2.Prezentacje multimedialne

advertisement
1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst opisujący
regulację pracy układu pokarmowego i przedstaw te
informacje w postaci schematu.
Niski poziom glukozy we krwi oddziałuje na dwa
ośrodki w podwzgórzu: pobudza ośrodek głodu i
jednocześnie hamuje ośrodek sytości. Wyzwala to
aktywność związaną z poszukiwaniem, zdobywaniem i
konsumowaniem
pokarmu.
Zaspokojenie
głodu
powoduje podniesienie poziomu glukozy we krwi, co z
kolei pobudza ośrodek sytości i hamuje ośrodek głodu.
Powoduje to zahamowanie aktywności związanej z
poszukiwaniem pokarmu.
2. Błonnik jest niezbędnym
elementem prawidłowej diety
człowieka. Uzasadnij tę tezę,
podając dwa argumenty.
3. Przyporządkuj wymienionym makro- i
mikroelementom ich funkcje biologiczne.
• Wapń
• Żelazo
• Siarka
• Fosfor
• Jod
• Magnez
• Sód
A) składnik niektórych aminokwasów, na
przykład metioniny; istotny element budowy
białek
B) składnik kości, ATR kwasów nukleinowych
C) niebiałkowy składnik wielu enzymów,
pośrednio wpływający na biosyntezę białka
D) odpowiada za równowagę wodno-mineralną
organizmu, wpływa na pobudliwość komórek
nerwowych i mięśniowych
E) istotny składnik kości i zębów, niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania mięśni i
układu nerwowego
F) nadaje zębom odporność mechaniczną i
odporność na próchnicę
G) składnik hormonów tarczycy
H) składnik hemoglobiny i mioglobiny, wpływa
na transport tlenu
4. Poniżej wymieniono nazwy produktów spożywczych.
Spośród nich wypisz te, które są bogatym źródłem
białek, witamin i błonnika.
Niektórych możesz użyć kilkakrotnie.
• pietruszka, ziemniaki, ryba, kiszona kapusta,
czosnek, mleko, groch, mięso, fasola, olej,
czarne porzeczki, biały ser, banany, masło, białe
pieczywo, żółty ser, makaron, polędwica,
orzechy, miód, czekolada, jabłka
• a) białka -……………………………………………
• b) witaminy -………………………………………..
• c) błonnik -…………………………………………..
5. Poniższe opisy dotyczą roli niektórych witamin
Podaj, jakiej witaminy dotyczy dany opis, oraz czy jest on
rozpuszczalna w wodzie czy w tłuszczach.
a)
b)
c)
d)
e)
Pośrednio wpływa na syntezę kwasów nukleinowych,
ponieważ jest częścią niebiałkowego składnika
enzymów przetwarzających zasady azotowe.
Jest niezbędna w procesach wchłaniania żelaza i
wzmacniania mechanizmów odpornościowych,
uczestniczy także w syntezie kolagenu.
Jest niezbędna do prawidłowego wzrostu kośćca,
wzmaga wchłanianie wapnia w jelitach.
Bierze udział w procesach utleniania w komórkach, jej
niedobór powoduje uczucie zmęczenia, depresje i
zaburzenia pamięci.
W komórkach wątroby uczestniczy w syntezie
protrombiny - czynnika związanego z krzepnięciem
krwi.
6. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki
składniki pokarmowe wchłaniane bezpośrednio do krwi
lub do limfy.
• aminokwasy, glicerol, monoglicerydy, wyższe kwasy tłuszczowe,
cukry proste, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (poniżej 1 3
atomów węgla)
Krew
Limfa
7. Podaj przykłady stanowiące uzasadnienie
dla następującego stwierdzenia:
Wątroba spełnia cztery główne funkcje:
• a) detoksykacyjna…………………………
• b) wydzielniczą ……………………………
• c) magazynującą……………………………
8. W procesie wchłaniania substancje pokarmowe są
transportowane przez błony komórek na drodze dyfuzji
prostej, dyfuzji ułatwionej lub transportu aktywnego
• Rozpoznaj na zamieszczonych rysunkach
wymienione rodzaje transportu, w każdym
przypadku uzasadnij odpowiedź.
