KONCEPCJA

advertisement
„Sprzedaj umiejętnie
swoje umiejętności”
Biuro Karier i Promocji Zawodowej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu
Justyna Gruszczyńska
„Warto pracować w Polsce”
Konferencja19 marca 2007 Wrocław
Aby znaleźć pracę w jak największym stopniu
odpowiadającą naszym predyspozycjom i
kwalifikacjom należy odpowiedzieć sobie
twierdząco na 4 istotne pytania:
• Czy wiesz, czego szukasz?
• Czy wiesz, co masz do zaoferowania?
• Czy masz wystarczającą determinację do działania?
• Czy problem poszukiwania pracy traktuję jako wyzwanie a nie
zagrożenie?
• Proces poszukiwania pracy powinien być następstwem
naszego samopoznania, odkrycia /zrozumienia własnej
osobowości , cech charakteru , a przede wszystkim
umiejętności, które są naszym atutem na rynku pracy
Wymagania zawodowe XXI wieku:
• Profesjonalizm we wszystkim, co się robi,
• Umiejętność szybkiego uczenia się i zdobywania nowych
kompetencji,
• Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość,
• Umiejętność konkurowania na światowym rynku pracy,
• Zdolność do autentycznie partnerskiej pracy zespołowej,
• Akceptacja niepewnej rzeczywistości
• Umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym
Jak poznać swoje umiejętności oraz cechy przydatne w
pracy?
• Najlepszą metodą będzie zwrócenie się o pomoc do doradcy
zawodowego, który za pomocą różnorodnych narzędzi (np.
testy i kwestionariusze: Work Important Study -WIS, NEO-FFI,
Kwestionariusz Umiejętności Przedsiębiorczych, Repertorium
Kompetencji Zawodowych, Miasteczko Zainteresowań
Zawodowych, Indywidualny Plan Działania)
pomoże nam zidentyfikować własne mocne i słabe strony oraz
potencjał osobowościowy i zawodowy
Źródłem pomocnym w identyfikacji umiejętności mogą by
doświadczenia życiowe
• Doświadczenia nabyte w organizacjach społecznych,
studenckich są dla młodych osób wartościowym źródłem
kompetencji społecznych, interpersonalnych, a także
związanych z umiejętnościami organizacyjnymi
• Studenci czy absolwenci wiele umiejętności zdobywają także
podczas wyjazdów zagranicznych, pracy wakacyjnej czy
realizacji projektów np. w ramach wymiany Socrates, Erasmus
itp.
Elementy decyzji zawodowej
Samopoznanie
Poznanie Zawodu
Orientacja na
Rynku Pracy
Teoria czynników
zewnętrznych i wewnętrznych
• Jednostka stymulowana (zdeterminowana) zewnętrznie =
rodzina, szkoła, koledzy, środowisko, polityka firm, możliwości
rynku pracy
• Jednostka stymulowana (zdeterminowana) wewnętrznie =
kierująca się własnym potencjałem
Człowiek uzyska satysfakcję zawodową, jeżeli spełni 3
warunki
1. Pójdzie na kompromis pomiędzy czynnikami indywidualnymi i
społecznymi
2. Będzie stymulowany przez rynek pracy, system szkolny i
politykę firm
3. Będzie kierował się ekonomicznym punktem widzenia
Co powinno wpływać na decyzję o wyborze zawodu?
•
•
•
•
•
•
•
Umiejętności – Mocne Strony
Pasje – Zainteresowania
Oczekiwania wobec pracy
Wartości – cele niezbędne, by jednostka zaspokoiła potrzebę
Potrzeby
Temperament
Typ osobowości
Mocne i Słabe Strony
•
•
•
•
•
•
•
Ukończone kursy i szkolenia
Praktyka
Umiejętności techniczne
(obsługa komputera, urządzeń biurowych, maszyn itp.)
Umiejętności manualne
(rysowanie, malowanie, wyszywanie itp.)
Umiejętności społeczne (doradzanie, uczenie, kierowanie ludźmi itp.)
