Projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW na realizację

advertisement
PROGRES 3
Opole, 24.02.2014r.
• Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
• Kategoria naukowa A przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych w zakresie oceny działalności naukowej i badawczo rozwojowej
jednostek naukowych
• Ocena wyróżniająca PKA w ocenie programowej
• Dotacja Projakościowa wygrana w konkursie MNiSW dla kierunku
Informatyka w zakresie opracowania najlepszych programów studiów
• 7500 studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych
• 24 000 absolwentów
12 kierunków studiów oraz ponad 70 specjalności
WYBRANE OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 Informatyka
 Zarządzanie i inżynieria produkcji
 Czyste technologie w energetyce i
motoryzacji
 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Zarządzanie jakością
 Logistyka i transport





Zarządzanie / Przedsiębiorczość /
Innowacje
Ekonomia / Stosunki międzynarodowe
Administracja / Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo narodowe
Fizjoterapia
70 kierunków studiów podyplomowych
Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
WYDZIAŁY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Dąbrowa Górnicza
Olkusz
Cieszyn
Żywiec
AKREDYTACJE:
KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA:
 191 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, w tym:
 72 z tytułem naukowym profesora oraz stopniem naukowym
doktora habilitowanego,
 78 ze stopniem naukowym doktora.
W roku 2013 z Uczelnią współpracowało 1100 nauczycieli akademickich
(na podstawie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych)
BAZA DYDAKTYCZNA

SUKCESY UCZELNI
Nowoczesne i kompleksowo wyposażone sale dydaktyczne (standardowe
wyposażenie: rzutnik multimedialny, komputer, nagłośnienie, infrastruktura dostosowana
Wykorzystanie zewnętrznych
źródeł finansowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wi-Fi, klimatyzacja, tablice interaktywne).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budynek WSB otrzymał nagrodę II stopnia
w konkursie „Budynek Roku 2004”
organizowanym przez Związek Inżynierów
i Techników Budowlanych oraz
Ministerstwo Infrastruktury.
Specjalistyczne laboratoria naukowo-dydaktyczne, m.in.:

Laboratorium Systemów Operacyjnych
Laboratorium Baz Danych,
Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów,
Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych,
Laboratorium Architektury Komputerów,
Laboratorium Bezprzewodowych Sieci Komputerowych,
Laboratorium Elektrotechniki oraz Elektroniki i Podstaw Miernictwa
Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych
Laboratorium Sieci Komputerowych
Laboratorium Programowania Komputerów
Laboratorium systemów zarządzania
Laboratorium czystych technologii w energetyce i motoryzacji
Laboratorium CRM
Biblioteka Główna im. prof. zw. dr hab. Jerzego Altkorna z systemem
samodzielnego wypożyczania książek, zawierająca ponad 62 000 woluminów (forma
tradycyjna oraz e-booki, czasopisma, filmy).

