POSTAW NA LUDZI, POSTAW NA ROZWÓJ Kierownik

advertisement
POSTAW NA LUDZI, POSTAW NA ROZWÓJ
Kierownik Laboratorium XXI wieku
11 -14 paŸdziernika 2016
Krynica-Zdrój
Hotel Czarny Potok
Resort & Spa****
NASI EKSPERCI
Si³a sukcesu, czyli kluczowe kompetencje Kierownika laboratorium.
Postaw na ludzi.
MARIUSZ MYDLAK
Budowanie efektywnego zespo³u, wykorzystanie narzêdzi wzmacniaj¹cych atmosferê pracy zespo³owej.
?
Diagnoza kompetencji i rozwój umiejêtnoœci komunikacyjnych, niezbêdnych do zarz¹dzania zespo³em
?
laboratoryjnym.
Zarz¹dzanie zmian¹.
?
Analiza i wsparcie efektywnoœci komunikacyjnej na p³aszczyŸnie zawodowej: prze³o¿ony – podw³adny.
?
Metody wspieraj¹ce proces sprzeda¿y us³ug laboratoryjnych.
?
RAFA£ ¯AK
Proces decyzyjny w systemach zarza?dzania - Co ukry³ przed nami Deming ?
Postaw na œwiadomoœæ
?
W kierunku nowego paradygmatu?
?
Metodyka i schemat postêpowania.
?
Od planu do realizacji.
?
Optymalizacja i uwarunkowania procesu decyzyjnego.
?
Zrównowa¿ony rozwój i spo³eczna odpowiedzialnoœæ organizacji.
GRZEGORZ EMBROS
O wzorcowaniu prawie wszystko, czyli to co najwa¿niejsze dla kierownika
Postaw na wiedzê
WOJCIECH
KUPŒ
?
Wymagania dokumentów normatywnych oraz prawnych w zakresie wzorcowania, sprawdzania
oraz legalizacji przyrz¹dów pomiarowych.
?
Procedura wzorcowania wewnêtrznego.
?
Wyra¿anie niepewnoœci pomiaru przy wzorcowaniu. Omówienie dokumentu EA-4/02.
?
Ustalenie odstêpów czasu pomiêdzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi.
Analiza ryzyka oraz zarz¹dzanie procesowe w laboratorium – omówienie planowanych
zmian w normie EN 17025
Postaw na wiedzê
IWONA MADEJSKA
?
Podejœcie procesowe – identyfikacja, wzajemne oddzia³ywanie i zarz¹dzanie procesami.
?
Planowane zmiany w normie 17025 w obszarze Systemu Zarz¹dzania. System zarz¹dzania – opcja A i opcja B.
?
Struktura wymagañ znowelizowanej normy – podejœcie procesowe.
?
Wymagania dotycz¹ce zasobów oraz procesów.
?
Analiza ryzyka w systemie zarz¹dzania jakoœci¹. Wybrane metody analizy ryzyka.
?
Korzyœci procesowej struktury organizacji.
Bezpieczeñstwo w laboratorium – odpowiedzialnoœæ Kierownika.
Postaw na bezpieczeñstwo
?
Chemikalia i czynniki niebezpieczne w laboratorium.
Obowi¹zek stosowania chemikaliów zgodnych z wymaganiami REACH i CLP.
?
Karty charakterystyki dla odczynników w latach 2015-2017.
?
Oznakowanie chemikaliów i roztworów w³asnych po zmianach od 01.06.2015r.
?
Ocena ryzyka na czynnik chemiczny maj¹cy zastosowanie w laboratorium.
?
Scenariusz nara¿enia jako wytyczne bezpiecznego stosowania odczynników.
Wymagania Kodeksu Pracy i zasad BHP -check lista wymagañ jak kontrolowaæ ryzyko.
?
GRA¯YNA MIELCZAREK
Kilka wa¿nych pytañ w sprawie…
Postaw na œwiadomoœæ
?
Krajowego systemu akredytacji i jego przysz³oœci w kontekœcie planowanej nowelizacji normy EN 17025.
?
Wymagania akredytacyjne.
?
Metody badañ i miarodajnoœci wyników.
?
Spójnoœæ pomiarowej.
WOJCIECH KUPŒ
Zmiany w prawie pracy, czyli to co dla Kierownika laboratorium najwa¿niejsze.
Postaw na ludzi
?
Zasady zatrudniania pracowników - prawne aspekty procesu rekrutacji oraz rodzaje umów o pracê.
?
Rozwi¹zywanie umów o pracê w praktyce - studium przypadku.
?
Praca godzinach nadliczbowych - rekomendacje w zakresie oszczêdnego gospodarowania czasem pracownika.
?
Prawo urlopowe - praktyczne aspekty udzielania urlopów wypoczynkowych.
PIOTR WOJCIECHOWSKI
Finansowanie rozwoju i innowacji laboratorium dziêki o funduszom Unijnym.
Postaw na rozwój
?
Mo¿liwoœci finansowania szkoleñ pracowników i doradztwa dla firm.
?
Przegl¹d oferty programów operacyjnych na lata 2014-2020 w kontekœcie wspófinansowania rozwoju
laboratorium, zakupu sprzêtu i remontu pomieszczeñ.
?
Projekty badawczo rozwojowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020.
?
Jakie czynniki decyduj¹ o sukcesie projektu i wniosku?
?
W jaki sposób spowodowaæ skuteczne pozyskanie œrodków z funduszy europejskich na dofinansowanie
projektu?
MAREK BIA£ACH
Laboratorium akredytowane w systemie prawnym – wybrane aspekty.
Postaw na œwiadomoœæ
?
Stosowanie do pomiarów w obszarze prawnym norm nie przet³umaczonych na jêzyk polski w kontekœcie uregulowañ Ustawy z 12 wrzeœnia
2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2015,poz.1483) oraz innych ustaw.
?
Wyniki badañ akredytowanych jako dowód w postêpowaniu administracyjnym i postêpowaniucywilnym, z uwzglêdnieniem zmian przepisów
KPC wchodz¹cych w ¿ycie z dniem 8 wrzeœnia 2016 r.
Download