Zwolnienia grupowe w polskim prawie pracy

advertisement
Paulina Pakuła
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. 2003 r. nr 90, poz. 844).
Zakres przedmiotowy ustawy
 Ustawę stosuje się w sytuacji konieczności rozwiązania
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego
przez
pracodawcę,
a
także(w
szczególnych
przypadkach) na mocy porozumienia stron.
Zakres podmiotowy ustawy
 Ustawę stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co
najmniej 20 pracowników, który wypowiada umowę o
pracę:
◊ istotne ograniczenie temporalne- w ciągu 30
dni,
◊ istotne ograniczenie ilościoweA)10 pracowników, gdy pracodawca
zatrudnia od 20 do 99 osób,
B)10% pracowników, gdy pracodawca
zatrudnia od 100 do 299 pracowników,
C)30 pracowników, gdy pracodawca
zatrudnia 300 lub więcej osób.
Obowiązki pracodawcy w świetle ustawy
 względem organizacji związkowych,
 względem powiatowego urzędu pracy.
Konsultacje z organizacjami związkowymi
 W konsultacjach biorą udział zakładowe organizacje
związkowe działające u danego pracodawcy,
 Konsultacje dotyczą w szczególności możliwości
uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego
zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z
tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości
przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a
także
uzyskania
innego
zatrudnienia
przez
zwolnionych pracowników.
Szczególne regulacje dotyczące uchylenia ochrony
ogólnej i szczególnej z kodeksu pracy- rozwiązanie
 przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy nie stosuje
się art. 38 k.p., chyba że nie zawarto porozumienia z
zakładowymi organizacjami związkowymi,
 przy wypowiadaniu pracownikom umowy o pracę nie stosuje się
art. 41 k.p., ale:
- wypowiedzenie umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 41
k.p. jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3
miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności,
gdy upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy nie stosuje
się innych szczególnych przepisów ochronnych, od tej zasady
istnieje jednak wyjątek.
Wyjątek od zasady derogacji przepisów
ochronnych
 Pracownikom:
- o których mowa w art. 39 i 77 k.p.,
- będącym członkiami rady pracowniczej przedsiębiorstwa
państwowego,
- będącym członkami zarządu zakładowej organizacji
związkowej, a także członkami tej organizacji,
upoważnionymi do reprezentowania jej względem
pracodawcy,
- będącym społecznymi inspektorami pracy
można wypowiedzieć jedynie warunki pracy lub płacy
za wyrównaniem wynagrodzenia do czasu pozostawania
pod szczególną ochroną.
Ustanowienie szczególnego terminu
wypowiedzenia
 W przypadku umów zawartych na czas określony i na
zastępstwo każda ze stron może dokonać
wypowiedzenia umowy o pracę za dwutygodniowym
wypowiedzeniem.
Obowiązki pracodawcy względem pracownika
 Wypłata odprawy pieniężnej,
------------------------------------------------------------------ Powinność ponownego zatrudnienia.
Odprawa pieniężna
 Art. 8 ust. 1 ustawy
Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku
pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje
odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2
lata,
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik
był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Powinność ponownego zatrudnienia
 Art.9 ustawy
W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej
samej grupie zawodowej pracodawca powinien
zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek
pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli
zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia
zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia
rozwiązania z nim stosunku pracy.
2. Pracodawca
powinien
ponownie
zatrudnić
pracownika, o którym mowa w ust.1, w okresie 15
miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy
w ramach grupowego zwolnienia.
1.
Paulina Pakuła
Download