Tryb ofertowy (I)

advertisement
Pojęcie umowy zobowiązaniowej i rodzaje umów
• Umowy zobowiązaniowe a inne umowy (np. umowy
rozporządzające), inne czynności prawne
• Konsens jako konieczny element umowy – funkcje i
znaczenie konsensu, zjawisko umów adhezyjnych, sposoby
ustalania konsensu
Rodzaje umów:
• Umowy jednostronnie- i dwustronnie zobowiązujące (wzajemne: art. 487
k.c.; ekwiwalentność? do ut des)
• Umowy nazwane i nienazwane
• Umowy realne i konsensualne
dr R. Strugała WPAiE
Zawieranie umów
• Umowa przedwstępna
• tzw. culpa in contrahendo
• Wzorce umów (zjawisko umowy adhezyjnej)
dr R. Strugała WPAiE
Umowa przedwstępna
Umowa zobowiązująca, przez którą jedna ze stron lub obie
zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości.
• Terminologia: umowa przedwstępna i umowa przyrzeczona
(definitywna)
• Problem świadczenia, które ma być spełnione w ramach
wykonania umowy przedwstępnej (jednostronnie czy
dwustronnie zobowiązująca; tzw. konkretne obowiązki dłużnika;
skutki umowy przyrzeczonej a należyte wykonanie zobowiązania
z umowy przedwstępnej)
• Funkcja społeczna/zwyczajdrstosowania
R. Strugała WPAiE
Rodzaje umów, które mogą zostać poprzedzone
umową przedwstępną
• Zgodnie z zasadą lege non distinguente umową przyrzeczoną, o
której mowa w art. 389 może być każda umowa cywilnoprawna,
czy nawet szerzej umowa z zakresu prawa prywatnego.
(np. umowa sprzedaży, umowa o dział spadku, umowa o zrzeczenie
się dziedziczenia, umowa jedynie zobowiązująca do przeniesienia
własności rzeczy, umowa o pracę).
• Umową przyrzeczoną może być również umowa realna. Przy
zawieraniu umowy przedwstępnej oprócz złożenia oświadczenia
woli dłużnik powinien wydać rzecz.
dr R. Strugała WPAiE
Umowa przedwstępna - znaczenie dyrektyw
wykładni oświadczeń woli (art. 65 k.c.)
• Umowa przedwstępna czy definitywna? („A zobowiązuje się
sprzedać B…”)
• Umowa jednostronnie czy dwustronnie zobowiązująca
• Umowa przedwstępna czy list intencyjny itp.
• Konwersja umowy definitywnej w przedwstępną
dr R. Strugała WPAiE
Przesłanki ważności umowy przedwstępnej
• Ogólne przesłanki ważności umowy jako czynności prawnej
• Forma?
• Termin zawarcia umowy przyrzeczonej?
• Minimum treści umowy przyrzeczonej – tzw. postanowienia
istotne tej umowy: szczególna przesłanka ważności umowy
przyrzeczonej?
dr R. Strugała WPAiE
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej
• Charakter terminu i skutki jego upływu; termin na korzyść
dłużnika?
• Sposoby określenia terminu
• Wyznaczenie terminu – charakter prawny czynności,
„termin odpowiedni”
• Termin roczny do wyznaczenia terminu – charakter prawny
dr R. Strugała WPAiE
Skutki umowy przedwstępnej
Każda umowa przedwstępna rodzi roszczenie o
zawarcie
umowy
przyrzeczonej;
problem
zaskarżalności tego roszczenia:
• słabszy skutek: zakres odszkodowania
• silny skutek: kiedy?, sposób realizacji
• przedawnienie roszczeń
Kowalski i Nowak w dniu 20. 10. 2013 r. porozumieli się
telefonicznie w sprawie zawarcia umowy najmu. Tego samego dnia
wymienili się kilkoma mailami, w których uzgodnili szczegóły
przyszłego najmu. Efektem tych uzgodnień było sporządzenie
dokumentu, który został sporządzony przez Kowalskiego i wysłany
Nowakowi jako załącznik maila, na którego Nowak odpowiedział
jeszcze tego samego dnia akceptując przedstawione mu warunki.
1) Czy kowalski i Nowak zawarli ważną umowę przedwstępną?
2) Jeżeli nie, wskaż co powinni byli zrobić, by ich umowa była
ważna
3) Czy umowa wywołuje tzw. silniejszy skutek czy jedynie słabszy
skutek umowy przedwstępnej?
dr R. Strugała WPAiE
W umowie, o której mowa powyżej strony nie wskazały terminu
zawarcia umowy przyrzeczonej. Każda ze stron wyznaczyła drugiej
termin w następujący sposób:
• Kowalski 18.12.2013 w smsie do Nowaka napisał, że poprzedni
najemca opuścił już lokal i w związku z tym oczekuje, że strony
spotkają się 20.12. o godz. 9.00 w lokalu i podpiszą umowę
najmu. Zaznaczył, że jest to ostateczny termin i nie może dłużej
czekać.
