Pobierz

advertisement
Burmistrz Oleœnicyog³asza konkurs na stanowisko dyrektora ¯³obka Miejskiego
w Oleœnicyprzy ul. Kazimierza Wielkiego 4
l.
-wymiar czasupracy: 1/4etatu
-miejscepracy:¯³obek Miejski w Oleœnicyul. Ka.7:imier7aWielkiego4
~c'
Wymaganjakonieczne:
a. obywatelstwopolski~
b. nieposzlakowana
opinia,
c. wykszta³cenie~
i co najmniej 3 lata doœwiadêzmia
w pracy z dzieæmi
³ub co najmniej wykszta³cenieœrednieoraz 5 lat doœwiadczenia
w pracy
z dzieæmi,
d. pe³na zdolnoŒÆdo czynnoœciprawnych oraz korzystanie z pe³ni praw
pub³icmych,
e. niekaralnoή
za wnyœlneJrL.eStêpstwo
lub wnyœlneprz.estêpstwo
skarbowe,
f. kandydat nie jest i nie by³ pozbawiony w³adzy rodzicielskiej oraz w³adza
rodzicielskanie zosta³amu ograniczonaani zawieszona,
..
kandydat wype³niania oOOwi¹zek alimentacyjny, w przypadku gdy taki
obowi¹zek zosta³na³owny na podstawietytu³u wykonawczegopochodz¹cego
Jubzatwierdzonegoprzezs¹d,
h. stanzdrowiapozwalaj¹cyna zatrudnieniena stanowiskukierowniczym,
i. dajerêkojmiênale¿ytegosprawowaniaopieki naddzieæmi.
Osoby, które nie spe³ni¹ wszystkich wymogów formalnych nie zostan¹ dopuszcmnedr
udzia³uw prowadzonymJX}stêpowaniu.
3. Wymaganiadodatkowe(bêd¹ceprzedmiotemoceny):
a. znajomoϾ
aktów prawnychdotycz¹cychopieki nad dzieæmiw wieku do lat 3,
prawapracy,finansówpublicznych,zamówieñpublicznych,postêpowania
administracyjnego,ochronydanychosobowych,dostêpudo infonnacji
publicznej,przepisówbhp i ppo¿;
b. doœwiadczenie
w tworzeniu,organizowaniui zarz¹dzaniupublicznymi
placówkamiopieki naddzieckiem;
c. doœwi~zenie w zarz¹dzaniut³obkiem dzia³aj¹cymjako jednostka
bud¿etowa;
d. umiejêtnoœæ
kierowaniaprac¹ zespo³ui szybkiegopodejl:
i; IEl
e. umiejêtnoœæ
obs³ugakomputera;
f. odpowiedniezdolnoœci
organizacyjne;
g.
odpowiedzialnoϾ.
systematy cmoϾ,kreatywno ή.
komunikatywno ή.
odpornoϾna stres;
h. umiejêtnoœæ
³agodzeniakonfliktów;
l. umiejêtnoœæ
wspó³pracyi zarz¹d7:an1a
zespo³em;
Wynik postêpowaniato ³¹cmy wynik z rozmówkwalifikacyjnych analizydokumentów
sprawdzaj¹cystopieñspe³nieniapowymych wymagañ.
4. Zakreszadañdyrektorat³obka;
kierowanie dzia³alnoœci¹ tlobka
zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa oraz Statutem¯³obka Miejskiego w Oleœnicyi
reprezentowanie
go na zewn¹trz.
zapewnienie dzieciom
be7.³)ieczeñstwa i w³aœciwej opieki
pielêgnacyjnej, opiekuñczej oraz edukacyjno-wychowawczejz
uwzglêdnieniemindywidualnychpotrzebka:t.dego
dziecka,
c) ustaleniesystemukontroli wewnêtrzneji za~zej
tlobka,
d) prowadzenieprocesurekn1tacjii zwi¹zanej z tym dokumentacji,
e) zawieranieumów z rodzicami(opiekunamiprawnymi),
za pobyt i wytywienie dzieckaw ¿³ob~
t) pobieranieodp³atnoœci
g) pe³nieniefunkcji pracodawcywobecpracownikówtlobka.
7Jobka,
h) zatwierdzanierocmegoplanufinaJL1Owego
i) w³aœciwe i
zgodne z
przepisami dysponowanie œrodkami
finansowymi,
zarz¹dzaniepowierzonymmaj¹tkiem i jego naletyte zabezpieczenie
w tym ~L.Q-³rL.i;;ganie
dyscyplinyfinansów.
k) telminowe i rzetelne realizowanie zadañ, w tym sporz¹dzanie
sprawozdawcmœci,
budowanie pozytywnego wizenmku jednostki i doskonalenie
standardówopieki w tlobku.
