Pobierz opis projektu

advertisement
Nr rejestracyjny: 2015/19/B/NZ1/00332; Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Stanisław Rakus
Niemal wszystkie narządy i tkanki zwierzęce, także zmienione chorobowo (np. nowotwory) zbudowane
są z heterogennej populacji komórek. Pomimo tego, niemal cała wiedza dotycząca biologii komórki jaką
dysponuje nauka została uzyskana w trakcie badań z użyciem monotypowych (zawierających tylko 1
typ komórek) hodowli komórkowych. Tego typu badania in vitro mogą być bardzo przydatne do badania
biologii komórki oraz do projektowania i testowania potencjalnych nowych leków.
Jednakże w ciągu ostatnich dwudziestu lat pojawiły się dowody wskazujące na to, że biologia
(morfologia, biochemia i funkcje) komórek w takich hodowlach znacznie różni się od biologii tychże
komórek w kohodowlach z ich fizjologicznymi „komórkami partnerskimi”. Wyniki opublikowanych
niedawno badań pokazały, że kohodowla astrocytów i neuronów znacząco zmienia ekspresję pewnej
liczby enzymów regulujących metabolizm, w obu typach tych komórek. Co ciekawe, w takiej
kohodowli, w neuronach spada stężenie enzymów glikolitycznych, gdy tym czasem w astrocytach
wzrasta. Sugeruje to, że dane uzyskane dzięki badaniom komórek w hodowlach monotypowych (np.
wrażliwość komórek nowotworowych na leki) mogą nie odzwierciedlać faktycznych właściwości, a
więc także funkcji, badanych komórek w organizmie.
Głównym celem naszego projektu jest więc pokazanie w jaki sposób kohodowla najważniejszych
komórek mózgu (neuronów i astrocytów), serca (kardiomiocytów i fibroblastów) oraz nowotworowych
(raka niedrobnokomórkowego płuc i towarzyszących
mu fibroblastów) zmienia proteomy tych komórek, a więc i ich metabolizm i właściwości funkcjonalne.
Planujemy zbadać, które z cząsteczek wydzielanych przez te komórki podczas kohodowli mają wpływ
na ekspresję enzymów regulujących metabolism energetyczny w „komórkach partnerskich”.
Kolejnym celem naszego projektu jest wyjaśnienie w jaki sposób interakcje pomiędzy różnymi typami
komórek wpływają na wewnątrzkomórkową organizację ich metabolizmu energetycznego. Mimo, iż
mechanizm działania poszczególnych enzymów glikolizy został dokładnie opisany, przewidywanie
zachowań tych enzymów wewnątrz komórki stwarza ciągle duży problem. Dlatego też zrozumienie
właściwości wieloenzymatycznych kompleksów tworzonych przez te enzymy pozwoliłoby na
precyzyjny opis szlaków metabolicznych i zrozumienie zachowania się komórki w warunkach
normalnych, jak i patologicznych.
Wiedza ta jest kluczową dla zrozumienia rzeczywistych zależności panujących między poszczególnymi
typami komórek w obrębie danego narządu lub tkanki, jak i dla odkrycia nowych celów interwencji
farmakologicznych w przypadkach raka oraz chorób serca i mózgu.
Download