20111124 20120120 IFM PAN adiunkt fizyka

advertisement
Ogłoszenie
Dyrekcja Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
ogłasza konkurs na doktoranta w Zakładzie Biochemii Produktów Naturalnych (Zespół
Funkcjonalnej Metabolomiki Roślin, kierownik dr hab. Paweł Bednarek)
DYSCYPLINA NAUKOWA:
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
LINK DO STRONY:
biologia/biochemia
25.03.2016 r.
http://www.ibch.poznan.pl
I. Badania naukowe, w których będzie uczestniczył Kandydat:
Zatrudniony będzie brał udział w realizacji grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
„Molekularne mechanizmy utraty szlaku metabolicznego na przykładzie gatunków blisko
spokrewnionych z rośliną modelową Capsella rubella.”. W ramach projektu przewidziane jest
przeprowadzanie następujących eksperymentów:
 analizy metabolomiczne C. rubella i gatunków pokrewnych
 analiza ekspresji ortologów genów związanych z biosyntezą glukozynolanów indolowych w C.
rubella.
 identyfikacja ortologów genów związanych z biosyntezą glukozynolańow w gatunkach
pokrewnych
 analizy zakonserwowania badanych genów i ich promotorów
 opracowywanie wyników badań na potrzeby publikacji w czasopismach naukowych oraz
prezentacji konferencyjnych
Do obowiązków zatrudnionego należeć będzie też współpraca z innymi osobami zatrudnionymi w
ramach projektu, oraz z innymi członkami zespołu badawczego.
Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:
1. Kandydat musi posiadać stopień magistra nauk biologicznych lub chemicznych.
2. Dobrze widziane jest doświadczenie w technikach biologii molekularnej i/lub technikach
chromatograficznych w analizie próbek pochodzenia biologicznego.
3. Kandydat powinien posiadać zdolność podejmowania samodzielnych decyzji oraz umiejętność
pracy w zespole.
4. Wskazana jest zdolność do posługiwania się językiem angielskim w pracy naukowej.
III. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum Vitae z listą publikacji.
3. Kopie dyplomów potwierdzające ukończenie studiów magisterskich, lub stosowne
zaświadczenie.
IV. Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe na okres 34 miesięcy w wysokości 3000 PLN/miesiąc.
II.
Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133,Poz.833)”
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie stosownych dokumentów (w formie plików .pdf
lub .doc) do dr hab. Pawła Bednarka ([email protected]) do dnia 25 marca 2016r.
Download