• 9. Enzymy trawienne działające w przewodzie
pokarmowym charakteryzuje znaczne zróżnicowanie
optymalnego pH środowiska. Na wykresie
przedstawiono aktywność trzech różnych enzymów:
pepsyny, trypsyny i amylazy ślinowej. Zanalizuj wykres i
podpisz krzywe, które ilustrują działanie poszczególnych
enzymów.
• 10. Uzasadnij konieczność stałego wzbogacania
diety pacjenta poddanego kuracji antybiotykiem
zażywanym doustnie o takie produkty żywnościowe,
jak jogurty i kefiry.
• …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
11. Diagram ilustruje straty witaminy C w rozmrażanych
produktach po upływie 2, 4, 24 godzin. Sformułuj
ogólny wniosek wynikający z analizy diagramu oraz
zalecenie dla przygotowujących potrawy z
zamrożonych produktów tego typu.
Wniosek:…………………………………………………………………………….
Ogólne zalecenie:…………………………………………………………………
12. Załóżmy, że na śniadanie została zjedzona bułka z
masłem i posłodzonym białym serem. Wpisz do tabeli (we
właściwym miejscu) nazwy odcinków przewodu pokarmowego, w których zostanie zapoczątkowane
enzymatyczne trawienie każdego ze spożytych składników
pokarmu.
13. Substancje pokarmowe powstałe w wyniku
trawienia są wchłaniane do płynów ustrojowych
organizmu człowieka poprzez kosmki jelitowe.
Wymień dwie cechy budowy kosmków jelitowych
stanowiące ich przystosowanie do pełnionej funkcji.
14. Przedstaw schematem w sposób uporządkowany
podział enzymów proteolitycznych (proteaz), o których
mowa w poniższym tekście.
• Enzymatyczne
trawienie
białek
jest
procesem
skomplikowanym (z racji wielkości oraz złożoności
budowy tych związków) i w organizmie człowieka
odbywa się pod wpływem proteaz. Wśród nich wyróżnia
się endopeptydazy, katalizujące rozkład wiązań
peptydowych
wewnątrz
cząsteczek
białka
i
polipeptydów, oraz egzopepty-dazy, rozrywające skrajne
wiązania peptydowe, co prowadzi do odszczepiania
wolnych aminokwasów. Odszczepianie aminokwasów od
strony
wolnej
grupy
karboksylowej
powodują
karboksypeptydazy, a od strony wolnej grupy aminowej aminopeptydazy.
15. Poniżej przedstawiono charakterystykę jednej z chorób
układu pokarmowego. Przeczytaj uważnie tekst, a
następnie napisz, jakiej choroby dotyczy.
• Wśród czynników sprzyjających rozwojowi schorzenia
najczęściej wymienia się upośledzenie mechanizmów
obronnych błony śluzowej i zaburzenia autoregulacji
wydzielania soku żołądkowego (nadmierne wydzielanie
kwasu solnego, pepsynogenu). Rozwój choroby można
również powiązać ze skłonnościami dziedzicznymi.
Obecny stan wiedzy wskazuje, że jej bezpośrednią
przyczyną jest obecność bakterii Helicobacter pylorii.
Leczenie
polega
na
stosowaniu
środków
farmakologicznych oraz odpowiedniej diety, a niekiedy
wymaga zabiegu chirurgicznego.
16. Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego.
Wpisz nazwy narządów, które oprócz udziału w trawieniu spełniają inne
funkcje, odpowiadając za:
magazynowanie witamin A, D i B12 ,
wytwarzanie hormonów regulujących przemianę węglowodanów
gromadzenie żelaza
,
Download