnych o zamiarze podjęcia okre¶lonej decyzji.
W strukturze tej występuje więc naturalna tendencja do centralizacji uprawnień
decyzyjnych.
Struktura liniowo-sztabowa ł±czy elementy struktury liniowej i
funkcjonalnej. Przywrócona zostaje w niej zasada jednoosobowego kierownictwa.
Czynno¶ci kierownicze s± podzielone na podstawowe i pomocnicze. Czynno¶ci
podstawowe polegaj± na podejmowaniu decyzji przez tzw. kierowników liniowych.
Ponosz± oni całkowit± odpowiedzialno¶ć za wykorzystywanie swoich uprawnień.
Natomiast czynno¶ci pomocnicze polegaj± na przygotowaniu wariantów decyzyjnych
i s± grupowane w specjalnych sztabach. Sztaby s± tworzone dla obsługi stanowisk
kierowników liniowych. Kierownik liniowy musi przede wszystkim znać się na
zarz±dzaniu organizacj±. Musi znać priorytety organizacji i jej założenia strategiczne.
W strukturze liniowo-funkcjonalnej zasadzie jednoosobowego kierownictwa
towarzyszy specjalizacja funkcjonalna pionów organizacyjnych. Ten typ struktury
prowadzi do tworzenia barier pomiędzy pionami organizacyjnymi, które
uniemożliwiaj± efektywn± współpracę. Jest to struktura szczególnie nieskuteczna w
warunkach konkurencyjnego rynku.
W drugiej połowie XX w. pojawiły się
rozwi±zania strukturalne uwzględniaj±ce zmianę warunków funkcjonowania
organizacji. Nowe warunki wymusiły zwiększenie elastyczno¶ci struktur
organizacyjnych. Widoczne s± trzy tendencje w projektowaniu nowych struktur:
dekoncentracja struktury, wzmacnianie koordynacji poziomej i ł±czenie funkcji.
Tendencje te zawieraj± się w trzech typach struktur: dywizjonalnej, zadaniowej
i macierzowej.
Dekoncentracja strukturalna polega d±żeniu do podziału
organizacji na względnie samodzielne pod względem ekonomicznym jednostki.2
Struktura dywizjonalna znalazła swe zastosowanie w dużych koncernach
międzynarodowych. Podstaw± podziału przedsiębiorstwa na zakłady ( divisions )
mog± być kryteria geograficzne, przedmiotowe lub rynkowe. Każdy zakład ma swój
zbiór funkcji zarz±dzania na poziomie operacyjnym. Ten typ struktury pozwala łatwo
ustalić efektywno¶ć funkcjonowania poszczególnych zakładów. Pomaga też w
podejmowaniu decyzji na szczeblu zarz±du przedsiębiorstwa.
W strukturze
zadaniowej elementami s± zespoły zadaniowe powoływane
. do
wykonania jednorazowych zadań. Okre¶lony temat jest powierzony specjali¶cie w
danej dziedzinie, który staje się kierownikiem zadania i dobiera sobie zespół
wykonawczy. Pracownicy mog± ubiegać się o powierzenie im zadania, jak i odmówić
jego przyjęcia. Istotny jest tu bowiem aspekt motywacyjny funkcjonowania takiego
zespołu.
Do rozwi±zań najbardziej znanych i najczę¶ciej stosowanych należy
macierzowa struktura organizacyjna. Ten typ struktury jest szczególnie użyteczny
wówczas, gdy firma produkuje wyroby lub ¶wiadczy usługi o zróżnicowanym i
zmiennym asortymencie. W strukturze macierzowej możliwe jest elastyczne
operowanie zasobami ludzkimi i materialnymi, które polega na ich przesuwaniu z
zespołu przedmiotowego, w którym nie s± w danym czasie w pełni wykorzystywane,
do zespołu, w którym pojawia się zagrożenie niewykonania zadania w terminie. 3.
Kryzys struktur hierarchicznych. Struktury sieciowe. Wnioski dla kierowników.
Struktura typu sieciowego jest coraz czę¶ciej stosowana w praktyce, mimo
tego traktuje się j± jako rozwi±zanie przyszło¶ciowe. Struktura sieciowa zakłada
bowiem próbę całkowitego odej¶cia od zasady hierarchii. Wła¶nie na zasadzie
hierarchii opierały się struktury tradycyjne i nowoczesne. Zakwestionowana tu została
klasyczna zasada jedno¶ci rozkazodawstwa i Taylorowskiego podziału pracowników
na koncepcyjnych i wykonawczych. W strukturach sieciowych zasada ta jest
eliminowana na rzecz kontroli i koordynacji dokonywanych w złożonych relacjach
między jednostkami organizacyjnymi. Hierarchię organizacyjn± zastępuje
heterarchia. Hierarchia wyraża się w pojęciu spiętrzenia kierowania: jeżeli kierownik
A ma władzę nad B, a B nad C, to A ma władzę nad C. Heterarchia oznacza
natomiast równoległo¶ć i zmienno¶ć o¶rodków władzy: kierownik A może mieć
władzę nad B, a B nad c, ale również C może mieć władzę nad A.
Struktura sieciowa wyraża konieczno¶ć rozwijania mechanizmów koordynacji
poza relacjami hierarchicznymi. Obecna orientacja na klienta jest czynnikiem
zmuszaj±cym wiele firm do odchodzenia od struktur hierarchicznych. Odrzucenie
hierarchicznych form regulacji działań w strukturach sieciowych oznacza rezygnację
z kierowników ¶redniego szczebla, których funkcje przejmuj± kierownicy i pracownicy
zespołów zadaniowych. Na przykład w latach osiemdziesi±tych Chrysler zredukował
liczbę kierowników ¶redniego szczebla o 40%, a Firestone – o 20%.
