OFERTA DLA KANDYDATA NA DOKTORANTA Warunki i

advertisement
OFERTA DLA KANDYDATA NA DOKTORANTA
Warunki i wynagrodzenie
Zatrudnienie początkowo będzie na etacie technicznym (Biolog albo Chemik) w Zakładzie
Struktury i Funkcji Biomolekuł w Instytucie Chemii Bioorganicznej (IChB) PAN w Poznaniu,
a po zakwalifikowaniu się kandydat stanie się słuchaczem studium doktoranckiego IChB
PAN.
Stanowisko jest współfinansowane przez IChB oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
(FNP). Wynagrodzenie na stanowisku technicznym wynosi około 2800 zł netto
miesięcznie, a stypendium doktoranckie 3000 zł.
Badania naukowe
Praca polegać będzie na badaniach metodami krystalograficznymi i biochemicznymi
enzymów chitynolitycznych z organizmów ektremofilnych. Jest to praca w ramach projektu
MISTRZ FNP pt. „Engineering a “chitinosome” – a toolbox for chitin degradation”, pod
kierunkiem prof. Wojciecha Rypniewskiego. Projekt ma na celu zbadanie struktury i
własności enzymów degradujących chitynę, takich jak chitynaza, chitosanaza, chitobiaza,
deacetylaza chityny itd, a następnie opracowanie, z wykorzystaniem inżynierii
genetycznej, zestawu enzymów do efektywnej degradacji chityny. Źródłem badanych
enzymów są organizmy ekstremofilne: (1) termofile, ponieważ ich białka są nadzwyczaj
stabilne, i (2) psychrofile (organizmy zimnolubne) ponieważ ich enzymy są nadzwyczaj
wydajne (bardzo dobrze funkcjonują w niskich temperaturach). Chityna jest drugim po
celulozie najpowszechniej występującym biopolimerem. Jedynie mikroorganizmy
posiadają zdolność degradowania chityny, która stanowi dla nich źródło glukozy i energii.
Chityna w bardzo niewielkim stopniu jest wykorzystywana w gospodarce. Zwarta struktura
chityny sprawia, że jest ona nadzwyczaj opornym substratem dla enzymów. Poznane
dotychczas struktury krystalograficzne enzymów chitynolitycznych są fascynującymi
przykładami optymalizacji enzymatycznej wobec „trudnego” substratu.
Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:
1. Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych lub
pokrewnych, bądź perspektywa uzyskanie takiego tytułu w najbliższym czasie.
2. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz pisanie
publikacji.
3. Silna motywacja do pracy badawczej
4. Znajomość technik biologii molekularnej i biochemii. Pomocna będzie wiedza o
krystalografii wyniesiona ze studiów.
6. Umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji
oraz pracy w zespole.
7. „Dobra ręka” w pracy doświadczalnej
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1. Podanie
2. Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
Dz. U. nr 133, poz. 883
z późniejszymi zmianami.
3. Życiorys.
4. Kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich lub stosowne
zaświadczenie.
6. Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób mogących wystawić referencje.
Zgłoszenie na konkurs należy przesłać e-mailowo na adres: [email protected]
Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.
Termin składania dokumentów upływa 30 czerwca 2016 r.
Początek zatrudnienia przewiduje się na lipiec/sierpień 2016 r.
Instytut nie zapewnia mieszkania.
Rekrutacja polega na rozmowie kwalifikacyjnej, w czasie której kandydat dokona
prezentacji swoich dotychczasowych osiągnięć i aspiracji. W późniejszym terminie
odbędzie się egzamin na studium doktoranckie, wg regulaminu studium IChB PAN.
Dodatkowych informacji udziela kierownik zakładu prof. dr hab. Wojciech Rypniewski,
[email protected]
Download