• Nowak nie odpowiedział na smsa, gdyż poprzedniego dnia sam
wysłał Kowalskiemu list polecony, który ten odebrał 22.12.
(zwrotne poświadczenie odbioru). W liście oświadczył, że muszą
podpisać umowę najmu „między świętami a Nowym Rokiem”,
gdyż później wyjeżdża. Oświadczył, że 2.01. uważa za ostateczny
termin podpisania umowy.
dr R. Strugała WPAiE
Po świętach Nowak wielokrotnie próbował umówić się
telefonicznie na spotkanie w celu podpisania umowy. Kowalski
w ogóle nie odbierał, aż wreszcie 31.12. odebrał i stwierdził, że
ich umowa wygasła z uwagi na upływ terminu do zawarcia
umowy przyrzeczonej, który wyznaczył w mailu z 18.12.
• Czy ma rację? Jakie są skutki upływu terminu wyznaczonego na
zawarcie umowy przyrzeczonej? Czy wskazanie przez strony, że
chodzi o termin ostateczny wpływa na skutki jego upływu?
• Który z terminów jest wiążący?
Wzorce umowne
dr R. Strugała WPAiE
Terminologia
•
Wzorce umów to pojęcie doktrynalne; w przepisach prawa nie
została sformułowana ich legalna definicja, aczkolwiek sam termin
występuje w języku prawnym (np. art. 384 § 1 lub 4 k.c.).
•
Przez wzorce umów należy rozumieć wszelkie gotowe klauzule
umowne, które zostały przygotowane z góry na użytek przyszłych
umów. Są one opracowywane jednostronnie przez podmioty (lub na
ich zlecenie), które zamierzają zawrzeć wiele umów na identycznych
warunkach kontraktowych. Wzorce przygotowuje się zatem przed
zawarciem umowy. Służą one do masowego zawierania umów o
powtarzalnej, zestandaryzowanej treści.
•
Podmiot, który opracował wzorzec umowy (lub zlecił jego
opracowanie), nazywany jest proponentem lub proferentem. Jego
kontrahenta zaś określa się mianem adherenta lub adresata wzorca.
(wg. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Wa-wa 2005)
dr R. Strugała WPAiE
Praktyczne znaczenie wzorców
• Proponentem może być każdy podmiot prawa. Jednak w praktyce
wzorce są przygotowywane przez przedsiębiorców (profesjonalistów)
To przede wszystkim przedsiębiorcom zależy na stypizowaniu
(ujednoliceniu) warunków kontraktowych, na jakich oferują na rynku
towary lub usługi
• Adherentami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne
(profesjonaliści oraz konsumenci).
• Cechę charakterystyczną zawarcia umowy z użyciem wzorca stanowi
pasywna rola adherenta. Umowa albo zostaje zawarta na warunkach
postawionych przez przedsiębiorcę, czyli na warunkach określonych
we wzorcu, albo w ogóle nie dochodzi do jej zawarcia, nie ma tu
miejsca na negocjowanie treści umowy. O umowy zawartej w ten
sposób mówimy, że zawierana jest w tzw. trybie adhezyjnym.
(wg. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Wa-wa 2005)
Postaci i nazewnictwo wzorców
• Wzorce mogą występować jako zbiory postanowień umownych
zamieszczonych w odrębnym od umowy dokumencie. Zbiory te
najczęściej określa się jako regulaminy lub ogólne warunki.
• Wzorce występują w obrocie również w formie gotowych
formularzy umowy (wzory umów, umowy typowe lub umowy
standardowe), w których wypełnia się jedynie „puste” miejsca
przeznaczone na określenie nazwy drugiej strony umowy,
oznaczenie bądź uszczegółowienie przedmiotu świadczenia itp.
• W praktyce gospodarczej często łączy się obie odmiany
wzorców, np. w praktyce bankowej wzorom umów towarzyszą
zazwyczaj regulaminy; w stosunkach ubezpieczeniowych zaś
obok polisy treść umowy ubezpieczenia kształtują ogólne
warunki ubezpieczeń.
(wg. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Wa-wa 2005)
dr R. Strugała WPAiE
Konsekwencje zróżnicowanego nazewnictwa
• Dla kwalifikacji prawnej wzorca nie ma znaczenia jego formalna
postać. Nie musi on występować w formie oddzielnego (od
umowy) dokumentu. Może zostać wydrukowany także na
dokumencie samej umowy, np. poniżej podpisów stron lub na
odwrocie tekstu umowy. Wzorzec nie musi wreszcie przybierać
formy dokumentu (czyli formy pisemnej); dopuszczalna jest jego
postać elektroniczna (art. 384 § 4 KC).
