Oświadczenie Kandydata o uczestnictwie w jednym projekcie

advertisement
Projekt Nowa droga współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, na podstawie
Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0006/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Oświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam,
że nie jestem Uczestnikiem projektu1 /Beneficjentem pomocy w innym projekcie realizowanym w
ramach Działania 7.3 RPO WP i nie korzystam z jednorazowych środków na założenie działalności
gospodarczej z Funduszu Pracy, PFRON lub innych środków publicznych.
…………..………………………………
(Miejscowość i data)
………………..……………………………………..….
(Czytelny podpis Kandydata do projektu)
Uczestnik projektu – Kandydat, który już został zakwalifikowany do udziału w innym projekcie niż Nowa Droga i korzysta
ze wsparcia przewidzianego w tym innym projekcie.
Kandydat – osoba fizyczna, starająca się o udział w projekcie, która planuje rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła
dokumenty rekrutacyjne.
1
Realizator projektu:
Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów
Tel: 17 8525646 kom.: 534 907907, e-mail: [email protected]
Download