Następuje również znaczne ograniczenie tradycyjnych funkcji naczelnego
kierownictwa. Do zadań naczelnego kierownictwa w zarz±dzaniu sieci± zalicza się
przykładowo:
okre¶lanie generalnych wizji i strategii działalno¶ci, dbało¶ć o reputację jako¶ciow±
zadań,wywieranie metodologicznych i dyscyplinuj±cych nacisków na pracowników i
zespoły
3usprawnianie systemu ‘’uczenia się ‘’ sieci i rotacji
ekspertów,inicjowanie ¶wiadczenia usług dla wszystkich elementów sieci
umożliwienie realizacji kosztownych przedsięwzięć, między innymi przez
pozyskiwanie atrakcyjnych inwestorów.Specjalizacja w strukturze sieciowej ma
charakter przedmiotowy, ukierunkowany na realizację okre¶lonego projektu.
Specjalizacja zawodowa pracowników jest oczywi¶cie potrzebna, ale od specjalistów
wymaga się dostrzegania szerokiego kontekstu pracy i umiejętno¶ci zastosowania
własnej wiedzy specjalistycznej w realizacji różnych zadań w zróżnicowanych
warunkach. Orientacja zadaniowa, ukierunkowana na realizację wspólnych
projektów, jest podstawowym czynnikiem integracji rozproszonych w strukturze
sieciowej specjalistów.Powi±zania między elementami struktury sieciowej s±
kanałami bezpo¶redniego komunikowania się ludzi, zorientowanych na zadania, a
nie na władzę. Sieć tworzona jest po to, aby można było jak najszybciej zdobywać i
przetwarzać wiedzę.
W strukturach sieciowych stopień sformalizowania
działalno¶ci jest na ogół niski, aby nie krępować inicjatywy i samodzielno¶ci
pracowników. W tych warunkach nasilenie komunikacji między ludĽmi i atmosfera
wzajemnego zaufania pozwala znacznie szybciej i skuteczniej rozwi±zywać
problemy.
Wymóg samodzielno¶ci pracowników jest prosta konsekwencj±
osłabienia zależno¶ci hierarchicznych. W strukturach sieciowych dominuj± poziome
relacje współpracy. Uwikłani w te relacje szeregowi pracownicy musz± natychmiast
reagować na pojawiaj±ce się problemy zwi±zane z pozyskaniem nowych informacji
lub zmian± oczekiwań klientów. Tylko w ten sposób bowiem można zapewnić
wysok± elastyczno¶ć i szybko¶ć reakcji systemu organizacyjnego. Ciężar
podejmowania decyzji spoczywa na kierownikach i pracownikach zespołów
zadaniowych. S± to zarówno proste decyzje operacyjne, ale również decyzje
inwestycyjne, itp. Niezależnie jednak od skutków tak daleko posuniętej
decentralizacji nie może być od niej odwrotu w warunkach globalnej gospodarki.
Korzy¶ci wynikaj±ce z elastyczno¶ci działania w większo¶ci wypadków
zdecydowanie bowiem przeważaj± nad kosztami nietrafnych decyzji.
Decentralizacja władzy w strukturach sieciowych prowadzi do zasadniczej
zmiany modelu relacji społecznych w przedsiębiorstwie. Stosunki między
kierownikiem a podwładnymi – profesjonalistami staj± się bardzo
demokratyczne. Im inteligentniejszy i bardziej wykształcony jest pracownik, tym mniej
potrzebuje odgórnego kierowania i tym więcej powinien mieć swobody i
odpowiedzialno¶ci , by rozwin±ć cały swój potencjał. Kierownik powinien
koncentrować się na poszukiwaniu szans rozwojowych i stwarzać motywacyjne oraz
organizacyjne warunki dla innowacyjno¶ci i przedsiębiorczo¶ci. Głównym zadaniem
kierownika staje się umiejętne posługiwanie się profesjonalistami. Według P. F.
Druckera współczesny menedżer jest tym, który ponosi odpowiedzialno¶ć za
zastosowanie i wykorzystanie wiedzy. Autonomia pracowników nie znajduje
natomiast zastosowania w poziomych relacjach społecznych. Rozwijanie wiedzy w
strukturach sieciowych polega bowiem na ci±głej komunikacji i ¶cisłej współpracy
specjalistów z różnych dziedzin, którzy samodzielnie nawi±zuj± kontakty i tworz±
rozmaite konfiguracje personalne zespołów zadaniowych. 4 W nowych warunkach
organizacyjnych niew±tpliwie szybko zmniejsza się zapotrzebowanie na
charyzmatycznych przywódców, którym można ¶lepo zaufać i bez reszty się
podporz±dkować. Emocjonalny stosunek do relacji władzy jest typowy dla członków
tradycyjnych hierarchicznych organizacji. Stosunek racjonalny natomiast – dla
ludzi pracuj±cych w warunkach dominacji horyzontalnych powi±zań organizacyjnych.
Wzór zachowania wynikaj±cy z racjonalnego stosunku do relacji władzy
polega na uznaniu partnerstwa w stosunkach między kierownikiem a podwładnymi.
Konsekwencj± tego jest przekonanie, że w toku współpracy kierownik i podwładni
wzajemnie kształtuj± swoje umiejętno¶ci i postawy, wspólnie przyczyniaj±c się do
tworzenia wzorów kultury organizacyjnych.
¬ródło opracowania: Cz. Sikorski.
Zachowania ludzi w organizacji. PWN W-wa 1999
Download