• Zróżnicowane nazewnictwo, pod którym występują wzorce
umów, nie ma znaczenia normatywnego. Kodeks cywilny,
przewiduje dla nich jednakowy reżim prawny.
(wg. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Wa-wa 2005)
dr R. Strugała WPAiE
Inkorporacja wzorców
•
Pojęcie i teoretyczne ujęcie inkorporacji
•
Doręczenie wzorca jako podstawowa reguła – moment i sposób
doręczenia wzorca (rozumowanie a fortiori i problem „stanu
technicznego wzorca”; problematyka wyciągów, odesłań,
pokwitowań i „klauzuli fikcji”)
•
Rzeczywiste zapoznanie się z treścią wzorca – znaczenie prawne
•
Zwyczajowe stosowanie wzorców a reguła inkorporacji; ciężar
dowodu, pojęcie tzw. umowy bagatelnej
•
Cele inkorporacji: indywidualizacja wzorca, umożliwienie
świadomego podjęcia decyzji o zawarciu umowy
dr R. Strugała WPAiE
Mechanizm inkorporacji wzorca
Konsument zawiera umowę kredytu. Tuż przed zawarciem
umowy wręczono mu regulamin udzielania kredytów nr XYX
w formie kilkusetstronicowej „książki”. Zaraz potem
kredytobiorca podpisał umowę, w której zamieszczono
klauzulę o następującej treści: „zapoznałem się z treścią
regulaminu udzielania kredytów nr XYX”.
Czy wzorzec został skutecznie inkorporowany do umowy?
dr R. Strugała WPAiE
Wzorzec umowny w postaci elektronicznej
X świadczy usługi polegające na organizacji imprez. Y złożył X
ofertę zawarcia umowy na organizację imprezy integracyjnej dla
jego pracowników. Do zawarcia umowy doszło w drodze
wymiany maili pomiędzy X i Y. Czy do umowy tej inkorporowany
został wzorzec umowny w postaci regulaminu świadczenia,
który nie ma postaci odrębnego pliku (np. PDF) zamieszczonego
na stronie, lecz jest elementem samej zawartości strony.
Odpowiedz na pytanie rozpatrując następujące warianty:
• X w treści maila stanowiącego odpowiedź na ofertę Y zwrócił
uwagę na regulamin i zaznaczył, że Y będzie nim związany
• X nie zwrócił uwagi Y na regulamin
• X dołączył regulamin jako załącznik maila stanowiącego
odpowiedź na ofertę Y
dr R. Strugała WPAiE
Wzorzec umowny w postaci elektronicznej
X jest brokerem ubezpieczeniowym zawierającym umowy w
imieniu różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Y zwrócił się do Xa o pomoc w wyborze najkorzystniejszego ubezpieczenia i
najsolidniejszego ubezpieczyciela. Po wyborze ubezpieczyciela
(towarzystwo Z) strony zawarły umowę. Do zawarcia umowy
doszło w lokalu, w którym X prowadzi swoją działalność. W trakcie
ustalania opcji ubezpieczenia (suma ubezpieczenia, wkładu
własnego itp.), tuż przed podpisaniem formularza umowy X
wręczył Y –owi płytę CD z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
towarzystwa Z. Warunki te dostępne są także na stronie
towarzystwa w formie pliku PDF.
Czy do umowy inkorporowany został wzorzec umowny w postaci
OWU tow. Z?
dr R. Strugała WPAiE
Pojęcie wzorca w postaci elektronicznej
Przepis art. 384 § 4 k.c. znajduje zastosowanie w każdym
wypadku wzorca w postaci elektronicznej, bez względu na to,
jakie podmioty są stronami umów zawartych z użyciem takich
wzorców, jakiego rodzaju są to umowy, czy należą one do
kategorii umów bagatelnych, jak również bez względu na to,
jakie są zapatrywania w kwestii tego, czy posługiwanie się
wzorcami w postaci elektronicznej jest zwyczajowo przyjęte.
Zatem przepis ten ma zastosowanie tak w obrocie
powszechnym, jak i w obrocie konsumenckim i dwustronnie
profesjonalnym; przepis ten samodzielnie określa przesłanki
inkorporacji wzorca
(wg. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Wa-wa 2005)
dr R. Strugała WPAiE
Mechanizm inkorporacji wzorca w postaci
elektronicznej
• Udostępnienie
tak,
by
powstała
możliwość
przechowywania i odtwarzania wzorca w zwykłym toku
czynności przez adherenta
• Udostępnienie – tzn. doręczenie, umożliwienie zapoznania
się, o którym mowa w art. 384 § 2 k.c.? Wzorzec
elektroniczny a warunki inkorporacji z art. 384 § 1 i 2 k.c.
