20111124 20120120 IFM PAN adiunkt fizyka

advertisement
Ogłoszenie
Dyrekcja Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biochemii Produktów Naturalnych (Zespół
Fizjologii Molekularnej Roślin, kierownik dr hab. Michał Jasiński)
DYSCYPLINA NAUKOWA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
LINK DO STRONY:
biologia/biochemia
31.08.2016 r.
http://www.ibch.poznan.pl
I.
Badania naukowe, w których będzie uczestniczył Kandydat:
Zatrudniony będzie brał udział w realizacji grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Rola
transporterów błonowych w kaskadzie sygnałowej cytokinin podczas symbiozy bobowatych z bakteriami
brodawkowymi”. W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzanie następujących eksperymentów:
 kompleksowe analizy genetyczne i fenotypowe serii mutantów insercyjnych (Tnt1) w obrębie genów
kodujących wyselekcjonowane transportery ABC z wykorzystaniem m.in. modyfikowanych szczepów
Rhizobiów (stała produkcja czynnika Nod) oraz dodatkowych linii mutantów Medicago w genach
kaskady sygnałowej zależnej od cytokinin (np. Mtcre1),

biochemiczna charakterystyka specyficzności substratowej danych transporterów (heterologiczna
ekspresja BY2, izolacja frakcji błonowych inside out),
 analizy czasowo i tkankowo specyficznej obecności transporterów w korzeniu podczas oddziaływań
symbiotycznych, (iv) badania wpływu np. nadekspresji/konstytutywnej ekspresji oraz jej tkankowo
specyficznego wzoru na wydajność brodawkowania.
 opracowywanie wyników badań na potrzeby publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji
konferencyjnych
Do obowiązków zatrudnionego należeć będzie też współpraca z innymi osobami zatrudnionymi w ramach
projektu, oraz z innymi członkami zespołu badawczego.
Uposażenie to stypendium 3000 PLN/Miesiąc (okres trwania - 36 miesięcy)
II.
Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Kandydat musi posiadać stopień magistra nauk biologicznych lub chemicznych.
2. Dobrze widziane jest doświadczenie w technikach biologii molekularnej i/lub technikach
chromatograficznych w analizie próbek pochodzenia biologicznego.
3. Kandydat powinien posiadać zdolność podejmowania samodzielnych decyzji oraz umiejętność pracy w
zespole.
4. Wskazana jest zdolność do posługiwania się językiem angielskim w pracy naukowej.
III. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum Vitae z listą publikacji.
3. Kopie dyplomów potwierdzające ukończenie studiów magisterskich, lub stosowne zaświadczenie.
4. Zgłosznie powinno zawierać dopisek: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi
zmianami.”
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie stosownych dokumentów (w formie plików .pdf lub .doc) do
dr hab. Michała Jasińskiego ([email protected]) do dnia 31 sierpnia 2016r.
Download