Umiejętności organizacyjne (zarządzanie projektami, przygotowywanie pracy
zespołowej itp.)
Cechy charakteru
Pasje i Zainteresowania
Oczekiwania wobec pracy:
- Fizyczne otoczenie
- Emocjonalny klimat
- Rodzaj zadań
- Umiejętności jakie chciałbym wykorzystać
- Ludzie, z którymi chcę pracować
- Korzyści materialne i pozamaterialne
- Możliwość wykorzystywania i rozwijania własnych zdolności,
zainteresowań
Wartości
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozwój osobowości
Pomoc innym
Wiedza
Sukces
Życie rodzinne
Władza
Pieniądze
Niezależność
Pasja tworzenia
Uznanie społeczne
inne
Potrzeby
•
Samorealizacji
•
Uznania
• Społeczne
• Bezpieczeństwa
• Fizyczne
Temperament
(siła, ruchliwość, równowaga)
•
•
•
•
Choleryk
Sangwinik
Flegmatyk
Melancholik
Gdy znasz już siebie musisz umiejętnie sprzedać własne
atuty = czyli umiejętnie zastosować sztukę autoprezentac
• - sztuka prezentacji, „reklamowania” samego siebie.
• Jest to forma kreowania własnego wizerunku – eksponowania
określonych cech, zachowywania się w sposób zgodny z
oczekiwaniami otoczenia, demonstrowania aspektów
zachowania, które mają przekonać innych, że dana osoba
posiada pewne zdolności, umiejętności, kompetencje czy
właściwości.
Aby dobrze zaprezentować się należy przyjrzeć się wadom i zaletom
„produktu” !
• „Sprzedajemy” nie siebie, a korzyści związane z zatrudnieniem
nas
• Wiedza na temat własnych plusów i minusów pozwoli uniknąć
nam nieporozumień
Działania marketingowe poszukującego pracy
Sprzedawca Idealny
ZNA DOBRZE PRODUKT
Przygotował interesującą ofertę pracy na podstawie dokładnej
analizy swoich umiejętności i zainteresowań
Działania marketingowe poszukującego pracy
Sprzedawca Idealny
WIE KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY KUPNEM
PRODUKTU
Zna oczekiwania potencjonalnego pracodawcy, wie jakie firmy są
zainteresowane
Działania marketingowe poszukującego pracy
Sprzedawca Idealny
ZNA TECHNIKI SPRZEDAŻY
Umie zaprezentować swoją ofertę pracy
Podczas rozmowy pracodawca chce poznać
kompetencje pracownika:
komunikacja słowna
praca zespołowa
rozwiązywanie problemów
kontakty z klientem
zrównoważenie emocjonalne
orientacja na rezultat
przejawianie inicjatywy
świadomość konkurencji
wiedza specjalistyczna
orientacja na jakość
poszukiwanie informacji
organizacja pracy
Interview dostarcza odpowiedzi na 3 zasadnicze pytania
• Czy kandydat może wykonywać pracę na określonym
stanowisku? -czy ma odpowiednie kompetencje, czy jego profil
jest zgodny opisem stanowiska, na które kandyduje
• Czy kandydat będzie wykonywać tę pracę – czy jest
odpowiednio zmotywowany
• W jakim stopniu kandydat pasuje do kultury organizacyjnej
firmy/zespołu
Jak przygotować się do rozmowy?
•
•
•
•
•
•
•
Zbierz jak najwięcej rzetelnych informacji o firmie
Zastanów się nad swoimi atutami
Zrób listę swoich osiągnięć/porażek/wad i zalet
Odpowiedz sobie na pytanie- dlaczego Ty powinieneś zostać
zatrudniony
Przemyśl co wniesiesz do firmy
Zastanów się nad swoimi oczekiwaniami (np. Czy wolisz pracę
rozwijającą, pełną wyzwań, czy zależy ci na bezpieczeństwie i
stabilizacji zawodowej)
Zadbaj o pozytywne pierwsze wrażenie
O czym warto mówić w czasie rozmowy kwalifikacyjnej?