(relacja § 1 i 2 do § 4)
• Udostępnienie wzorca przed zawarciem umowy
dr R. Strugała WPAiE
Mechanizm inkorporacji wzorca w postaci
elektronicznej
•
Zapewnienie możności przechowywania wzorca przez adherenta =
możliwość jego zapisania na dysku twardym komputera lub
utrwalenia na innym nośniku. Wzorzec umieszczony na stronach
www musi się zatem nadawać do swobodnego powielania i
kopiowania
•
Odtwarzanie wzorca przez adherenta związane jest z wielokrotnym
dostępem do treści wzorca oraz możliwością jego zmaterializowania,
np. przez wydrukowanie jego treści
•
Przez zwykły tok czynności należy rozumieć możliwość
przechowywania i odtwarzania wzorca przez adherenta bez
specjalnych zabiegów, utrudnień czy konieczności poniesienia
dodatkowych kosztów na specjalistyczne wyposażenie (np. Microsoft
Word albo Acrobat Reader)
(wg. M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, Wa-wa 2005)
dr R. Strugała WPAiE
Transparentność wzorców (art. 385 k.c.)
• Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w
sposób zrozumiały
• Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść
konsumenta
• Sankcja – jednolita sankcja braku transparentności? (sposób
niezrozumiały – inkorporacja czy interpretacja?)
dr R. Strugała WPAiE
Zasada pierwszeństwa umowy (art. 385 § 1 k.c.)
Zawierając umowę z B A posłużył się formularzem umowy
oraz ogólnymi warunkami, które wręczył B przed podpisaniem
przez niego formularza. Umowa dotyczyła usług polegających
na dostarczaniu Internetu do domu B. Strony uzgodniły
jedynie, którą z trzech dostępnych taryf wybierze A i
uzupełniły formularz o dane A. W jednym z postanowień
formularza przesądzono, że w razie opóźnienia w płatności
abonamentu dostawca Internetu będzie uprawniony do
odsetek w wysokości X za każdy dzień opóźnienia. W
analogicznym postanowieniu ogólnych warunków zastrzeżono
zaś, że będzie uprawniony do odsetek w wysokości Y.
Które z postanowień wiąże A? (jeżeli np. X>Y)
dr R. Strugała WPAiE
„Wojna wzorców” (art. 3854 k.c.)
§ 1. Umowa między przedsiębiorcami stosującymi
różne wzorce umów nie obejmuje tych postanowień
wzorców, które są ze sobą sprzeczne.
§ 2. Umowa nie jest zawarta, gdy po otrzymaniu
oferty strona niezwłocznie zawiadomi, że nie zamierza
zawierać umowy na warunkach przewidzianych w § 1
dr R. Strugała WPAiE
Culpa in conrahendo
(odpowiedzialność przedkontraktowa)
dr R. Strugała WPAiE
Pojęcie, charakter prawny i przypadki
odpowiedzialności
• art. 72, 721, 103 (39 k.c.), 387 k.c.
• odpowiedzialność odszkodowawcza – cel instytucji
• tzw. negatywny interes umowny – zakres
odpowiedzialności
• odpowiedzialność deliktowa – konsekwencje
praktyczne
dr R. Strugała WPAiE
Klauzule abuzywne
(niedozwolone postanowienia umowne)
dr R. Strugała WPAiE
Klauzule abuzywne
(niedozwolone postanowienia umowne)
• Szczególna instytucja (sankcja) mająca na celu
ochronę konsumenta dokonującego czynności
prawnej z przedsiębiorcą; alternatywa dla art. 58
k.c.; dyrektywa 93/13
• Jak się ma instytucja klauzul abuzywnych do
problematyki wzorców umownych?
• Wyłączenie postanowień określających główne
świadczenia spod kontroli abuzywności
dr R. Strugała WPAiE
Kryteria oceny abuzywności i skutki abuzywności
• Treść klauzuli umownej: sprzeczność uprawnień i
obowiązków z dobrymi obyczajami prowadząca do rażącego
naruszenia interesów konsumenta
• Sposób uzyskania przez klauzulę mocy wiążącej: brak
indywidualnego uzgodnienia w rozumieniu art. 3851 § 3
k.c.; ciężar dowodu
• Chwila miarodajna dla oceny
• Brak związania klauzulą abuzywną jako sankcja; sankcja
abuzywności a naruszenie przepisów imperatywnych
dr R. Strugała WPAiE
Download