Laboratorium Kontroli Jakości Leków ul. Raciborska 15 40 – 074

advertisement
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
tel/fax 32 251 16 19
ul. Raciborska 15
[email protected]
40 – 074 Katowice
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
ul. Raciborska 15
40 – 074 Katowice
tel/fax 32 251 16 19
e-mail: [email protected]
http://www.swif.katowice.uw.gov.pl/
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Katowicach.
Zapewniamy Państwu możliwie najkrótszy czas realizacji zleceń oraz konkurencyjne ceny.
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę Laboratorium, zakres jego działalności oraz metody
badawcze stosowane w pracy laboratoryjnej.
Laboratorium Kontroli Jakości Leków jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach i świadczy usługi w zakresie
chemicznej i mikrobiologicznej analizy próbek.
Laboratorium wykonuje badania zgodnie z państwowymi normami, standardami europejskimi oraz
specyfikacjami dostarczonymi przez Zleceniodawców.
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w Laboratorium funkcjonuje system
zarządzania jakością opracowany w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
Zakres działalności laboratorium obejmuje m.in:
•
wykonywanie badań na rzecz Klientów zewnętrznych na podstawie umów i zleceń,
•
kontrolowanie jakości produktów leczniczych budzących zastrzeżenia co do jakości,
•
wykonywanie analiz wody do receptury aptecznej – wody oczyszczonej,
•
przeprowadzanie kontroli skuteczności procesu sterylizacji w suszarkach i autoklawach,
Laboratorium Kontroli Jakości Leków
tel/fax 32 251 16 19
ul. Raciborska 15
[email protected]
40 – 074 Katowice
•
wykonywanie badań jakościowych wyrobów medycznych,
•
przeprowadzanie badań czystości mikrobiologicznej powierzchni, powietrza i personelu
w środowisku wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym badanie loży
laminarnej i izby recepturowej,
•
przeprowadzanie kontroli seryjnej wstępnej surowców do sporządzania leków recepturowych
i aptecznych,
•
przeprowadzanie badań płynów buforowych stosowanych do sporządzania kropli ocznych,
•
kontrolowanie jakości produktów leczniczych, w tym leków recepturowych i aptecznych
pobranych w trakcie kontroli lub inspekcji,
Metody badawcze stosowane w Laboratorium:
Pracownia fizykochemiczna:
-
analiza miareczkowa (miareczkowanie klasyczne i potencjometryczne),
-
analiza wagowa,
-
chromatografia cienkowarstwowa TLC,
-
spektrofotometria UV-VIS (klasyczna i widm pochodnych),
-
spektrofotometria IR,
-
polarymetria,
-
refraktometria
Pracownia mikrobiologiczna:
-
filtracja membranowa,
-
posiew bezpośredni.
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach w zakładce Laboratorium.
Zapraszamy!
Download