• Wykształcenie- szczególnie w przypadku
absolwentów/studentów (wyjazdy, stypendia, koła naukowe)
• Doświadczenie zawodowe (jakie zadania wykonywał kandydat
w poprzedniej pracy, komu podlegał, co lubił wykonywać w
pracy)
• Kompetencje poparte przykładami
Rodzaje kompetencji i umiejętności
• Umiejętności miękkie (np. inicjatywa, przywództwo, zdolności
interpersonalne, umiejętność budowania zespołu,
komunikacja)
• Umiejętności twarde (np. umiejętność strategicznego myślenia,
syntezy, analizy)
Rodzaje pytań badających kompetencje
• Behawioralne- np. Jak Pan sprzedawał, jak Pan zareagował na
tą sytuację
• Sytuacje hipotetyczne- np. Co by Pan zrobił gdyby...
Warto pochwalić się swoimi osiągnięciami , sukcesami
• Co pan uważa za swój największy sukces / porażkę zawodową
• Proszę podać 5 swoich mocnych stron
• Jak osiągnął Pan ten sukces zawodowy, co o tym
zdecydowało?
Dobre rady dla starających się o pracę
• Nie wyrażaj się niepochlebnie na temat swojego byłego
pracodawcy
• Mów o tych rzeczach, które mogą się wydaj pracodawcy
atrakcyjne, interesujące
• Opisując jakąś swoją zaletę/ sukces podawaj przykłady
• Nie unikaj rozmowy o pieniądzach
Pułapki których należy unikać
• Nie odpowiadaj na pytania półsłówkami, tak/nie, zbyt ogólnie
• Pamiętaj, że często decyduje efekt pierwszego wrażenia
(wygląd, spóźnienie, mimika, gestykulacja)
• Efekt aureoli/rogów – jak nas postrzega osoba rekrutująca
• Nie kłam, nie próbuj niczego ukrywać
• Zapytany o trudności, porażki- przyznaj się do nich i opowiedz
jak sobie z nimi poradziłeś
• Wykaż się wiedzą na temat firmy
Mowa ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej
• Gwałtowna gestykulacja, dotykanie ust- mogą świadczyć o
kłamstwie
• Nie utrzymywanie kontaktu wzrokowego, gesty rezygnacji,
spuszczona głowa- przygnębienie, zmęczenie, bierność
• Rozbiegane oczy- unikanie kontaktu, zakłopotanie
• Uporczywe wpatrywanie się w jeden punkt- sztywność
myślenia, nieugiętość
• Krzyżowanie nóg, szerokie rozstawienie nóg- duża pewność
siebie
Błędy które mogą popełnić pracodawcy diagnozując
potencjał zawodowy pracowników
• Błąd niedoszacowania potencjału zawodowego- może
ograniczyć drogę rozwoju zawodowego pracownika a firma nie
wykorzystuje wszystkich rzeczywistych zasobów tkwiących w
pracownikach
• Błąd nietrafnego rozpoznania i złego ukierunkowania (zamiast
ułatwiać osiąganie potencjalnych sukcesów utrudnia je)
• Błąd przeszacowania potencjału zawodowego
Jak uniknąć niedopasowania pracownika do stanowiska
pracy
•
Dla pracownika: postaraj się wszystkimi dostępnymi metodami poznać
siebie ale też firmę, jej strukturę, kulturę organizacyjną i stanowisko
na jakie kandydujesz, postaraj się poznać oczekiwania pracodawcy w
stosunku do ciebie
•
Dla pracodawcy : stosuj łączenie metod diagnozy potencjału
zawodowego, unikaj bądź minimalizuj ryzyko błędów rekrutacyjnych,
bazuj na rozbudowanym opisie stanowiska jakie chcesz obsadzić,
postaraj się dobrze poznać oczekiwania przyszłego pracownika w
stosunku do pracy
• Dziękuję za uwagę
Download