5. Wymaganedokumenty:
a) ³)~~dnienie przyst¹pieniado konkursu(list motywacyjny),
b)
¿yciorys
wrazz opisem
p-zebiegu
pracy,
.tt1~J
Q.
c) pisemna
koncepcja
funkcjonowania
i
rozwoju
placówki
z
uwzglêdnieniem jej specyfiki i mo¿liwoœci finansowych gminy,
celów funkcjonowania i sposobu ich realizacji oraz sposobem
rekrutacji dzieci,
d) orygina³ podpisanego kwestionariusza osobowego,
e) kopie dokumentów potwierdzaj¹cych wymagane wykszta³cenie,
f) kopie dokumentów potwierdzaj~ych
wymagane doœwiadczenie
zawodowe,
g) podpisane oœwiJK³czenie
o pe³nej zdolnoœcido czynnoœciprawnych
oraz korzystaniu z pe³ni praw publicmyc~
h) podpisaneoœwiadczenie,
u kandydatnie jest i nie by³ skazany
prawomocnym wyrokiem s¹du za prz.estêpstwoumyœlnelub umyœlne
pri.estêpstwo skarbowe,
i)
osoba,
wybrana
do
zatrudnienia
bêdzie
zobowi¹zana
do
przedstawienia orygina³u aktualnego (nie starszego nit. miesi¹c)
"Zapytania o udzielenie inforlnKj i o osobie99z Krajowego Rejestru
Karnego,
j)
podpisane oœwiadczenie,t.e kandydat nie by³ i nie jest pozbawiony
w³adzy rodzicielskiej oraz w³adza rodzicielska nie zosta³a mu
zawieszonaani ograniczo~
k) podpisane
oœwiadczenie, ¿e
kandydat
wype³nia
obowi¹zek
alimentacyjny, w przypadku gdy taki o³x>wi¹zek zosta³ na³o¿ony na
podstawie tytu³u wykonawczego pochodz¹cego lub zatwierdzonego
przez s¹d,
I) podpisane oœwiadczenia kandydata o zobowi¹zanju
siê do nie
wykonywania zajêæpozostaj¹cych w splZeCmoœcilub zwi¹zanych z
zajêciami, które kandydat bêdzie wykonywa³ w ramach obowi¹zków
s³ut.bowyCh,wywo³uj¹cych ll~-!'csadnione
podejrzenie o stronniczoœci
lub
interesownoœci oraz
zajêæ Spl7.ecmych z
obowi¹zkami
wynikaj¹cymi z ustawy i zajmowanego stanowiska.
m) podpisana kl~JZlAa o treœci: ., Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
rekrutacji, zgodnie Z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. u: z 2015 r., poz. 2135
in. zm.).
fJ')
f
lab obowi¹zku publikacji w Biuletynie
Przyjmujê do wiadomoœci
Publicznej moich danych osobowych. zgodnie
Informacji
J'
wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz¹do~h (Dz. U z 2014r., poz.1202,zpótn. zm.)".
n) zaœwiadczenie
lekarskie o braku prz.eciwwskazañzdrowotnych 00
wykonywaniapracyna stanowiskukierowniczym,
o) oœwiadczenie.
te kandydatnie jest objêty :lUaz~m peblieniafunkcji
kierowniczychzwi¹zanych z dysponowaniemœrodkamipublicznymi
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 17.12.2004f. o
odpowiedzialnoœci
za naruszeniedyscypliny finansów publicznych
(tekstjedn.: Dz. U. z 2013f. poz. 168,z póŸn.zm.)
6. Infonnacjeo WBrImk~hPfKy na stanowisku:
-
pracaprzy monitorzepowy¿ej4 godzindziennie,
obci¹:t.eniepsychofizycme- streszwi¹zany z kierowaniemzespo³em.
pracowników,zakresemo³K>wi¹zkówi odpowiedzialnoœci¹,
-
~
t.~
motliwa pracaw terenie.
Tenllin i miejscesk³adaniadokumentów:
Oferty nale¿y sk³adaæw sekretariacie Zespo³u Oœwiaty Samon.¹dowej w
Oleœnicyw zamkniêtych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem
kontaktowym lub adresem email oraz dopiskiem: ,.Konkun na Dyrektora
¯³obka Miejskiego w Oleœnicy"w terminie do 4 lipca 2016 r. do godz. 15.00
BI~
infonrnM:jemoma uzyskaæ
w siedza'bie
Zespo³uOœwiatySalno³'z¹dowejw Oleœnicy,
Rynek-Ratusz(pokój 303),pod nr telefonu71 399 93 99,
email : [email protected]
Uwaga:Oferty które wp³yn¹ do sekretariatuZespo³uOœwiatySamorz¹dowejniekompletne
lub po wskazanym
wy¿ejterminienie~
Kandydaci.którzy
spe³ni¹
wymogi
formalne
rozpatrywane.
zostan¹
za~omieni
telefonicmie lub poc:zi¹
elektroniczn¹o terminie i miejscurozmowykwalifikacyjnej.
Orygina³ywymaganychdokumentównale¿yprzedstawiæ
w trakcierozmowykwalifikacyjnej.
Infonnacjao wynikachkonkursubêdzieumieszcmnana stroniein
Informacji Publicmej.
BUR
&.,³
wej Biuletynu
STRZ
Mi p'::r/)~
Download