UMOWA PRZEDWSTĘPNA SZKOLENIOWA – OSOBY

advertisement
UMOWA PRZEDWSTĘPNA SZKOLENIOWA – OSOBY DELEGOWANE
do projektu „ROZVIYAK. Profesjonalny trener organizacji” realizowanego na podstawie umowy o udzielenie
wsparcia nr DRK/POKL2.2.2-014/5/06/2012
w ramach projektu systemowego PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" finansowanego z
Poddziałania 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych - projekty systemowe" Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
zwana dalej „Umową”
zawarta w dniu ....................................pomiędzy:
prorozvoyovo s.c. Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski,
mającą siedzibę przy ul. Porucznika A. Stawarza 14/2, 30-540 Kraków,
NIP:676-23-47-544, Regon: 120450894
reprezentowaną przez:
Panią Sylwię Cichowską
zwaną dalej Organizatorem
a
……………………………………….......
……………………………………………..
(nazwa i adres siedziby przedsiębiorstwa)
…………………………………………….
(NIP i Regon)
zwanym dalej Pracodawcą
delegującym do projektu „ROZVIYAK. Profesjonalny trener organizacji” swojego pracownika Pana /Panią
…………………………………………….
oraz
Panem/Panią
................................................
(imię i nazwisko)
................................................
(PESEL)
................................................
(seria i numer dowodu)
................................................
(miejsce zamieszkania)
zwanym/ą dalej Kandydatem/tką.
§ 1. Definicje
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
1.
Programie – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2.
Działaniu/Poddziałaniu – należy przez to rozumieć Poddziałanie 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług
szkoleniowych - projekty systemowe"
3.
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „ROZVIYAK. Profesjonalny trener organizacji”
4.
Organizatorze/Liderze Projektu – należy przez to rozumieć prorozvoyovo s. c. Sylwia Cichowska, Rafał
Cichowski z siedzibą w Krakowie
5.
Pracodawcy – podmiot delegujący pracownika/cę na Szkolenia.
6.
Kursie/Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie realizowane w ramach projektu „ROZVIYAK.
Profesjonalny trener organizacji”
7.
Kandydacie(tce)/przyszłym(ej) Beneficjencie(tce) Ostatecznym(ej) – należy przez to rozumieć osobę, która
odbyła rozmowę rekrutacyjną i spełnia kryteria formalne i merytoryczne kwalifikujące do Projektu
„ROZVIYAK. Profesjonalny trener organizacji” – ścieżka szkoleniowa.
8.
Umowie przyrzeczonej – należy przez to rozumieć Umowę szkoleniową wraz załącznikami tj. Regulamin
uczestnictwa w Projekcie, Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenie o pomocy de minimis,
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Deklaracja wystawcy weksla in blanco i
Weksel in blanco – zabezpieczenie realizacji umowy przyrzeczonej.
§ 2. Przedmiot Umowy
1.
Przedmiotem Umowy jest potwierdzenie przyszłego uczestnictwa Kandydata/tki w Kursie/Szkoleniu
trenerskim w ramach projektu „ROZVIYAK. Profesjonalny trener organizacji” oraz zobowiązanie
Kandydata/tki do podpisania Umowy szkoleniowej (przyrzeczonej) w terminie:
a)
pierwszego dnia Szkolenia w grupie E w semestrze jesienno-zimowym 2013/14
lub
b) pierwszego dnia Szkolenia w grupie F lub G w III edycji Projektu.
§ 3. Czas trwania Umowy
1.
Niniejsza Umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez Strony i będzie trwała do czasu
podpisania przez Strony Umowy przyrzeczonej, tj. nie dłużej niż do pierwszego dnia Szkolenia grupy
szkoleniowej, do której aplikował/a Kandydat/ka.
§ 4. Obowiązki Kandydata/ki
1.
Kandydat/tka oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie, którego aktualna
wersja dostępna jest na stronie internetowej www.profesjonalny.rozviyak.com, i go akceptuje. Wraz z
niniejszą umową przedwstępną Kandydat/ka podpisuje oświadcznie o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych oraz Weksel in blanco wraz z Deklaracją wekslową – zabezpieczenie realizacji umowy
przedwstępnej. Weksel in blanco zabezpieczający realizację umowy przedwstępnej jest zwracany/niszczony
(zgodnie z wyborem Kandydata/ki) w dniu podpisania umowy przyrzeczonej (tj. pierwszego dnia pierwszego
Szkolenia grupy szkoleniowej, do której aplikował/a Kandydat/ka). Weksel in blanco zabezpieczający
realizację umowy przedwstępnej prorozvoyovo s.c. (zgodnie z Deklaracją Wekslową podpisaną przez
Kandydata/kę – zał. nr 1 do niniejszej Umowy) ma prawo wypełnić na kwotę w maksymalnej wysokości 14
000 zł w wypadkach opisanych w § 5 niniejszej umowy.
