Warszawa, dnia 2 października 2010r. .............................. ul

advertisement
Warszawa, dnia 2 października 2010r.
..............................
ul. Batalionów Chłopskich 82 .... m. .......
01-308 Warszawa
Zarząd
BOUYGUES IMMOBILLIER POLSKA Sp. z o.o.
Aleja Armii Ludowej nr 14
00-638 Warszawa
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do przedstawionego mi projektu umowy przyrzeczonej - aktu
notarialnego, stanowiącego wykonanie zawartej przeze mnie umowy przedwstępnej,
niniejszym podnoszę co następuje.
Na wstępie podkreślam, że wyrażam gotowość wykonania moich zobowiązań
określonych w punkcie 5 a) i b) umowy przedwstępnej.
Jednakże nie wyrażam zgody na zaproponowane nam w projekcie umowy
przyrzeczonej postanowienia, które nie były zawarte w umowie przedwstępnej.
Nie akceptuję zapisów na stronie 4. projektu dotyczących ustanowienia służebności
gruntowej na działce 17/5 na rzecz każdorazowych właścicieli (współwłaścicieli) działki 17/2,
a w szczególności dotyczących konieczności ustalania wynagrodzenia za korzystanie ze
służebności po upływie okresu jej obowiązywania, tj. po dniu 5 marca 2012r. Zapis ten
ujawnia mi okoliczność, o której istnieniu nie wiedziałem w momencie zawierania umowy
przedwstępnej. Nie poinformowaliście mnie Państwo o nim na żadnym etapie zawierania
z Państwem umowy ani na żadnym etapie realizowania inwestycji. Jest to ważna okoliczność,
która mogła mieć wpływ na podjęcie przeze mnie decyzji o zawarciu z Państwem umowy
przedwstępnej. Zatajenie lub nie ujawnienie jej mi ma znamiona wprowadzenia mnie w błąd
co do stanu prawnego nabywanego Lokalu. W tej sytuacji należy uznać, że Lokal będący
przedmiotem umowy przedwstępnej oraz proponowanej mi umowy przyrzeczonej ma istotną
wadę obniżającą znacząco jego wartość. Podkreślam, że w związku z opóźniającą się
inwestycją gminy polegającą na wybudowaniu drogi dojazdowej do działki 17/2 od strony
ulicy Coopera i niemożnością jej wykonania w terminie do dnia 5 marca 2012r, nie
zapewniliście Państwo mi koniecznego dojazdu do działki 17/2 od strony ulicy Batalionów
Chłopskich. Jak już wyżej wskazałem stosowna służebność zapewniająca ten dojazd
wygaśnie w dniu 5 marca 2012r. W tej sytuacji nie dochowaliście Państwo należytej
staranności w zapewnieniu mi dojazdu do przedmiotu umowy do czasu zrealizowania
inwestycji
drogowej
od
ulicy
Coopera.
Biorąc
pod
uwagę
długość
procedur
administracyjnych związanych z realizowaniem inwestycji drogowych oraz doświadczenie
życiowe z łatwością mogliście Państwo przewidzieć, że dojazd od strony ulicy Coopera nie
powstanie przed 5 marca 2012r.
W związku z powyższym, wskutek rażącego niedbalstwa z Państwa strony
potencjalnie pozbawiony zostałem dojazdu do przedmiotu umowy po dniu 5 marca 2012r.
Dodatkowo świadomie nie ujawniliście mi Państwo tej okoliczności przy zawieraniu umowy
przedwstępnej. W chwili obecnej wyżej wspomnianą propozycję zapisu w projekcie umowy
przyrzeczonej uznaję za usiłowanie przerzucenia na mnie prawnych i finansowych
konsekwencji Państwa zaniedbań. Nie wynegocjowanie przez Państwa dłuższego okresu
korzystania ze służebności gruntowej przez działkę 17/5 naraża mnie na poniesienie
dodatkowych kosztów związanych z opłatami za służebność po dniu 5 marca 2012r.
W tym stanie sprawy stanowczo odmawiam umieszczenia tego zapisu w umowie
przyrzeczonej i wzywam Państwa do usunięcia wyżej opisanej wady przedmiotu umowy
w sposób nie obciążający mnie żadnymi dodatkowymi kosztami. Na wypadek nie usunięcia
tej wady do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej zażądam obniżenia ceny na podstawie
art. 560 par. 1 kodeksu cywilnego.
Dodatkowo, nie wyrażam zgody na zawarcie w umowie przyrzeczonej treści paragrafu
9, tj. zrzeczenia się roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej. Mimo wyjaśnień
złożonych mi przez Państwa pracownika, nie podzielam wyrażonej w nich interpretacji tego
przepisu. Biorąc pod uwagę fakt, że ujawniło się wiele wad budynku, zarówno tych
dotyczących części wspólnych, jak i tych które były zgłaszane także przez innych
mieszkańców budynku indywidualnie, nie mogę podpisać oświadczenia o zrzeczeniu się
roszczeń. Nadto do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego rozliczenia wpłat
dokonywanych Państwu z tytułu zaliczek na opłaty eksploatacyjne. Żądam zatem wykreślenia
z projektu kwestionowanego powyżej zapisu, a ewentualne rozliczenie wzajemnych roszczeń
i
ewentualne
zrzeczenie
się
roszczeń
możemy
określić
w odrębnej umowie. Podkreślamy, że w umowie przedwstępnej nie było zapisu
zobowiązującego mnie do zrzeczenia się roszczeń w umowie przyrzeczonej, a zrzeczenie się
roszczeń przeze mnie nie jest i nie może być warunkiem zawarcia z Państwem umowy
przyrzeczonej.
Nie wyrażam zgody na zapis paragrafu 10. projektu umowy przyrzeczonej.
W związku z wyżej przedstawionymi zastrzeżeniami nie widzę uzasadnienia dla udzielenia
Państwu zgody na bezpłatne i bezterminowe umieszczenie Państwa znaku firmowego na
budynku, w którym położony jest przedmiot umowy. Taka gratyfikacja na Państwa rzecz nie
jest w mojej opinii należna. Jestem otwarty na rozmowy dotyczące odpłatnego
umiejscowienia Państwa logo na budynku, w którym znajduje się przedmiot najmu, ale po
powstaniu wspólnoty mieszkaniowej, która powinna być stroną rozmów z Państwem w tej
sprawie.
Dodatkowo wzywam Państwa do złożenia wyjaśnień co do przedłużających się robót
naprawczych prowadzonych przez firmę CFE Polska Sp. z o.o. przy placu zabaw i skarpach
przy wjazdach do garaży, podczas których zużywana jest energia elektryczna oraz woda m.in.
na mój koszt.
Proszę
o
ustosunkowanie
się
do
wyżej
podniesionych
okoliczności
i odpowiedź na wezwania zawarte w niniejszym piśmie w terminie 3 (trzech) dni od daty
otrzymania niniejszego pisma.
Raz jeszcze podkreślam, że nie odstępuję od umowy przedwstępnej ani nie uchylam
się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Proszę o przedłożenie projektu umowy przyrzeczonej
zgodnego z umową przedwstępną i uwzględniającego moje powyższe uwagi.
z poważaniem
.........................................
Download