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa: siłownia i klub fitness, basen, hala
sportowa, Klub studencki „Amigo 2001”.
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI PARTNERSKIMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI
PARTNERSKIE UCZELNIE I INSTYTUCJE NAUKOWE
ZAKRES WSPÓŁPRACY
 rozwój kadry naukowodydaktycznej,
 realizacja przedsięwzięć
naukowych i badawczorozwojowych,
 organizacja tematycznych
konferencji i seminariów,
 współpraca wydawnicza;
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:
ponad 150 umów bilateralnych
projekty mobilnościowe, naukowe i
dydaktyczne
6 programów podwójnego dyplomowania z
uczelniami
WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ
CERTYFIKATY I PROGRAMY PARTNERSKIE
Certyfikaty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MCTPS (Microsoft Certified Technology Specialist)
MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)
MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)
Certyfikat Cisco CCNA (Cisco Certified Networking Associate)
Certyfikat SUN Microsystems – SAI,
Certyfikacja w zakresie systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych
Pełnomocnika Jakości TÜV (QB), Certyfikacja w zakresie kierunku Menedżer sprzedaży B2B
Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM)
Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 i OHSAS 18001
Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
Certyfikaty językowe : LCCI, TELC, TOEIC, TOEFL, TFI
Uprawnienia do prowadzenia projektów Prince 2 – poziom Foundation / Practitioner
Certyfikacja Noble Manhattan Coaching, Certyfikacja Doradztwa Personalnego DPM
Certyfikacja w zakresie udziału w grze decyzyjnej (Experience Group)
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI GOSPODARCZYMI, JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI I AGENCJAMI RZĄDOWYMI
Miasta partnerskie:
Źródła finansowania prac naukowo-badawczych
•
•
•
•
•
•
•
dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność
statutową oraz na realizację projektów celowych;
środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie
inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w ramach dużej
infrastruktury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych;
środki własne Uczelni;
środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na stypendia dla młodych doktorów;
środki Narodowego Centrum Nauki;
środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację Programu
Mobilność Plus;
środki Funduszu Wyszehradzkiego.
PRZYKŁADOWE PROJEKTY BADAWCZE I WDROŻENIOWE
REALIZOWANE W LATACH 2010-2013
Wybrane projekty finansowane z dotacji na działalność statutową:
•Bezpieczeństwo energetyczne kraju a spójność procesów zarządzania
strategicznego przedsiębiorstw sektora paliwowego ze strategią rozwoju Polski
•Wykorzystanie nowoczesnych technologii w logistyce miejskiej
•Zastosowanie kryptografii kwantowej w systemach wspomagających zarządzanie
•Czynniki strategiczne w budowie długoterminowej wartości organizacji
odpowiedzialnej społecznie
•Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i
niefinansowymi miarami osiągnięć w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw
•Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w
zarządzaniu
•Sieci aliansów strategicznych: problematyka tworzenia, rozwoju i zarządzania
•Innowacje jako determinant konkurencyjności
•Wykrywanie sytuacji kryzysowych w komputerowych systemach zarządzania
•Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych
Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badania
porównawcze)
Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej
artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej
Projekty badawcze finansowane ze środków Naukowego Funduszu
Stypendialnego im. Henryka Walicy
(lata 2010-13: 95 stypendiów naukowych na kwotę 3 420 000 zł)
Przykładowe tematy projektów badawczych:
• Analiza porównawcza szkieletowego systemu EPC (sterowania procesami w przedsiębiorstwie)
z wybranymi komercyjnymi systemami informatycznymi do modelowania procesów biznesowych
i do zarządzania
• System zarządzania marketingiem internetowym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
• Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do aproksymacji dawkowania insuliny dla świeżych
zachorowań na cukrzycę w oparciu o podobne przypadki (case base reasoning)
• Rola metod osiągania wysokiej dostępności i odporności na błędy systemów i sieci opartych o
protokół IP w utrzymaniu ciągłości działania systemów migrowanych do IPv6
• Rola i wydajność platform wirtualizacyjnych w aspekcie zachowania ciągłości działania i
możliwości skalowania zasobów IT organizacji
Projekty badawcze realizowane w ramach stypendiów naukowych dla
młodych doktorów w ramach projektu "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach EFS
•Mechanizmy oceny aktywności użytkowników systemów komputerowych
i wykrywania zagrożeń w zachowaniu ciągłości pracy
•Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań
publicznych
•Precedens w anglosaskim systemie prawa
•Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju
•Lojalność klientów na rynku telefonii komórkowej w aspekcie zarządzania
relacjami z klientami
•Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadpodstawowych,
a realizacja potrzeb rynku pracy w kontekście Strategii Rozwoju Kraju
•Analiza metod działań przestępczych realizowanych z pomocą sieci
teleinformatycznej
Projekt badawczy realizowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego
Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe
Partnerzy: Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Mendela z Brna,
Uniwersytet w Żylinie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW na realizację
Programu Mobilność Plus:
W poszukiwaniu metody prawniczej
Uczestnik programu: dr Maciej Koszowski
Opiekun naukowy (mentor): Prof. Christopher Harding
Miejsce przeprowadzonych badań: Uniwersytet Aberystwyth w Wielkiej Brytanii
Projekty transgraniczne:
Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy,
partner: Vysoka Skola Podnikani AS Ostrava
- opracowanie strategii długofalowej współpracy pozyskiwania środków transgranicznych
m.in. na cele edukacyjne, naukowe i związane z transferem wiedzy akademickiej oraz
wspólne prowadzenie badań naukowych
Proponowane obszary badawcze (przykłady):
Obszar: Zarządzanie / Innowacje
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i współczesne modele biznesu w ujęciu różnych
paradygmatów zarządzania; innowacje i przedsiębiorczość;
- Informatyczne systemy w zarządzaniu: bezpieczeństwo przesyłu i przechowywania
informacji, zarządzanie bezpieczeństwem i systemami zabezpieczeń
Obszar: Współpraca transgraniczna
- Uwarunkowania rozwoju instytucji otoczenia biznesu wspierające sektor MSP w Polsce,
Czechach i na Słowacji
- Zarządzanie wiedzą w warunkach środowiska transgranicznego
Obszar: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
- Technologie inteligentnych sieci sensorów, kryptografii klasycznej i kwantowej, systemy
nawigacji przestrzennej, systemy ochrony cyberprzestrzeni, zwalczanie zagrożeń,
infrastruktura i technologie dla e-biznesu, systemy wsparcia logistycznego oraz sterowania
ruchem drogowym
Download