Kandydat/ka oświadcza także, że został/a poinformowany/a o podpisywanych wraz z Umową przyrzeczoną
załącznikach tj. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenie o pomocy de minimis, Oświadcznie o
zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Deklaracja wystawcy weksla in blanco i Weksel in blanco –
zabezpieczenie
realizacji
umowy
przyrzeczonej
[wzory
dokumentów
na
stronie
projektu
www.profesjonalny.rozviyak.com - Dokumenty do pobrania].
2.
Kandydat/tka oświadcza, że wszelkie dane dostarczone przez niego/nią samego/samą na etapie rekrutacji
są aktualne.
3.
Kandydat/tka zobowiązuje się bezzwłocznie informować Organizatora o wszelkich zmianach informacji
podanych przez niego/nią w Umowie.
4.
Od podpisania Umowy przedwstępnej przez czas jej obowiązywania Kandydat/ka i Pracodawca zobowiązują
się nie uczestniczyć/nie delegować siebie lub swoich pracowników do udziału w innych projektach z
Poddziałania 2.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§ 5. Zakres obowiązków i uprawnień Organizatora
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy przedwstępnej przed pierwszym dniem
Szkolenia wybranego przez Kandydata/tkę (i realizacji weksla in blanco) jeśli Kandydat/tka:
a.
oświadczy nieprawdę na etapie rekrutacji do Projektu lub na etapie podpisywania Umowy
przedwstępnej
lub
b.
podejmie działanie uniemożliwiające podpisanie umowy przyrzeczonej (szkoleniowej) a tym
samym, uniemożliwiające udział w Projekcie (podpisanie umowy uczestnictwa w innym projekcie z
poddziałania 2.2.2)
lub
c.
na dzień podpisywania Umowy przyrzeczonej nie będzie spełniać innych kryteriów formalnych
Projektu (np. brak zatrudnienia na umowę o pracę w mikro/małym/średnim przedsiębiorstwie) i
nie poinformuje organizatora o tym fakcie niezwłocznie po zaistnieniu zmiany;
lub
d.
zrezygnuje z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż losowe i niezależne od Kandydata/ki (np.
choroba, śmierć w rodzinie, etc.)
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Podpisując umowę przedwstępną Kandydat/ka wyraża zgodę na przetwarzanie Jego/Jej danych osobowych w
trakcie Jego/Jej uczestnictwa w projekcie.
2. Podpisując umowę przedwstępną Pracodawca delegujący wyraża zgodę na przetwarzanie Jego/Jej danych
osobowych w trakcie uczestnictwa w projekcie delegowanego pracownika.
3.Kandydat/ka i Pracodawca delegujący przyjmują do wiadomości, że:
- administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającej swoją siedzibę w Warszawie, ul.
Wspólna 2/4;
- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji ww. Projektu, jak również w
celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji
ww. Projektu, jak również w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i
sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu (czyli odstąpienie od podpisania umowy przedwstępnej);
- Kandydat/ka i Pracodawca delegujący mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta do czasu podpisania Umowy przyrzeczonej, tj. nie dłużej niż do pierwszego dnia
Szkolenia wybranego przez Kandydata/tkę.
2.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Umowa sporządzona została w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze
Stron.
4.
Pracodawca delegujący oświadcza, że wszelkie dane dotyczące firmy delegującej pracownika na
szkolenie zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej dostarczonej przez delegowanego pracownika na
etapie rekrutacji są aktualne i zgodne z prawdą.
Załączniki:
1.
Weksel in blanco wraz z Deklaracją wekslową – zabezpieczenie realizacji umowy przedwstępnej
Wszystkie dokumenty o których mowa w niniejszej umowie są do pobrania ze strony projektu
[ www.profesjonalny.rozviyak.com ]
…………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………
prorozvoyovo s.c
………………………………
Kandydat/tka
…………………………………
Pracodawca
Download